НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМ. М. Т. РИЛЬСЬКОГО

 

 СХВАЛЕНО
Вченою радою Інституту
мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН
України
«20» червня 2019 р. протокол № 8

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до аспірантури та докторантури
Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
на 2019 рік

 

Київ 2019

 

 

1. Загальні положення

Провадження освітньої діяльності в Інституті мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України (далі - Інститут) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України № 206-л від 03.10.2017 р.).

Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту на 2019 рік (далі - Правила прийому) розроблені відповідно до Закону України «Про вищу освіту»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261; Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році та Положення про Приймальну комісію вищого навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10. 2015 р. № 1085 (реєстрація Мінюсту України 04 листопада 2015 р. № 1353/27798); Переліку галузей знань і наукових спеціальностей, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266»; постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Деякі питання стипендіального забезпечення»; статуту Інституту.

Правила прийому діють до затвердження відповідних правил на 2020 рік. За необхідності до них вносяться зміни для приведення у відповідність до законодавчих і нормативно-правових документів України, відомчих актів НАН України та установчих документів Інституту. Зміни до діючих правил прийому оформляються у вигляді додатків, вносяться за ухвалою вченої ради і затверджуються наказом директора.

Інститут оголошує прийом на 2019 рік до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії та до докторантури на здобуття наукового ступеня доктора наук за такими науковими спеціальностями:

 

  Код та найменування галузі знань  

  Шифр та найменування спеціальності  

  Ліцензований обсяг (особи)  

  03 Гуманітарні науки

  032 - Історія та археологія

  6

  03 Гуманітарні науки

  034 - Культурологія

  6

 

До аспірантури та докторантури Інституту приймаються громадяни України.

Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі чи докторантурі за державним замовленням і не захистила дисертацію або була відрахована достроково, має право на повторний вступ до аспірантури або докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування державі коштів, витрачених на її підготовку, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України № 658 від 26 серпня 2015 року «Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців»).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки (денна форма навчання), доктора наук у докторантурі - 2 роки.

 

2. Вимоги до вступників

2.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту за освітнім ступенем «магістр» (освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»).

2.2. До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної наукової спеціальності, наукові здобутки, що потребують завершення й оформлення у вигляді дисертації, і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні та прикладні дослідження.

 

3. Фінансування підготовки доктора філософії, доктора наук

Фінансування підготовки докторів філософії та докторів наук у Інституті здійснюється за рахунок коштів:

державного бюджету України (за державним замовленням);

фізичних чи юридичних осіб (на умовах договору).

 

4. Строки та порядок прийому документів, вступних іспитів та зарахування на навчання

4.1. Прийом документів, вступні іспити, оприлюднення рейтингового списку та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії та доктора наук проводяться у строки, визначені розпорядженням Президії НАН України. Складається з таких етапів:

4.2. Інформація про строки прийому документів висвітлюються в оголошенні про прийом до аспірантури (докторантури) Інституту, яке розміщується на веб-сайті установи.

4.3. Терміни прийому документів для вступу до аспірантури та докторантури оприлюднюються на офіційному веб-сайті Інституту.

4.4. Строки проведення вступних іспитів встановлюються згідно з розпорядженням Президії НАН України, затверджуються наказом директора Інституту та оприлюднюються шляхом розміщення інформації на веб-сайті Інституту.

4.5. Вступні іспити до аспірантури з іноземної мови складають у Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України за розкладом, визначеним для наукових установ розпорядженням Президії НАН України.

4.6. Інформація про строки, час і місце проведення вступних іспитів та про строки зарахування до аспірантури Інституту оприлюднюється на веб-сайті Інституту, а також повідомляється вступникам в індивідуальному порядку в письмовій формі (електронною поштою).

4.7. Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі про вищу освіту, за рішенням приймальної комісії можуть бути призначені додаткові вступні випробування (співбесіди) за затвердженими програмами відповідно до напрямів спеціалізації.

 

5. Перелік документів, що подаються вступниками

5.1. Вступники до аспірантури подають такі документи:

заяву на ім'я директора Інституту із зазначенням шифру та найменуванням спеціальності;

особовий листок з обліку кадрів із фотографією;

копію диплома про вищу освіту (магістра / спеціаліста) з додатками;

медичну довідку (форми № 086);

реферат зі спеціальності (науковий текст обсягом не менше 25 стор., в якому обґрунтовується тематика можливого дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці, шляхи розв'язання поставлених завдань);

копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови не нижче рівня B2 (за наявності);

список опублікованих наукових праць; ксерокопії наукових публікацій за спеціальністю (за наявності);

4 фотокартки розміром 3х4 см;

копію паспорта.

