imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

| Надрукувати |

Міжнародна наукова конференція «Візантійська літургія і євреї»
(Сібіу, 09-11 липня 2019 р.)

 

Міжнародна наукова конференція «Візантійська літургія і євреї», яка відбулася 09-11 липня 2019 р. в ошатному румунському місті Сібіу, була проведена на перетині богословських, культурологічних і мистецтвознавчих інтересів.

 

 

Ефективність роботи була забезпечена високим рівнем організації, високою кваліфікацією учасників. Ініціатором проведення і приймаючою стороною виступив Інститут екуменічних досліджень, а безпосередніми високопрофесійними координаторами організаційного процесу - професор, доктор Stefan Tobler, Alexandru Ioniţă і Antoaneta Sabău.

 

Stefan Tobler і Antoaneta Sabău

 

Alexandru Ioniţă

 

Основна проблема привернула вчених майже з усіх континентів і різних за профілем авторитетних наукових інститутів. Була надана можливість сформувати цілісне враження про спектр і результати досліджень взаємодії між православними і іудеями в різних сферах релігійного та суспільного життя, в різних історичних і етнічних контекстах.

 

Кіценко Надія

 

Евеліна Мінєва і Гага Шургая

 

Дору Костянтин Дорофтей

 

Гага Шургая

 

Надані учасниками матеріали, в свою чергу, будуть корисні для успішного здійснення широкого дослідницького проекту «Єврейсько-християнський діалог між релігійною толерантністю і антисемітизмом: документи, інтерпретації, перспективи в православному контексті», який здійснює Інститут екуменічних досліджень.

Участь в подібних конференціях є важливим в декількох аспектах. Перш за все, відбувається інтеграція українських досліджень гуманітарного профілю в області, актуальні для світової науки. Одночасно здійснюється збагачення всіх сторін глибинним розумінням реалій, що до того часу не враховуються західним світом. Їх значення в розвитку різних галузей важко переоцінити.

Ознайомлення з основними в цій сфері екуменізму концепціями є важливим інструментом для розвитку досліджень як міжрелігійних відносин і супутніх соціально-політичних явищ, так і богослужбової культури і літургійного мистецтва, оцінки певних явищ і тенденцій. Адже відкриваються нові горизонти і контексти, оновлюється теоретична і методологічна бази, збагачується спектр підходів до вивчення закладених у візантійському обряді концептів і концепцій. Саме таку мету мала доповідь «Образи Старого Заповіту в літургії XVIII - початку ХІХ ст.: деякі аспекти використання "Книги Псалмів"» старшого наукового співробітника Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України, кандидата мистецтвознавства Наталії Костюк.

 

Представлення доповіді Н. Костюк (перша зліва)

 

Особливу цінність має виявлення нових джерел і спостережень, які концептуально впливають на підвищення рівня задіяних у вітчизняній і міжнародній практиці наукових парадигм. Критичний перегляд раніше отриманих даних і спроби відповідати на виклики історичної зміни світоглядних систем, втім, радикально підвищують відповідальність за результати і оцінку досліджень інших вчених.

Організатори конференції досягли поставлених цілей: цей науковий форум, безсумнівно, став якісним етапом у збагаченні і системи взаємопізнання, і активізації міжконфесійного та міжнародного діалогу. Цілком очевидно те, наскільки плідною є введення в традиційну богословську сферу практик і результатів інших наукових сфер; наскільки результати взаємообміну можуть не обмежуватися суто науковим значенням, а сприяти збагаченню культурного і релігійного досвіду.

 

Учасники Конференції

 

The international scientific conference "The Byzantine Liturgy and the Jews", which took place in July of this year in the wonderful Romanian city of Sibiu, was held at the intersection of theological, cultural and art historical interests. Its effectiveness was guaranteed by the highest level of organization and high qualification of the participants. The initiator and host were the Institute of Ecumenical Research, Lucian Blaga University, and the immediate and highly professional coordinators of the organizational process were Prof. Dr. Stefan Tobler, Alexandru Ioniţă and Antoaneta Sabău.

The main problem attracted scientists from almost all continents and authoritative scientific institutes of different profiles. It was given the opportunity to form a holistic impression of the spectrum and the results of research on the interaction between Orthodox and Jews in different spheres of religious and public life, in different historical and ethnic contexts. The materials provided by the participants, in turn, will serve the successful implementation of a broad research project «Jewish-Christian Dialogue between Religious Tolerance and Anti-Semitism: Documents, Interpretations, Perspectives in the Christian Orthodox Context», which is carried out by the Institute of Ecumenical Studies. Participation in such conferences is important in several ways. First of all, there is an integration of Ukrainian studies of the humanities in the field relevant to world science. At the same time, the enrichment of all sides is carried out with a deep understanding of the realities that by then are not taken into account by the Western world. Their importance in the development of various industries is difficult to overestimate.

Familiarization with the main concepts in this area of ecumenism is an important tool for the development of studies of inter-religious relations and related social and political phenomena, as well as liturgical culture and liturgical art, the assessment of certain phenomena and trends. After all, new horizons and contexts are opening up, the theoretical and methodological bases are being updated, the range of approaches to the study of concepts and concepts laid down in the Byzantine rite is being enriched. That was the goal pursued by the report «Images of the Old Testament in a Liturgy of the 18th - Early 19th Centuries: Some Aspects of Use of Texts of «The Book of Psalms» of Natalia Kostiuk, Senior Researcher at the Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology M.T. Rylsky NAS of Ukraine. Of particular value is the identification of new sources and observations that conceptually affect the increase in the level of scientific paradigms involved in national practice. A critical review of previously obtained data and attempts to respond to the challenges of historical changes in the world outlook system, however, severely increase the responsibility for the results and evaluation of research by other scientists.

The conference organizers achieved their goals: this scientific forum undoubtedly became a qualitative step in enriching both the system of mutual knowledge and the intensification of interfaith and international dialogue. It is quite obvious how fruitful is the introduction of the practices and results of other scientific fields into the traditional theological field (and vice versa); as far as the results of the interchange cannot be limited to purely scientific value, but contribute to the enrichment of cultural and religious experience.

 

Наталія Костюк
старший науковий співробітник,
кандидат мистецтвознавства