imfe.jpg
  English
.
.
.

Коваленко Єва Ігорівна

Посада: молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Відзнаки: низка відзнак мистецьких конкурсів

Сфера наукових інтересів: Балетний театр. Український балетний театр. Історія хореографічного мистецтва. Балетна педагогіка

Основні праці ( з покликанням у мережі інтернет, якщо тексти там розміщені), виставки, кураторство, літературні твори:

• Творча лабораторія сучасної хореографії (соліст Національної опери Володимир Чуприн) // Студії мистецтвознавчі: Театр. Музика. Кіно. - Чис. 3 (35). - К., 2011. - 134 с. - С. 95-104.

• Творчість Валентини Калиновської у контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. праць / [Головн. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - Вип. 11. - К., 2010. - 363 с. - С. 309-316.

• Становлення українського балету перших десятиліть ХХ ст. у контексті розвитку виконавського мистецтва // Мистецтвознавство України: зб. наук. праць / Ін-т проблем сучас. мистецтва НАМ України; редкол.: А. Чебикін (голова), О. Федорук, М. Яковлєв та ін. - К.: Фенікс, 2012. - Вип. 12. - 368 с.: іл. - С. 123-132.

• Хореографічна інтерпретація Шевченкової «Лілеї» в балеті Костянтина Данькевича (постановки В. Вронського, В. Ковтуна, В. Трощенка) // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. праць / [Головн. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - Вип. 13. - К., 2013. - 184 с. - С.104-110.

• Постать В.А. Денисенка у розвитку українського балетного виконавського мистецтва // Культурологічна думка: щорічник наук. праць. - К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2013. - №6. - 192 с. - С. 131-136.

• Особливості уроків класичного танцю в Національній опері України // Культура України: зб наук. праць / Мін-во культури України, Харк. держ. акад. культури; за заг. ред. В.М. Шейка. - Вип. 42: У 2 ч. Ч.1. - Х.: ХДАК, 2013. - 186 с. - С.171-180.

• Балет «Лілея» К. Данькевича як взірець хореографічної інтерпретації Шевченкової творчості // Культурологічна думка: щорічник наук. праць. - К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв України, 2014. - №7. - 192 с. - С.19-26.

• Творча індивідуальність танцівника і педагога. Пам'яті народного артиста України Миколи Прядченка / Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії: зб. наук. праць / [Головн. ред. Г. Скрипник]; НАНУ, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - Вип. 14. - К., 2014. - 308 с. - С. 259-267.

• Інтерпретаційний потенціал хореографічної Шевченкіани // Науковий вісник КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого. - К., 2014. - Вип. 14. - 192 с. - С. 119-127.

• Прем'єра балету «Дафніс і Хлоя» в Національній опері // Студії мистецтвознавчі. - 2015. - Число 3. - С.77-86.

• Анатолий Фёдорович Шекера - мастер балетного симфонизма и хореографической полифонии // Южно-Российский музыкальный альманах. - №1. Ростов-на-Дону: ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С.В. Рахманинова», 2016. - С. 37-42.

• Хореографічна лексика як засіб танцювальної інтерпретації літературного твору у спектаклі Національної опери «Весілля Фігаро» // Мова і культура: науковий журнал. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. - Вип. 13-15. Т.ІІ (156). - 400 с. - С. 58-64.

• Интерпретация театрального текста. «Баядерка» Л. Минкуса в Национальной опере Украины // Мова і культура: науковий журнал. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. - Вип.16. - Т. VI (168). - 408 с. - С. 20-27.

• Сохранение и развитие традиций балетного исполнительского мастерства в Киевской национальной опере (юбилей украинской балерины Валентины Калиновской) // 36-ой Всемирный Конгресс CID UNESCO по танцевальным исследованиям: Материалы научно-практической конференции от 30-го октября по 3-е ноября 2013 г., Санкт-Петербург / ред. И.О. Елеференко, А.Е. Кондратова, С.А. Русинова, Д.К. Меирбекова. - Санкт-Петербург: Международный Танцевальный Совет ЮНЕСКО, 2014. - 231 с. - С. 30-42.

• Творческая индивидуальность танцовщика и педагога. Памяти народного артиста Украины Николая Прядченко // Мова і культура: науковий журнал. - К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. - Вип. 17. - Т.II (170). - 396 с. - С. 82-89.

• Хореографічна педагогіка В. Денисенка // Театр та театральна педагогіка ХХІ ст.: теорія, методологія, практика. Матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 21-22 лют. 2013 р.) - Луганськ: Вид-во ЛДАКМ, 2013. - 184 с. - С. 61-67.

• Особливості уроків класичного танцю в Національній опері // Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри. Ч. 1 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2013 р. / упоряд. А. М. Підлипська ; М-во освіти і науки України, М-во культури України; КНУКіМ, Ін-т мистец., Ф-т режисури і хореогр. - К. : КНУКіМ, 2013. - 331 с. - С. 155-160.

