imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

                                               Наукова тематика дисертаційних досліджень                                               

 

п/п

Тема дослідження

Роки виконання

Примітки

Етнологія

1.

Розвиток української етнографії в кінці ХІХ – на початку ХХ століття

2015 – 2018 рр.

 

2.

Народне вбрання українців Правобережного Подніпров’я кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: розвиток, локальні особливості

2014 – 2017 рр.

 

3.

Українська національна свідомість у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: формування, розвиток, сучасні тенденції

2014 – 2017 рр.

 

4.

Народне житло Чернігівщини кінця ХІХ – на початку ХХІ ст.

2014 – 2017 рр.

 

5.

Мілітарна культура українців: традиції та сучасність

2014 – 2018 рр.

 

6.

Екологічна культура українців Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХІ століття.

2013 – 2016 рр.

 

7.

Каменотесний промисел на території Східного Поділля наприкінці ХІХ – на початку ХХІ ст.: побутовий аспект та етнографічні особливості.

2013 – 2016 рр.

 

8.

Елементи традиційного народного вбрання в міській повсякденності (на матеріалах м. Києва): ІІ пол. ХІХ – поч. ХХІ ст.

2013 – 2016 рр.

 

9.

“Ярмаркова культура українців ХІХ – початку ХХІ ст.: традиції і трансформації (за матеріалами Поділля, Полтавщини і Слобідської України)”

2013 – 2017 рр.

 

10.

Народне вбрання Поділля: історико-етнографічне дослідження.

2012 – 2016 рр.

 

11.

Етнокультура увкраїно-молдавського пограниччя: взаємовпливи, трансформації, регіональна специфіка.

2012 – 2015 рр.

 

12.

Етнокультурний профіль населення м. Києва: традиції, трансформації, інновації.

2012 –

 

13.

Магічні вірування та уявлення у родильній обрядовості населення українсько-польського пограниччя.

2011 – 2014 рр.

захищена

14.

Деревообробні промисли та ремесла Поділля кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.

2011 – 2014 рр.

захищена

15.

Етнокультурні реалії сучасного робітничого побуту Північної Донеччини

2011 – 2014 рр.

 

16.

«Молодіжні субкультурні групи історичного Поділля: регіональні особливості»

2010 – 2014 рр.

 

17.

«Народна релігійність населення Слобожанщини в кін. ХХ – поч. ХХІ ст.: історичні корені, трансформація та сучасні форми побутування (на матеріалах Донеччини)»

2010 – 2014 рр.

 

Фольклористика

1.

Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ – першої пол.  ХХ ст.): ґенеза, семантика, прагматика

2015 – 2018 рр.

 

2.

Усний снотлумачний наратив: контекстно-функціональний аспект

2014 – 2017 рр.

 

3.

Фольклор субкультури скарбошукачів: особливості функціонування і специфіка тексту в українському та чеському середовищі

2014 – 2017 рр.

 

4.

Жанрова специфіка української народної кумулятивної казки

2014 – 2018 рр.

 

5.

Усний наратив про Чорнобильську катастрофу: жанрові різновиди, специфіка функціонування

2014 – 2018 рр.

 

6.

Українська фольклористика Словаччини другої половини ХХ – початку ХХІ століття.

2013 – 2016 рр.

 

7.

Українська народна балада: специфіка хронотопу.

2013 – 2016 рр.

 

8.

Фольклор Київщини: звичаєво-правовий аспект.

2013 – 2017 рр.

 

9.

Фольклористична спадщина Агатангела Кримського.

2012 – 2016 рр.

 

10.

Фольклористична спадщина Оскара Кольберга: історіософський та слов’янський контекст

2012 – 2015 рр.

 

11.

«Усна традиція корейської спільноти в Україні  другої половини ХХ ст. – першої половини ХХІ ст.»

2011 –

 

12.

Морально-естетичні  погляди в китайських та українських переміях: порівняльний аналіз.

