imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

| Надрукувати |
Дослідження національної ідентичності
в контексті сучасної Європи


11 травня 2018 р. у Харкові на базі історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (далі - ХНУ) в межах проведення ХVІІ Кирило-Мефодіївських читань відбулася міжнародна наукова конференція на тему «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності», організована Центром болгаристики та балканських досліджень імені Марина Дринова ХНУ спільно з Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України (далі - ІМФЕ), а також Інститутом етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН, при сприянні європейської освітньої програми «Еразмус». У конференції, яка проходила у пленарному режимі у конференц-залі Центральної наукової бібліотеки ХНУ, взяли участь науковці - історики, етнологи, філологи з України, Болгарії, Польщі, котрі представляли як університетську, так і академічну науку. Значення спільного наукового заходу було засвідчено авторитетним рівнем його Організаційного комітету, який очолювали проректор з наукової роботи ХНУ, доктор фізико-математичних наук, професор В.О. Катрич (голова) та директор ІМФЕ, доктор історичних наук, академік НАН України Г.А. Скрипник (співголова), вітальні слова яких було виголошено при відкритті конференції.

На відкритті конференції виступив завідувач кафедри нової та новітньої історії ХНУ, доктор істотних наук, Іноземний член БАН, професор М.Г. Станчев, який підкреслив роль і тяглість традиції Кирило-Мефодіївських читань, котрі щороку проходять на базі Дриновського центру, наголосив на актуальності проблеми всебічного аналізу національної ідентичності в умовах глобалізації та європейської мобільності.

Виступи пленарного засідання, яке проходило під головуванням професора М.Г. Станчева та директора Центру болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова ХНУ, кандидата історичних наук, доцента С.Ю. Страшнюка, розкривали динаміку наукового аналізу сучасних міграційних процесів, досліджували проблему біженців та переселенців, а також зверталися до різних форм сучасного конструювання традиції як чинника ідентичності. Доповіді представили: доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник ІМФЕ О. Микитенко (Київ) «Мобільність та/або міграції: аспекти проблеми у сучасній європейській етнології»; доктор історичних наук, професор Л. Жванко (Харків) «"Гібридна війна", "гібридні біженці", "гібридна мораль": європейські виклики та українські реалії»; директор Інституту етнології та фольклористики з Етнографічним музеєм БАН, доктор, доцент П. Христов (Софія) «Доля традиції в епоху транс-кордонної мобільності».

У продовженні конференції взяли участь: кандидат історичних наук, доцент Н. Аксьонова (Харків) «Етнос між глобалізацією та автентичністю»; кандидат історичних наук, старший викладач С. Ганус (Ужгород) «Пре-романтизм та німецька славістика на зламі ХVІІІ-ХІХ ст.»; кандидат історичних наук, доцент В. Турков (Суми) «Розвиток театрального мистецтва у середовищі болгарської національної меншини України у 20-30-ті рр. ХХ ст.»; доктор філологічних наук, доцент С. Жигун (Київ) «Емігрант, репатріант, іноземець в українському та болгарському детективі 1950-80-х рр.»; магістр, науковий асистент Я. Моравіцький (Лодзь) «Православна церква у Польщі: трансляція образу в періодичних виданнях ПАПЦ». Цікаві й докладні виступи, які також супроводжувалися презентацією відеоматеріалів, викликали чимало запитань і жваве обговорення учасників. Доповіді конференції буде надруковано у черговому томі «Дриновського збірнику» (гол. ред. М.Г. Станчев).

На конференції було представлено нові видання ХНУ та ІМФЕ, зокрема, «Дриновський збірник / Дриновски сборник», том Х. - Софія-Харків: Вид-во БАН імені проф.. Марина Дринова, 2017, 543 с.; Миколенко Д.В. Страсті за Стамболовим: болгарське державотворення у 1895-1920 рр. - Харків: ХНУ, 2017, 804 с.; «Слов'янський світ», вип. 16 / гол. ред.. акад.. Г.А. Скрипник. - К ., 2017; "Roots and Routes of Traditional European Cultures in the 21st cent. Papers and Materials of the 13th International Scientific Conference of Folk Culture (2013, June 27-July 5, Kyiv-Sevastopol, Ukraine) = Шляхи розвитку традиційних європейських культур у ХХІ столітті. 13 Міжнародна наукова конференція з народної культури. Доповіді та матеріали (27 червня-5 липня 2013 р., Київ-Севастополь, Україна) / голов. ред.., Г. Скрипник. - Київ: ІМФЕ, 2017, 288 с.; Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський - поет, перекладач, учений : монографія. - Київ: ІМФЕ, 2017, 144 с.; Огієнко І.С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа: монографія. - Київ: ІМФЕ, 2017, 255 с.

Міжнародна конференція «Національна ідентичність у контексті європейської мобільності» ще раз засвідчила, що вивчення національної ідентичності, зокрема і в аспекті європейської мобільності, стає лейтмотивом сучасних культурно-антропологічних та етнофольклорних досліджень, визначаючи актуальність тих аспектів народознавчої науки, які звернуті на всебічний аналіз проблем національної етнокультури в умовах глобалізації та європейської інтеграції, як на теоретико-методологічному, так і на практичному, суспільно-культурному рівні із залученням широкого європейського наукового досвіду.

 

Учасники конференції: О. Микитенко (ліворуч), С. Страшнюк, Л. Жванко, С. Жигун, П. Хрістов

 

Головують М.Г. Станчів, С.Ю. Страшнюк

 

Обговорення виступу Н. Аксьнової

 

Оксана Микитенко
провідний науковий співробітник,
доктор філологічних наук