imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000 

 

 

Іванчишен В. Р. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця XIX - початку XXI століття: побутовий та сакральний виміри / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : НВП «Видавництво "Наукова думка"», 2017. - 214 с.

ISBN 978-966-00-1601-9 

У монографії на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне узагальнююче дослідження каменотесного промислу як чільної складової традиційних господарських занять мешканців Східного Поділля кінця ХІХ - початку ХХІ ст. В роботі проаналізовано історію вивчення та стан висвітлення означеної проблеми, охарактеризовано джерельну базу й подано тлумачення основних понять. Досліджено особливості розвитку каменотесного промислу в історичній ретроспективі та розкрито його роль і значення в господарському укладі та системі життєзабезпечення подолян. На основі зібраних польових матеріалів охарактеризовано особливості традиційної обробки, використання каменю в народній архітектурі, систематизовано різновиди каменотесних виробів та вивчено специфіку локальної міжетнічної взаємодії в галузі каменотесного промислу. Розглянуто традиційні народні уявлення, пов'язані із символікою каменю, кам'яними виробами та постаттю каменотеса.

Книга адресована історикам, етнологам, краєзнавцям та всім тим, хто небайдужий до вивчення етнокультури українців.

Завантажити


Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський  поет, перекладач, учений : монографія / Тетяна Руда ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 144 с.

ISBN 978-966-02-8311-4

Збірник містить дев'ять статей; три перші присвячені науковій, науково-організаційній і перекладацькій діяльності Максима Рильського, його внеску до літературознавства, фольклористики, інших галузей гуманітарного знання.

Другий розділ  це праці про взаємини Рильського зі слов'янськими ученими і митцями, його подорожі по країнах Слов'янщини, популяризацію та дослідження творів слов'янських письменників.

Творча рецепція Рильським поетичної спадщини Т. Шевченка і О. Пушкіна розглядається у працях третього розділу. Завершує збірник стаття про місце Криму в його біографії та творчості.

Для науковців, студентів-філологів і тих, хто цікавиться особистістю і діяльністю М. Т. Рильського.

Завантажити


 Стішова, Н. С. Українські календарні свята осіннього циклу : монографія / Наталія Стішова ; [голов ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. - Київ, 2017. - 240 с.

ISBN 978-966-02-8286-5

У монографії вперше в сучасній вітчизняній етнологічній науці на основі наукових, рхівних та польових матеріалів проведено комплексне дослідження українських календарних свят та обрядів осіннього циклу. Проаналізовано рівень вивчення проблеми в українській і зарубіжній історіографії, стан джерельної бази; уведено до наукового обігу значний корпус нового польового матеріалу; розкрито структурно-функціональний клад звичаїв та обрядів осіннього циклу та їх розвиток упродовж ХХ - початку ХХІ ст. Виявлено локальні особливості обрядових традицій. Висвітлено взаємовплив релігійних і календарних свят та обрядів осіннього циклу, їх характерні формальні і змістові трансформації у ході відродження і побутування, а також негативні впливи, яких вони зазнали продовж ХХ - початку ХХІ ст.

Книга розрахована на дослідників-етнологів, істориків, краєзнавців, викладачів вишів, студентів та широке коло читачів.

Завантажити 


 Обрядовий музичний фольклор Волині та Західного Полісся : жанрово-регіональна антологія / відп. ред. Г. А. Скрипник ; уклад. та вступ. ст. А. І. Іваницького ; Національна академія наук України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Вінниця : Нова Книга, 2017. - 464 с. ; ноти.

ISBN 978-966-382-627-1

Книга містить добірку музично-обрядового фольклору Волині й Західного Полісся та статтю упорядника з коментарями до пісенних зразків. У центрі критичної уваги перебуває добірка записів обрядових пісень Якова Сєнчика з Холмщини та Підляшшя, що була видана 1916 року у Львові. Мелодії подавалися без поетичних текстів. У нинішнє видання включено знайдені в архіві записувача тексти, а також низку пісень, які не були надруковані у збірникові 1916 року. Провідною науковою ідеєю запропонованої книги є аналіз, критика й текстологія вміщених матеріалів. Видання розраховане на науковців, викладачів та студентів музичних навчальних закладів, а також прихильників пізнання джерел та історії вітчизняної народної музичної культури.