imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Максим Рильський у спогадах, працях та портретах (до 125‑річчя від дня народження). Альбом / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. 244 с. + ІІІ іл.

ISBN 978-966-02-9173-7

В альбомі представлено тематично розмаїтий матеріал, приурочений 125‑річчю від дня народження М. Рильського. Це галерея портретів і біографічних фотографій митця, добірка його поезій і наукових публікацій, спогади та творчі рецепції колег і сучасників.

 

Завантажити


Декоративне мистецтво України крізь віки : монографія / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 876 с.

ISBN 978-966-02-9082-2

 

  

 

 

Завантажити


Українська музика: історичний, теоретичний та культурологічний дискурси / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 368 с.

ISBN 978-966-02-9107-2

Колективна монографія «Українська музика: історичний, теоретичний та культурологічний дискурси» змальовує барвисте полотно сучасної української музичної культури та окремі сторінки її минулого в контексті теоретичного, історичного та культурологічного дискурсів, вводить у науковий обіг значні фактологічні матеріали та демонструє узагальнюючі висновки, що є вагомим внеском у сучасне музикознавство. Розрахована на фахівців і широке коло небайдужих прихильників української музичної культури.

Завантажити


Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво. Колективна монографія. / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 588 с.

ISBN 978-966-02-9008-2

Монографія присвячена питанням історичного розвитку образного мислення в українській художній культурі у світовому контексті, зокрема, у площині історичних та індивідуальних стилів. За методологічну основу обрано принципи історичної поетики, які дозволяють виявити перманентність, спадкоємність українських художніх традицій. Цей підхід уможливив виявлення спільних і своєрідних рис української та загальноєвропейської образних систем.

Завантажити


Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної своєрідності в умовах глобалізації : монографія / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 240 с.

ISBN 978-966-02-9174-4

 

 

 

 

 

Завантажити


Декоративне мистецтво України ІХ-ХХІ століть: стильові трансформації, художні інтерпретації, загальноєвропейський контекст / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 652 с.

ISBN 978-966-02-8966-6

У колективній монографії вперше у вітчизняному мистецтвознавстві порушено питання про національні особливості мистецьких стильових напрямів - ренесансу, бароко, класицизму, модерну, постмодерну - та їх загальноєвропейський контекст у галузі декоративного мистецтва.

 В основу праці покладено чітку концепцію розгляду декоративного мистецтва в усій різноманітності й багатогранності його проявів, наголошено на ролі і значенні народного мистецтва в системі духовної і матеріальної культури, формуванні художнього та предметного середовища, висвітлено взаємовпливи і зв'язки народного та професійного мистецтва на різних історичних етапах. Автори на конкретному матеріалі (іконопис, вишивка, гончарство, ткацтво, стінопис, витинанка) представили самобутній розвиток художнього життя в регіонах України, формування локальних мистецьких традицій, активні взаємоконтакти та взаємовпливи українського мистецтва із західноєвропейською та східною мистецькими традиціями, органічне входження української культури у світовий художній процес. Монографія буде цікава мистецтвознавцям, студентам художніх вузів і всім, хто цікавиться історією української культури.

Завантажити


Проблеми міжвидового синтезу в українській культурі в полі діалогів різнонаціональних культурних традицій: колективна монографія / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2019. 592 с.

ISBN 978-966-02-8982-6

Монографія присвячена синтезу різнорідного матеріалу в цілісному художньому тексті, зокрема вербального та візуального. Розроблено театральну модель синтезу, де визначальну роль відіграє інтерпретація, у якій розрізняються герменевтичний та евристичний різновиди. Цей підхід виявляється ефективним для дослідження крос-культурних взаємин традицій, відмінних за національним та історичним походженням.

Завантажити


Якімова А. Я. Болгарський період життя професора Михайла Драгоманова: монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. 280 с.