• Соліст балету як інтерпретатор ролі: результати опитування // Інтерпретація як інструмент культурологічного дискурсу: тези доповідей Всеукраїнської науково-теоретичної конференції 2-3 червня 2016 р. - К.: Інститут культурології НАМ України, 2016. - С. 55-56.

• Аспекти реконструкції балетних вистав у Національній опері України / Мистецтво і життя: зб. наук. праць / [наук. керівник чл.-кор. НАМ України, д-р мист. І.М. Юдкін]. - К.: Інститут культурології НАМ України, 2016. - С. 146-189.

• Інтерпретація художніх творів на сцені Національної опери України. І Юдкін-Ріпун, Г. Липова, Н. Томозова та інші. Образні системи української художньої культури в історичному та типологічному аспектах: театр, музика, образотворче мистецтво. Колективна монографія. / [ голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, Київ, 2019. 588 с. ISBN 978 - 966 - 02 - 9008 - 2, с. 460-561.

• Балетне мистецтво Національної опери України 1991-2015 рр.: виконавські традиції, творчі постаті, вистави. - На правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.02 - театральне мистецтво. - Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України. - Київ, 2017. https://docplayer.net/76442915-Kovalenko-ieva-igorivna-baletne-mistectvo-nacionalnoyi-operi-ukrayini-rokiv-vikonavski-tradiciyi-tvorchi-postati-vistavi.html

• Інтеграція українського балетного мистецтва у європейський та світовий культурний простір. І.Юдкін-Ріпун, Т. Журавльова, Н. Томозова та інші. Проблеми міжвидового синтезу в українській культурі в полі діалогів різнонаціональних культурних традицій. Колективна монографія / [голов. ред. Г. Скрипник]; НАН України, ІМФЕ ім.. М.Т Рильського, Київ, 2019. 592 с. ISBN 978 - 966 - 02 -8982 - 6, с. 454-524.

• Honoured artist of Ukraine Mykola Mikhieyev: creative individuality and transmission of experience in the ballet art. Студії мистецтвознавчі . Число 3 (59), [гол. ред.. Г. Скрипник], НАН України, ІМФЕ ім.. М.Т. Рильського. К., 2017. 120 с. С. 56-62.

• Шекспірівські образи в балетній інтерпретації А. Шекери. «Ромео і Джульєтта» в Національній опері України. Музика № 1-2, 2019, с. 16-22.

• Інтерв'ю з головним балетмейстером Національної опери України Аніко Юріївною Рехвіашвілі. Українське мистецтвознавство. Зб. Наукових праць. Вип. 19. Київ, 2019. http://um.etnolog.org.ua/download/pdf/um_2019.pdf

• Спадкоємність традицій балетного академізму на українській сцені. Педагогічна діяльність Галини Кирилової. Тези Міжнародної конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики у національно-культурному самоствердженні України». ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. 25 травня 2017р. Київ, 2017. -- С 61-62.-- ISBN 978-966-02-8234-6. (1 с. ).

• Проблеми розвитку українського балетного театру в умовах глобалізованого інформаційного суспільства. / Українська художня культура в умовах інформаційного суспільства: монографія. НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. Київ, 2019. С.292-318.

• Проблеми інтерпретації хореографічного тексту в балетних виставах на сцені Національної опери. ІХ Міжнародний конгресс україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наук. статей. (До 100-річчя Національноїакадемії наук України) / [голов. ред. С Пирожков, А. Завгородній, Г. Скрипник]; НАН України; МАУ; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського.Київ. 2019. 508 с. С.374-386.

• Методи балетмейстерської роботи в історичному аспекті (Methods of ballet-master's work in the historical aspect). Культурологічна думка. Т.22, № 2. С.17-37

DOI: https://doi.org/10.37627/2311-9489-22-2022-2.17-37

Викладацька діяльність/ керівництво науковими роботами: Старший викладач КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, старший викладач Київського хореографічного коледжу (викладач хореографічних та теоретичних дисциплін)

Діяльність у сфері популяризації науки, навчально-педагогічні видання, досягнення: Член Міжнародної ради танцю ЮНЕСКО (CID UNESCO)

Історії успіху: Закінчила Київське державне хореографічне училище. Працювала солісткою балету Національної опери України. Закінчила Міжнародний слов'янський університет (факультет хореографії), КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого (факультет театрального мистецтва, отримала спеціальність режисера балету). Після закінчення аспірантури ІМФЕ ім. М.Т. Рильського захистила кандидатську дисертацію «Балетне мистецтво Національної опери України 1991-2015 рр.: виконавські традиції, творчі постаті, вистави» за спеціальністю 17.00.02 «Театральне мистецтво» (2017). Лауреат міжнародних та всеукраїнських мистецьких конкурсів

 

 

 

18.10.2022