imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

 

ВОЛКОВІЧЕР ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА

 


  Дата і місце народження 24.01.1991, м. Херсон.

 

  Відділ Відділ української та зарубіжної фольклористики.

 

  Коло наукових зацікавлень Вербально-іконічні (словесно-візуальні) тексти (зокрема, епіграфічна вишивка та інші предмети побуту з написами); взаємовпливи народної, масової та професійної культури; формульність фольклору; фольклорні покажчики.

 

  Кандидатська дисертація  «ВЕРБАЛЬНІ ТЕКСТИ У НАРОДНІЙ ВИШИВЦІ КІНЦЯ ХІХ - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.: ҐЕНЕЗА, СЕМАНТИКА, ПРАГМАТИКА». Науковий керівник - к. філол. н., с. н. с. відділу української та зарубіжної фольклористики Іваннікова Л. В. Захист відбувся 29 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Освіта

2009-2015 - Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра фольклористики.

2013-2015 - Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», факультет соціології і права.

 

  Професійна діяльність

2015-2018 - аспірантка з відривом від виробництва відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Премії, гранти, нагороди

Стипендія Президента України для молодих учених (2018).

 

  Публікації

1. Волковичер Т. М. Картины художников 2-й половины XIX в. и их влияние на сюжетно-эпиграфическую вышивку / Т. М. Волковичер // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. - Мінск : Права і эканоміка, 2018. - Вып. 24. - С. 376-382.

2. Волковічер Т. Ґенеза та шляхи поширення вишитих вербально-іконічних сюжетів кін. ΧΙΧ - сер. XX ст. / Т. Волковічер. - Мова і культура. - 2017. - Вип. 20. - Т. 1 (186). - С. 31-34.

3. Волковичер Татьяна. Вербально-визуальные вышивки как результат взаимовлияния профессиональной, массовой и народной культуры / Татьяна Волковичер // Littera Scripta № 9 : Jauno filologu rakstu krājums. - Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2017. - Lpp 39-47. - Режим доступа : https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Littera_Scripta_9-_2017_.pdf.

4. Волковічер Т. Згадки про епіграфічну вишивку кінця ΧΙΧ - середини XX століття в наукових дослідженнях, журналістських статтях і тематичних інтернет-форумах / Т. Волковічер. - Слов'янський світ. - 2016. - Вип. 15. - С. 229-239.

5. Волковічер Т. Явища синонімії, омонімії, паронімії вишитих вербально-іконічних текстів кін. ΧΙΧ - сер. XX ст. / Т. Волковічер. - Мова і культура. - 2016. - Вип. 19. - Т. 1 (181). - С. 99-102.

6. Волковічер Т. Вишиті вербальні тексти на українських рушниках кін. XІX - першої пол. XX ст.: фольклор чи фейклор? / Т. Волковічер // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. - 2015. - Вип. 18-20. - С. 76-84.

7. Волковічер Т. Концепт «Доля» на українському рушнику / Т. Волковічер // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць. - 2013. - Вип. 39. - Ч. 1. - С. 286-296.

8. Волковічер Т. Суґестивна графіка українського рушника: ґенеза, структура, семантика / Т. Волковічер // Літературознавчі студії : збірник наукових праць. - 2013. - Вип. 39. - Ч. 1. - С. 193-202.

9. Волковічер Т. Вербальні та візуальні формули сюжетно-епіграфічних вишитих виробів кінця ΧΙΧ - середини XX ст. / Т. Волковічер // Слов'янознавство і нові парадигми та напрями соціогуманітарних досліджень: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2017 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т мистецвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2017. - С. 30-32.

10. Volkovicher Tetiana. The Meaning of Folk Inscriptions on Embroidered Towels: "Gaffes" of Embroideresses or Misconceptions of Researcahers? / Tetiana Volkovicher // Folklorists are Fallible (International Conference of Folklorists). Conference Abstracts. - Tartu, Estonia : Deparnment of Estonian and Comparative Folklore, University of Tartu. - 2017, June 9-10. - P. 11.

11. Волковичер Т. М. «Под крестом моя могила, на кресте моя любовь...»: многозначность вышитых надписей, или сюжетно-эпиграфические рушники - новая традиция XX века в условиях глобализации / Т. М. Волковичер // Зборнік дакладаў і тэзісаў 7 Міжнароднай наукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва». - Мінск, 2017. - Т. 1. - С. 688-690.

12. Volkovicher Tetiana. Fence, Well, Grave and River as Boundaries between Ours and Theirs on the Ukrainian Epigraphic Towels / Tetiana Volkovicher // Us and Them: Exploring the Margins (6th International Conference of Young Folklorists). Conference Abstracts. - Vilnius, Lithuania : Institute of Lithuanian Literature and Folklore. - 2016, June 1-3. - P. 29-30.

13. Волковічер Т. Абсолютна і відносна синонімія сюжетно-епіграфічних рушників / Т. Волковічер // Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов'янських культур: матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 24 травня 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т мистецвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Укр. мовно-інформ. фонд; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - С. 137-142.

14. Волковичер Татьяна. Попугай ара, мужик с котомкой и балалаечник: формульные элементы на сюжетно-эпиграфических рушниках конца ΧΙΧ - первой половины XX века / Татьяна Волковичер // Антропология. Фольклористика. Социолингвистика. Сборник тезисов. - Санкт-Петербург : Европейский университет в Санкт-Петербурге. - 2016. - С. 13-19. - Режим доступа : https://eu.spb.ru/images/et_dep/asf5/TezisyAFS2016.pdf.

15. Волковичер Т. М. Тын как граница «своего» и «чужого» пространства на сюжетно-эпиграфических рушниках конца ΧΙΧ - первой половины XX века / Т. М. Волковичер // Антропология пространства : сб. тезисов конференции молодых ученых. - Москва : РГГУ, Центр типологии и семіотики фольклора. - 2016. - С. 61-63.

16. Волковічер Т. «Поцилуй же мэнэ на прощаніе...»: Вплив війн першої пол. XX ст. на сюжети і написи українських рушників» / Т. Волковічер // Збірник матеріалів VI Студентської міжвузівської науково-практичної конференції «Україна у світових війнах XX ст.». - 2015. - С. 85-93.

17. Волковічер Т. Межові локуси на українських сюжетно-епіграфічних рушниках / Т. Волковічер // Матеріали науково-практичної конференції «Восьмі всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській». - 2015. - С. 83-85.

18. Волковічер Т. Українські сюжетні рушники з написами (кін. XIX - перша пол. XX ст.): взаємодія народної і масової культури» / Т. Волковічер // Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології та музеєзнавства РДГУ. - 2014. - Вип. 14. - С. 34-39.