ISBN 978-966-02-9103-4

У монографії висвітлюються основні аспекти діяльності відомого українського вченого Михайла Драгоманова у Вищій школі в Софії впродовж 1889-1895 років. Наголошується на внеску професора у становлення першого болгарського університету та першого наукового фольклорного видання «Сборник за народни умотворения, наука и книжнина», у розвиток українсько-болгарських наукових та культурних зв'язків. Звертається увага на творчу спадщину М. Драгоманова в Болгарії та вшанування його пам'яті.

Для науковців, студентів і тих, хто цікавиться творчою діяльністю М. Драгоманова.

Завантажити


Українська художня культура в умовах інформаційного успільства: монографія / НАН України, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. Київ, 2019. 476 с.

ISBN 978-966-02-9175-1

Пропоноване дослідження, здійснене колективом авторів відділу екранно-сценічних мистецтв і культурології ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, зумовлене актуальністю сьогоднішніх проблем, пов'язаних з осмисленням української художньої культури в контексті глобалізаційних та інформаційних процесів, що пронизали сучасну національну та світову культуру. Вивчення комплексу відповідних питань у цій праці охоплює різні сегменти художньо-культурного простору - український драматичний, оперний, балетний театр, екранні мистецтва, теоретичні проблеми інтерпретації художньої культури. Монографія має три розділи, матеріали яких істотно доповнять наявні сьогодні в науці дані щодо стану, базових проблем сучасної національної художньої культури та шляхів їх вирішення.

Книгу призначено для науковців, викладачів і студентів вишів гуманітарного профілю, а також усіх, хто цікавиться питаннями української художньої культури.

Завантажити


Корній Л. П. Джерелознавство історії української музичної культури : монографія / Лідія Корній. - Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України ; Ніжин : Лисенко М.М., 2019. - 312 с., 8 с.

ISBN 978-966-02-8855-3

У монографії розглянуто музичне джерелознавство як спеціальну галузь українського музикознавства, визначено її теоретичні та практичні аспекти. Розкрито специфіку використання музично-історичних джерел в українській музичній культурі від Середньовіччя до Бароко.

Книга призначена для музикознавців, науковців різних галузей гуманітарних наук, для всіх, хто цікавиться джерелознавчими та музично-історичними проблемами.

 


 Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на перехресті культур. Колективна монографія / Ред.-упоряд. О.І. Полячок. - Кропивницький : Видавець Лисенко В.Ф., 2019. - 664 с.

ISBN 978-617-7197-94-1

Колективна монографія «Шимановські, Блюменфельди, Нейгаузи: музичні родини на перехресті культур» розкриває маловідомі сторінки генеалогії, життєвого і творчого шляху представників трьох видатних музичних родин, насамперед К. Шимановського, Генр. Нейгауза та Ф. Блюменфельда у зв'язках з їхньою малою батьківщиною: Київщиною і Херсонщиною, а також актуальність і всесвітнє значення творчої і педагогічної спадщини цих майстрів. Для музикантів, мистецтвознавців, істориків, краєзнавців, усіх, хто цікавиться міжнародним, міжрегіональним співробітництвом і культурними зв'язками.

Завантажити , Завантажити ілюстрації


Волковічер Т. М. Вербальні тексти у народній вишивці кінця ХІХ - першої половини ХХ ст.: ґенеза, семантика, прагматика / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ ; НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2019. - 173 с.

ISBN 978-966-00-1700-9

У монографії виявлено феномен, досі несправедливо обділений науковим інтересом, - епіграфічну вишивку (або вишивку з написами) кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. Зібрано великий за обсягом матеріал (1605 одиниць), який вперше введено до наукового обігу. Доведено, що вишиті вироби, які виготовлялися за друкованими схемами для рукоділля, не були «механічними копіями» останніх. Продемонстровано типи формульних трансформацій - заміни елементів, редукції, ампліфікації, контамінації - і розібрано їхні приклади у двох випадках: зі зміною семантики і прагматики та без зміни. Показано приклади переосмислення творів, без зовнішніх трансформацій. Результатом збору та аналізу матеріалу став Інтерактивний покажчик формул вишитих вербально-іконічних текстів, викладений на власному сайті автора (http://volkovicher.com).