Особи, які здобули вищу освіту за кордоном, до копії диплома обов'язково додають свідоцтво компетентного органу про визнання документа про вищу освіту відповідно до вимог «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України № 504 від 05.05.2015.

Оригінали паспорта, диплома про вищу освіту, сертифіката тестів з іноземної мови пред'являються вступниками особисто.

Подані вступниками міжнародні сертифікати з іноземної мови, що засвідчують рівень В2 або вищий, до початку вступних випробувань можуть направлятися для проведення експертизи на відповідні кафедри Центру наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

5.2. Вступники до докторантури подають такі документи:

заяву на ім'я директора Інституту;

особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи;

засвідчену копію диплома про вищу освіту;

засвідчену копію диплома доктора філософії (кандидата наук);

засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

список наукових праць встановленого зразка та додаток до нього із переліком робіт, опублікованих у фахових виданнях за темою дисертації;

розгорнутий план дослідницької роботи та докторської дисертації;

письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, зі згодою бути науковим консультантом вступника у разі його прийому до докторантури;

висновок двох докторів наук щодо дисертації вступника, з підтвердженням, що робота виконана не менше ніж на 70 %;

копію паспорта;

до диплома доктора філософії, виданого за кордоном, додається нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Оригінали паспорта (документа, що його заміняє), дипломів про освіту та присудження наукового ступеня, атестата про присвоєння вченого звання пред'являються вступниками особисто.

 

6. Умови допуску до вступних іспитів для вступу до аспірантури

6.1. Для проведення прийому до аспірантури створюється приймальна комісія Інституту (далі - Приймальна комісія), головою якої є директор Інституту.

6.2. Вимоги до складу, строків повноважень, обов'язків і умов роботи Приймальної комісії визначаються Положенням про Приймальну комісію Інституту, що затверджується наказом директора Інституту.

6.3. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури приймається Приймальною комісією за результатами розгляду наукової пропозиції претендента, висновку рецензентів рефератів, поданих вступниками.

Приймальна комісія може призначати співбесіду зі вступником та презентацію ним його наукової пропозиції.

Якщо висновок експерта, результати співбесіди і розгляду наукової пропозиції не дають підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) за рішенням Приймальної комісії не допускається до вступних іспитів.

6.4. Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури в разі неподання у встановлений термін усіх або окремих документів.

6.5. Працюючим особам, які за рішенням Приймальної комісії допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається довідка для отримання додаткової оплачуваної відпустки з розрахунку 10 днів на кожний іспит згідно ст. 216 Кодексу законів про працю України.

 

7. Організація та проведення вступних іспитів до аспірантури

7.1. Вступники до аспірантури Інституту складають вступні іспити зі спеціальності (032 - Історія та археологія, 034 - Культурологія) (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра з обраної спеціальності), іноземної мови (в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти). Вступник, який підтвердив свій рівень знань, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

7.2. Додаткові вступні випробування для осіб, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі магістра, призначаються рішенням Приймальної комісії протягом трьох робочих днів від дня подання документів вступником. Повідомлення про таке рішення направляється вступнику не пізніше наступного робочого дня після його прийняття.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано». У тому випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він не допускається до наступного вступного іспиту і позбавляється права брати участь у конкурсі.

7.3. Оцінка вступного іспиту зі спеціальності (за напрямом спеціалізації) здійснюється за п'ятибальною системою. Вступник, який отримав зі спеціальності оцінку нижче трьох балів до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі на навчання за державним замовленням не допускається.

7.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні іспити у визначений розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено як «незадовільно», до участі в наступних вступних іспитах не допускаються.

7.5. Повторне складання вступних іспитів не дозволяється. Результати вступних випробувань дійсні для вступу до аспірантури протягом одного календарного року.

7.7. Вступні іспити до аспірантури проводяться предметними комісіями у кількості 3-5 осіб, які призначаються директором Інституту з числа провідних учених - докторів наук та докторів філософії (кандидатів наук).

