imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

| Надрукувати |

Працівники бібліотеки брали участь у підготовці бібліографії праць Інституту, що вийшли у книзі "Видання секції суспільних наук Національної Академії наук України: 1998-2003" (К., 2003).

Комплектування бібліотеки здійснювалося Київським бібліотечним колектором, магазинами "Наукова думка", "Наука". Через ЦНБ АН УРСР бібліотека одержувала іноземну літературу. Суттєво поповнилися книжкові фонди і за рахунок придбання приватних колекцій. Так, у дар бібліотеці було передано книги д-ра філологічних наук Г. С. Сухобрус (91 од.), проф. А. Жуковського (53 од.), канд. істор. наук Я. П. Прилипка (245 од.), українського мистецтвознавця, д-ра мистецтвознавства О. А. Правдюка (316 од.), українського мистецтвознавця, заслуженого діяча мистецтв УРСР М. М. Гордійчука (810 од.), українського хореографа, актора В. Авраменка (49 од.), українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України М. В. Дремлюги (14 од.), д-ра мистецтвознавства, проф., лауреата Премії імені М. Лисенка М. П. Загайкевич (531 од.).

Руйнація системи книгопостачання бібліотек та недостатнє фінансування призвели до зменшення надходжень.

З 1996 року знизилася інтенсивність комплектування бібліотеки за рахунок дарів, збирання та купівлі книг. Фонд бібліотеки почав зростати за рахунок обміну. Інститут започаткував власну видавничу діяльність. Збільшення тиражу друкованих праць дало можливість проводити активний обмін виданнями. Відповідно зріс обсяг обмінного фонду. Активну роль у цьому обміні відігравали співробітники Інституту під час наукових відряджень: В. А. Юзвенко, О. Г Костюк, О. К. Федорук, В. В. Авксентьєва, Н. М. Капельгородська, В. К. Борисенко, Г. А. Скрипник, Г. С. Щербій, О. Ю. Бріцина, Г. В. Довженок, М. К. Дмитренко, О. В. Шевчук, Л. К. Вахніна, О. О. Боряк, О. О. Микитенко, Г. І. Веселовська, О. В. Курочкін, Р. Я. Пилипчук, Н. В. Широкова, С. В. Тримбач, В. М. Фоменко, І. М. Сікорська, С. П. Сегеда, М. С. Маєрчик та інші.

Інститут налагодив контакти з багатьма науковими установами, університетами, фондами. Постійний книгообмін з установами Польщі, Чехословаччини, Німеччини, Румунії, фондами "Сейбр-Світло", "Відродження", Львівською науковою бібліотекою ім. В. Стефаника, Інститутом народознавства НАН України, Асоціацією етнологів, Національним музеєм-заповідником українського гончарства в Опішному, Національною музичною академією України ім. П. І. Чайковського тощо. У різних джерелах знаходимо прізвища багатьох відомих учених, які систематично надсилали і передавали в дар свої монографії і профільну літературу.

Сучасний фонд бібліотеки нараховує 119 049 примірників (106 863 - Основний Фонд; 12 186 - Обмінний Фонд) і становить значну наукову і культурну цінність. За своїм змістом це література з питань етнографії, фольклору та фольклористики, образотворчого мистецтва, музикознавства, театрознавства, кінознавства, а також з суміжних питань (демографії, історії, культурології, літературознавства та ін.).

Важливими документальними пам'ятками культури є унікальні, рідкісні та цінні видання бібліотечного фонду:

СІНОДИК (ПОМ'ЯНИК). - Почаїв [до 1607 p.]. - 44 ст. Рядків - 17. Друк у дві фарби. Титульна сторінка в складній рамці.

ЧАСОСЛОВ. - М.: Типографія при Преображенській богадельні, 1617 р. - 370 ст. Відсутня титульна сторінка. Оправа дощана, покрита тем-нокоричневою шкірою з витисненим орнаментом, залишки металевих застіжок. Друк у дві фарби. Заставки. Віньєтки. Рядків - 17. На останньому аркуші текст рукописом різними почерками. Оправа відірвана від книги.

ТРІОД КВІТНА. - Супрасль: Типографія Супрасльська, 1673. - 587 с. Рядків - 25. Друк у дві фарби. Заставки. Віньєтки. Літери великі, колір. Дерев'яна палітурка обтягнута тканиною сірого кольору. Є пошкодження. Обріз покритий золотою фарбою з орнаментом.

Варто згадати ще такі видання:

"Описание Киево-Печерской Лавры" (К., 1826), "Императорская Эрмитажная галерея" (СПб., 1845), "Украинский народний орнамент. Вышивки, ткани, писанки" О. П. Косачевої (К., 1876), "Труды этно-графическо-статистической экспедиции Западно-Русский край..., собр. П. П. Чубинским" (СПб., 1872-1878), "Народы мира в нравах и обычаях" (Петроград, 188)", "Хлеб в обрядах и песнях" Н. Ф. Сумцова (Харьков, 1885), двотомне видання "Киевский Владимирский Собор. Заложен при Императоре Александре II в 1862 году..." (К., 1896), "Орнамент всех времен и стилей" Н, Ф. Лоренца (СПб., 1898), "На крилах пісень" (К., 1904) (з автографом), "Стародавня історія східних народів" (Катеринослав, 1918) Л. Українки, "Українська народна творчість" (видається Інститутом з 1961 р.) та інші.

У фонді представлені багаторічні комплекти фахових журналів.

До 90-х років бібліотека передплачувала понад 60 назв спеціальних періодичних видань. Деякі з них ми продовжуємо комплектувати: "Декоративное искусство" (М., 1959), "Искусство кино" (М, 1936), "Музыка" (М, 1923), "Народна творчість та етнографія" (К., 1939), "Советская музыка (Музыкальная академия)" (М., 1933), "Український театр" (К., 1970) та інші. Від частини важливих періодичних видань, на жаль, сьогодні довелося відмовитись через брак коштів. Це журнали: "Искусство" (М., 1934-1992), "Творчество" (М., 1940-1992); "Театр" (М., 1937-2002).

На багатьох книгах є екслібриси, помітки на полях та в тексті, зроблені авторами, автографи відомих учених.

Заслужений художник України М. І. Стратілат, індивідуальна манера якого заснована на романтизмі, тобто на поетичному баченні й відображенні життя, виконав екслібрис "Книгозбірня ІМФЕ ім. М. Т Рильського АН УРСР", де зображені писанка і рушник - символи всесвіту і світопізнання, інформації та пізнання історії, культури, історичного процесу, та екслібрис-печатку, в основі якого знаходиться прізвище замовника "М. М. Гордійчук".

У 1998 р. розпочалася комп'ютеризація бібліотечних процесів. В автоматизованому режимі здійснюється бібліотечна статистика, облік фонду та читачів, тиражуються картки для каталогів та картотек.

Бібліотека Інституту - спеціалізований науково-допоміжний, науково-інформаційний підрозділ, котрий здійснює інформаційно-бібліотечне забезпечення наукових досліджень зусиллями співробітників цього підрозділу, в якому працюють: заступник завідувача бібліотекою Т. О. Кравченко, провідні бібліотекарі І. А. Гузняєва, О. Г. Ваславик та завідувачка О. О. Роєнко (з 1994 p.).