imfe.jpg
  English
.
.

Сайти Інституту

Етнографія
.

УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР

 

Співробітники відділу:

Скрипник Ганна Аркадіївна завідувач відділу, доктор історичних наук, академік НАН України. Коло наукових досліджень: проблеми української етнографії та етнографічного музейництва, духовної культури українців, етнопсихології та етнонаціональних відносин.

Артюх Аліна Анатоліївна молодший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: міфологічне підґрунтя народних образів християнських святих, міфологічні реконструкції, семіотика іконопису.

Бех Микола Васильович молодший науковий співробітник. Коло наукових досліджень: традиційні господарські заняття українців, землеробство і скотарство; локальні дослідження окремих сіл Полісся.

Бідношия Юрій Іванович науковий співробітник. Коло наукових досліджень: етнолінгвістика, діалектна текстографія, говори як чинник самоідентифікації.

Бондаренко Галина Борисівна провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: етнопсихологія, народна звичаєво-обрядова культура, етноекологія, релігієзнавство.

Борисенко Валентина Кирилівна провідний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор. Коло наукових досліджень: традиційна культура українців та інших етнічних груп України (поляків, греків, болгар, білорусів); історія української етнології; сімейна обрядовість українців; культура повсякдення селян 1950-1960-х рр.; культура Чорнобильського полісся; Голодомор 1932-1933 рр.

Боса Любов Григорівна старший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: етноекологія, конфліктологія, етнокультурна соціалізація.

Ганус Дзвенислава Михайлівна молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: духовна культура українців, народна педіатрія.

Довгань Сергій Олексійович молодший науковий співробітник.

Калач Олена Олександрівна молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: ідентифікаційні процеси; духовна та матеріальна культура українців Слобожанщини.

Курінна Марина Андріївна молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук, вчений секретар відділу. Коло наукових досліджень: національні меншини, міжнаціональні взаємини; хореографічна культура, історія балету.

Литвинчук Наталія Василівна молодший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: традиційні промисли та ремесла українців, міжетнічні ремісничі зв'язки на українсько-російському порубіжжі, регіональна ойконімія як джерело історико-етнографічного вивчення промислів та ремесел.

Пономар Людмила Григорівна старший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: етнолінгвістичне вивчення народної культури українців; українське народне вбрання: ареалогічний та етногенетичні аспекти; народний одяг на етноконтактних територіях порубіжних районів Білорусі та Польщі; комплексне вивчення народного одягу Полісся у взаємозв'язку предметів і термінів убрання.

Поріцька Ольга Анатоліївна старший науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: духовна культура слов'ян, народна обрядовість, народна демонологія; питання трансформації традиційних цінностей молоді в сучасному урбанізованому середовищі.

Таран Олена Григорівна науковий співробітник, кандидат історичних наук. Коло наукових досліджень: історія української антропології та етнології; поховально-поминальна обрядовість українців; етнографія Тайваню.

 

Відділ «Український етнологічний центр», одним із пріоритетних напрямків досліджень якого є українська етнологія, заснований наприкінці 1990-х рр. на основі двох відділів - етнографії та свят і обрядів. Центр очолює доктор історичних наук, академік НАН України Ганна Аркадіївна Скрипник. У відділі працює 16 співробітників.

У минулому в відділі працювали К. Г. Гуслистий, Я. П. Прилипко, В. Д. Дяченко, В. Ф. Горленко, В. І. Наулко, С. П. Сегеда, А. В. Орлов, В. В. Миронов, Б. В. Попов, І. П. Березовський, Г. Т. Пашкова, І. Ф. Гребінь, О. С. Куницький, Л. П. Шевченко, Л. О. Ткаченко, Т. О. Ніколаєва, А. А. Шевченко, В. Ю. Келембетова, М. П. Приходько, В. Т. Зінич, В. А. Маланчук, Т. Д. Гірник, А. П. Пономарьов, Т. В. Косміна, А. Я. Поріцький, Г. Ю. Стельмах, О. Ф. Кувеньова, О. М. Кравець, Н. С. Стаценко, Г. М. Захарова, Г. С. Щербій, Н. К. Гаврилюк, О. Ю. Косміна, М. С. Маєрчик, О. В. Курочкін, О. О. Боряк, А. П. Момрик, Л. Ф. Артюх, В. Г. Балушок, В. М. Сироткін, З. С. Гудченко, І. М. Щербак, Т. В. Величко, О. Соболєва, Ю. С. Буйських, О. О. Васянович, С. Л. Маховська, С. В. Сіренко, Т. В. Полек, О. О. Шиприкевич, Т. Д. Товстенко, В. Д. Конвай, а також художники М. М. Маловський, З. О. Васіна, О. О. Слінчак і фотографи В. Бідій, О. Сланко.