 

8. Умови зарахування до аспірантури

8.1. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури Приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника індивідуально.

8.2. Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою балів, отриманих за вступні іспити.

8.3. У разі одержання однакової кількості балів за результатами складання вступних іспитів переважне право при зарахуванні до аспірантури матимуть вступники, які:

отримали вищий бал за результатами складання іспиту з наукової спеціальності;

мають наукові публікації у фахових виданнях;

мають сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови за професійним спрямуванням, що підтверджує рівень В2 або вище;

мають стаж роботи за фахом.

8.4. Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом на навчання за держзамовленням, мають право на зарахування на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за договором).

8.5. Прийом на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб (за договором) здійснюється у межах ліцензованого обсягу.

Обсяг прийому на навчання за кошти юридичних та фізичних осіб визначається як різниця між ліцензованим обсягом та кількістю осіб, прийнятих на навчання за держзамовленням. Цей обсяг може коригуватися з урахуванням фактичного виконання державного замовлення протягом року.

8.6. Про рішення Приймальної комісії вступник повідомляється протягом п'яти робочих днів від дати прийняття рішення.

8.7. Зарахування до аспірантури проводиться наказом директора на підставі рішення Приймальної комісії.

8.8. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подаються вступником особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

8.9. Особи, які вступають на навчання до аспірантури за державним замовленням повторно, після їх зарахування подають документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного бюджету в розмірі, обчисленому в установленому порядку. Аспірант, який не подав зазначеного документа у визначений термін, підлягає негайному відрахуванню з числа здобувачів вищої освіти за держзамовленням.

8.10. Розмір стипендії аспірантам, які навчаються за держзамовленням, встановлюється згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України та на підставі відповідних розпоряджень Президії НАН України.

 

9. Умови вступу та зарахування до докторантури

9.1. Документи від претендентів для вступу до докторантури за державним замовленням приймаються до кінця січня поточного року.

9.2. Розгорнута пропозиція претендента, у якій міститься план дослідницької роботи та план-проспект дисертації, надається до відповідного наукового підрозділу (відділу) Інституту (згідно обраної спеціалізації).

9.3. Науковий підрозділ у місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді претендентів на вступ до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом голосування визначає можливість зарахування до докторантури та подає висновки на розгляд вченої ради Інституту.

Вчена рада в місячний термін розглядає висновки відділу про вступника та приймає рішення щодо рекомендації його на навчання в докторантурі та щодо наукового консультанта з числа наукових працівників зі ступенем доктора наук із відповідної спеціальності.

9.4. У випадку планування навчання особи за рахунок коштів державного бюджету України (за державним замовленням) довідка про вступника як імовірного претендента на навчання в докторантурі у визначені НАН України терміни надсилається до Президії НАН України у складі пакету документів, які подаються на участь у відборі виконавців державного замовлення на підготовку наукових кадрів відповідно до вимог розпорядження Президії НАН України від 14.06.2013 р. № 409.

9.5. Рішення вченої ради про рекомендацію на навчання в докторантуру затверджується і оформляється наказом директора Інституту лише після надходження розпорядження Президії НАН України, яким визначені квоти для установи на навчання в докторантурі за держзамовленням на відповідний рік.

9.6. У разі надходження документів і позитивних рішень вченої ради від більшої кількості осіб, аніж виділені квоти на навчання в докторантурі за державним замовленням на поточний рік, вибір претендентів, відповідно до квоти, здійснюється вченою радою (таємним чи відкритим голосуванням - за вибором вченої ради).

9.7. Усі документи вступників до докторантури, разом з відповідно оформленими рішеннями вченої ради, передаються до відділу кадрів.

9.8. Про зарахування або про відмову в зарахуванні до докторантури вступник повідомляється в п'ятиденний термін з дня прийняття рішення.

9.9. Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до докторантури та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера подаються докторантом особисто у десятиденний термін після зарахування на навчання.

9.10. Особи, які вступають на навчання до докторантури за державним замовленням повторно, після їх зарахування подають документ, що підтверджує повне або часткове відшкодування коштів до державного бюджету. Докторант, який не подав зазначеного документа у визначений термін, підлягає негайному відрахуванню.

9.11. Розмір стипендії докторантам, які навчаються за держзамовленням, встановлюється згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України та на підставі відповідних розпоряджень Президії НАН України.