imfe.jpg
  English
.
.
.

 

СТАВИЦЬКА ЯРИНА ВІТАЛІЇВНА

 


  Дата і місце народження 01.05.1989, Херсонська обл., Високопільський р н, с. Архангельське.

 

  Відділ Відділ української та зарубіжної фольклористики (провідний фольклорист).

 

  Коло наукових зацікавлень Усна снотлумачна традиція.

 

  Кандидатська дисертація  УСНИЙ СНОТЛУМАЧНИЙ НАРАТИВ: КОНТЕКСТНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Науковий керівник - к. філол. н., с. н. с. відділу української та зарубіжної фольклористики Т. М. Шевчук. Захист відбувся 30 жовтня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Освіта

2008-2014 - Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедра фольклористики.

 

  Професійна діяльність

2014-2017 - аспірантка з відривом від виробництва відділу української та зарубіжної фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

 

  Премії, гранти, нагороди

Стипендія Президента України для молодих учених (2016).
Грант НАН України на реалізацію проектів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (друк монографії «Український усний снотлумачний наратив: контекстно-функціональний аспект») (2017).

 

  Публікації

1. Ставицька Я. В. Маловідомий міжнародний етнологічний проект початку ХХ століття: співпраця Катерини Грушевської з Лондонським антропологічним інститутом. Міфологія і фольклор. Львів, 2015. № 1-2. С. 103-107.

2. Ставицька Я. В. Снотлумачний фольклор в записах Василя Милорадовича. Слов'янський світ : щорічник / [голов.ред. Скрипник Г. А.] : НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2015. Вип. 14 С. 220-235.

3. Ставицька Я. В. Концепт душі в українських фольклорних снотумаченнях кінця ХІХ - початку ХХ століття. Наукові записки. Тернопіль, 2016. № 44. С. 77-81.

4. Ставицька Я. В. Народна онейромантикаукраїнців у контексті календарної обрядовості. Слов'янський світ : щорічник / [голов.ред. Скрипник Г. А.] : НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. Вип. 15. С. 240-251.

5. Ставицька Я. В.Белорусские иукраинские народные сонники конца ХІХ века в сравнительно-историческойперспективе. Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Мінск : Права і эканоміка, 2016. Вип. 21. С. 252-255.

6. Ставицька Я. В.Термінологічне поле снотлумачного фольклору. Міфологія і фольклор. 2016. № 1-2. С. 39-47.

7. Ставицька Я. В. Снотлумачний наратив в системі фольклорної комунікації. Компаративні дослідження слов'янських мов і літератур. - Київ : Освіта України, 2017. Випуск 32. С. 264-277.

8. Ставицька Я. В. Наративнаструктура та сотеріологічна функція «Сну Богородиці». Література. Фольклор. Проблеми поетики. Київ : Київський університет, 2017. Випуск 42. С. 267-276.

9. Cтавицька Я. В. Віщий сон у наративній структурі народної казки. Слов'янський світ : щорічник / [голов. ред. Скрипник Г. А.] : НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2017. Вип. 16. С. 148-172.

10. Ставицька Я. В. Сюжетотворча функція снотлумачення в українській епічній традиції. Аўтэнтычны фальклор: праблемы захавання, вывучэння, успрымання: зб. навук. прац / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў ; рэдкал. : Языковіч В. Р. (старш.) [і інш.]. Мінск : БДУКМ, Мінськ, 2018. ХІІ. С. 73-75.

11. Шевчук Т. М., Ставицька Я. В. Українська усна снотлумчна традиція початку ХХ століття (розвідки та тексти). Київ : Дуліби, 2017. 224 с.