Наукові співробітники відділу є авторами низки наукових монографій, збірників та статей, опублікованих в Україні та за кордоном (Польща, Франція, Росія, Білорусь, Литва, Болгарія, Угорщина, Словаччина, США, Тайвань). Укомплектований кваліфікованими науковцями, відділ підготував багато спеціалістів - співробітників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, вузів, музеїв та скансенів - які досягли значних успіхів у вивченні та розробці майже всіх напрямків етнології в Україні та за її межами. Науково-дослідна робота відділу завжди була пов'язана з експедиційними дослідженнями (вересень 2004 р. - АР Крим, червень 2006 р. - Одещина, жовтень 2006 р. - Сумщина, 2007 р. - Волинь, Слобожанщина, 2008 р. - Київщина, Миколаївщина, Закарпаття, Чернігівщина, Уманщина, Кіровоградщина, Донеччина, Сумщина, 2009 р. - Житомирщина, Донеччина, Чернігівщина, Переяславщина, 2010 - Житомирщина, Чернігівщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина, 2011 - АР Крим, Запоріжжя, Рівненщина, Івано-Франківщина, Львівщина, Хмельниччина, 2012 - Гуцульщина, Донеччина, Буковина, Кіровоградщина, Полтавщина, Волинь, Закарпаття, Бєлгородщина, 2013 - Черкащина, Хмельниччина, Чернігівщина, Харківщина, Житомирщина, Херсонщина, Миколаївщина, 2014 - Сумщина, Вінниччина, Одещина, Закарпаття, Кубань, 2015 - Кіровоградщина, Донеччина, 2016 - Одещина, Житомирщина, Рівненщина, Івано-Франківщина, Закарпаття).

Характерні для початку третього тисячоліття прискорені темпи світової глобалізації, тенденції до активізації втілення міжконтинентальних стандартів розвитку та життєдіяльності суспільства загострюють питання збереження національної самобутності, етнокультурної історії українців. Саме цьому присвячена планова тема «Етнічна та етнокультурна історія України». Планова тема «Українська культура за умов трансформації суспільства» відображає важливі наукові проблеми сучасної україністики. У темі «Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя» розглядаються питання трансформації української культури в умовах глобалізації. Мета планової теми «Українська етнокультурна спадщина в сучасному культурно-інформаційному просторі» - введення до наукового та інформаційного обігу фактологічного матеріалу про сучасний стан та особливості функціонування етнокультури за умов глобалізації, її ролі в сучасних процесах етнічної самоідентифікації, аналіз процесу змін етнічної ідентичності за нових суспільно-політичних реалій. Планова тема відділу «Сучасні етнічні та етнонаціональні процеси поліетнічного середовища України» покликана вирішити актуальну для сучасної етнології тему - висвітлити механізми дії етнічних та етнонаціональних процесів поліетнічного середовища України. Мета роботи передбачає введення до наукового та інформаційного обігу фактологічного матеріалу про сучасний поліетнічний стан України. Органічним продовженням попереднього монографічного дослідження є тема «Етнодемографічний та етнокультурний фактори в контексті сучасних інтеграційних процесів».

Міжнародна діяльність відділу здійснюється в координації з науковими установами різних країн. Відділ співпрацює з Білоруською Академією наук, АН Республіки Молдова, Інститутом археології та етнології польської АН, Інститутом етнографії Угорської Академії наук, Музеєм українсько-руської культури у Свиднику (Словаччина), у минулому - з Російською АН.

Співробітники відділу систематично беруть участь у багатьох міжнародних, регіональних форумах та конференціях. Відділ виступив організатором Міжнародної наукової конференції, присвяченої пам'яті П. П. Чубинського (2009 р.), міжнародної конференції «Етнос у просторі міжкультурної взаємодії. Українсько-японські культурні паралелі» (2009 р.). У 2008 р. відділ провів міжнародну наукову конференцію «Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)», 2007 р. - конференцію «Етнокультурні фактори національної ідентифікації населення українського порубіжжя», 2006 р. - міжнародну науково-практичну конференцію «Національна культура в контексті сучасних глобалізаційних процесів».

Нині у відділі набувають наукового досвіду аспіранти денної форми навчання В. Іванчишен, О. Дєдуш, В. Щибря, М. Олійник, А. Ярова, А. Журавльова, А. Кудінова, О. Воробей, А. Борейко.

 

Олена Таран
01.07.2016 р.