Монографія адресована фольклористам, лінгвістам, етнологам, мистецтвознавцям, а також широкому колу читачів - студентам, викладачам, усім, хто цікавиться народною культурою.

Завантажити


Лісняк Інна. Академічне бандурне мистецтво України кінця ХХ - початку ХХІ століття / [голов. ред. Г. Скрипник]. Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2019. 254 с. + 12 іл.

ISBN 978-966-02-8839-3

У монографії вперше комплексно досліджено особливості розвитку академічного бандурного мистецтва 1990-2010-х років. На основі музикознавчого аналізу виявлено стильові напрями (фольклоризм, неофольклоризм, неоромантизм, неоімпресіонізм, постмодернізм) у музиці для бандури соло, інструментальних, вокально-інструментальних бандурних ансамблів та ансамблів за участю бандури.

Проаналізовано характерні тенденції розвитку бандурного виконавства в різних формах (соло, ансамблі). Окремі підрозділи праці присвячено особливостям функціонування бандурного мистецтва у сфері популярної маскультури.

Книга розрахована на музикознавців, культурологів, студентів фахових навчальних закладів та всіх, хто цікавиться музичним мистецтвом.

Завантажити


Константинов М. Кіносеміотика Юрія Лотмана // ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, НАН України, Київ / М.Константинов. - м. Горішні Плавні: ПП Олексієнко В.В., 2019. – 328 с.

ISBN 978-966-1698-41-2 

Ця монографія є першим глибоким дослідженням наукової спадщини Ю.М. Лотмана (1922–1993), що аналізує його структурно-семіотичний підхід до кінематографа та інших візуальних мистецтв. Ретельно й детально досліджено специфіку цього підходу до кінематографа, виявлено риси й особливості кіно та аудіовізуального медіума. Також здійснено компаративний аналіз Лотманового підходу та семіотичних підходів до кіномистецтва в Ролана Барта й засновника світової кіносеміотики Крістіана Метца. Крім того, ідеї тартуського вченого розглянуто в контексті філософії кіно Жиля Дельоза. 

Упродовж усієї монографії ідеї Ю.М. Лотмана порівняно з пізнішими підходами до вивчення аудіовізуального мистецтва (приміром, із підходами в Жиля Дельоза, Льва Мановича та інших). У такий спосіб акцентовано актуальність Лотманових ідей для дослідження сучасних форм цифрових аудіовізуальних мистецтв і впливу аудіовізуального медіума (ЗМІ, реклама, соціальні мережі в Інтернеті) на людську діяльність.

Завантажити


 Вархол Й. Календарна та сімейна обрядовість українців Словаччини / Йосиф Вархол ; [голов. ред. Г. Скрипник]; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2019. 268 с.

ISBN 978-966-02-8872-0

Народна обрядовість - один із найбільш самобутніх, яскравих проявів духовної культури, що водночас слугує маркером етнічної ідентичності.Традиційна обрядовість українців Східної Словаччини (календарна та родинна) зберегла багато архаїчних рис, що дозволяють реконструювати найдавніші вірування, світогляд народу. Календарні свята й обряди були одним із засобів спілкування людини з природою, регламентували трудовий рік селянина-хлібороба, супроводжуючи зміну пір року, початок чи кінець важливих сільськогосподарських робіт. Значна трансформація календарної обрядовості відбулася під впливом літургійних циклів православної та греко-католицької церков, які відігравали помітну роль у духовному житті українців Словаччини. Свята та обряди родинного циклу були спрямовані на підтримку індивідуума колективом, родиною в найважливіші моменти життя і мали сприяти його вдалому переходу на інший соціальний щабель, з одного світу в інший. У виданні простежується зв'язок календарної та сімейної обрядовості українців Східної Словаччини, висвітлюється їхня міфологічна складова.

Завантажити