2011 – 2015 рр.

 

13.

Українське народне віршування: системи, специфіка, функції

2011 – 2015 рр.

 

14.

«Українські народні рекрутські та солдатські пісні: жанрова специфіка, мотиви, образи, стильові домінанти»

2011 – 2014 рр.

 

Музичне мистецтво

1.

Жанр многоліття в українській музичній культурі: витоки, побутування та стилістика

2015 – 2018 рр.

 

2.

Розвиток музично-фольклористичних досліджень на Східному Поділлі

2015 – 2019 рр.

 

3.

Вокальна джазова імпровізація в контексті масової музичної культури

2014 – 2017 рр.

 

4.

Всенічна в українській церковній музиці кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (традиція і композиторський стиль)

2014 – 2018 рр.

 

5.

Сопілкові практики в пастівницькій традиції Правобережної України: типологія мелосу

2014 – 2018 рр.

 

6.

Богослужбова музична творчість композиторів Східної Галичини першої третини ХХ століття: жанрово-стильові тенденції

2011 –2016 рр.

 

7.

«Пісенний фольклор Східної Волині: сучасний стан , перспективи (текстологічний аналіз: слово, музика»

2011 – 2015 рр.

 

8.

«Скрипкова традиція Центрально-Східного Подніпров'я (функціонування, реставрація та науково-виконавська реконструкція)»

2011 – 2014 рр.

 

9.

Формування професійної музичної культури Житомира першої третині ХХ ст. в умовах поліетнічного середовища

2011 – 2014 рр.

 

Кіномистецтво і телебачення

1.

Психоаналітичний метод в сучасному кінознавстві: особливості застосування в аналізі фільмів мейнстрім

2015 – 2019 рр.

 

2.

Феномен мови кіно: історико-культурний і філософський контексти

2015 – 2019 рр.

 

3.

Антиутопія у кіномистецтві: жанрові особливості, історико-культурний контекст

2014 – 2017 рр.

 

4.

Репрезентація протестних рухів в сучасній екранній документації.

2013 – 2016 рр.

 

5.

Еволюція жанрів масової культури українського екранного мистецтва.

2013 – 2017 рр.

 

6.

Становлення української операторської школи 1920–30-ті рр.

2012 – 2015 рр.

 

7.

Феномен гаптичного в кінематографії: типологія, функціонування, специфіка.

2011 – 2014 рр.

 

Декоративне і прикладне мистецтво

1.

Фарфорова пластика України ХХ – початку ХХІ ст. Тенденції, художні особливості, персоналії

2014 – 2018 рр.

 

2.

Авторська станково-декоративна кераміка України ХХ ст. (тенденції, стилістика, європейський контекст).

2012 – 2015 рр.

 

3.

«Ювелірне мистецтво України ХХ століття (центри, персоналії, художні особливості)»

2011 – 2014 рр.

захищено

Образотворче мистецтво

1.

Синтез мистецтв та художньо-стилістичні особливості українських іконостасів ХІХ – початку ХХ століття.

2012 – 2016 рр.

 

2.

Мистецтво скульптури Руси-України Х–ХІІІ ст.

2012 – 2016 рр.

 

3.

Скульптура парків «Олександрія» в Білій Церкві та «Софіївка» в Умані: символіка, алегорика, стилістика»

2011 – 2014 рр.

 

Театральне мистецтво

1.

Візуальна образність драматичної вистави (синтез режисури і сценографії).

2013 –

 

2.

Тіло і тілесність в театрі в контексті сучасного мистецтва.

2012 – 2015 рр.

 

3.

«Балетне мистецтво Національної Опери України (1991–2010 рр.) : виконавська майстерність та артистизм»

2011 – 2015 рр.

 

Теорія та історія культури

1.

Еволюція творчої спадщини П. І. Холодного на зламі ХІХ – ХХ століть.

2013 – 2016 рр.