imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010, 2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Історія української музики: У 6 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; редкол. : Г. А. Скрипник (голова) та ін. – К., 2009.

Т. 2 : ХІХ ст. / , , С. Й. Грица, М. П. Загайкевич та ін. ; редкол. тому: В. В. Кузик (відп. ред.), А. І. Азарова (відп. секр.). – 2009. – 800 с. – Імен. покажч.: 769–794 с.

ISBN 966-02-3165-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-5276-9 (Т. 2)

Другий том «Історії української музики» присвячений музичному мистецтву ХІХ ст. У ньому висвітлено еволюцію народної пісенної та інструментальної творчості, становлення й розвиток національної музичної школи, досліджено хорову (світську й сакральну), вокально-симфонічну, камерно-вокальну, інструментальну музику, оперу й музично-драматичний театр, концертно-музичну діяльність, музичну освіту й критику, питання музикознавства та фольклористики.

Завантажити


Історія українського театру: У 3 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського; редкол.: Г. А. Скрипник (голова) та ін. - К., 2009.

Т. 2: 1900-1945. / Л. Барабан, В. Гайдабура, О.Красильникова, Ю.Станішевський та ін.; Редкол. тому: І. Юдкін (відп. ред.), О. Шевчук (відп. секретар). - 2009. - 876 с. - Імен. покажчик: 838-864 с.

ISBN 978-966-02-5416-9
ISBN 978-966-02-5417-6

Другий том «Історії українського театру» присвячений розвиткові театрального мистецтва України впродовж першої половини ХХ століття. У ньому висвітлено основні явища та особливості розвитку драматургії, режисури, акторського мистецтва, сценографії, театральної критики однієї з найскладніших епох історії української культури.
Книгу рекомендовано діячам театру, театрознавцям, мистецтвознавцям, історикам, студентам навчальних закладів відповідного профілю, всім, хто цікавиться театральним мистецтвом.

Завантажити


Сторчай О. В. Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924): Монографія. – К.: Щеk0, 2009. – 335 с.

ISBN 978-966-2031-07-1

Монографія присвячена аналізу мистецько-освітніх процесів у Київському університеті впродовж 1834 – 1924 рр. Вивчення, систематизація і введення у науковий обіг великого архівного матеріалу, друкованих видань ХІХ ст. дозволило значно розширити, а в окремих випадках створити вперше фактологічну базу для осмислення й аналізу історії художньої, архітектурної, мистецтвознавчої освіти та розвитку науки про мистецтво в Київському університеті. У процесі загального хронологічного викладу матеріалу виділялися окремі питання, що мали принципово важливе значення для розкриття теми, а саме – історія формування й комплектування університетської художньої і архітектурної колекції як навчальної бази при викладанні мистецьких дисциплін. Комплексне вивчення основного кола університетських викладачів рисунка і живопису (Б. Клембовського, К. Павлова, Г. Васька), теорії та історії цивільної архітектури (Ф. Мєховича, О. Беретті), теорії й історії мистецтва (П. Павлова, А. Прахова, Г. Павлуцького) та їх учнів, дало змогу авторові доповнити новими фактами їх творчі біографії, розглянути і проаналізувати їх педагогічну, музейну, мистецтвознавчу й просвітницьку діяльність (здебільшого вперше реконструювати цю діяльність), повернути забуті імена.

Завантажити  (Помічені помилки )


Українські народні думи : У 5 т. Т. 1. Думи раннього козацького періоду / [упоряд. : М. К. Дмитренко, Г. В. Довженок (тексти), С.Й.Грица (мелодії) ; передмови: М. К. Дмитренка, С. Й. Грици ; статті, коментарі, примітки Г.В.Довженок, А. Ю. Ясенчук, Т. М. Шевчук, О. І. Шалак, Н. М. Пазяк, І.І.Кімакович ; за заг. ред. М.К.Дмитренка, С. Й. Грици ; відп. ред. Г.А.Скрипник]. – К. : ІМФЕ НАН України, 2009. – 856 с.

ISBN 978-966-02-5414-5 (загальний)   

ISBN 978-966-02-5415-2 (Т. 1)

До першого тому «Українських народних дум» увійшли твори національної епічної традиції раннього козацького періоду, пов’язані з початковим етапом боротьби українського народу проти іноземних поневолювачів та думи невольницького циклу.


Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2009. – Т. 3. – 516 с.

ISBN 978-966-02-5418-3 

Це видання «Історії декоративного мистецтва України» присвячене ХІХ століттю.

У колективній праці на тлі суспільно-політичних реалій розглянуто різні аспекти розвитку народного, професійного, промисловогота церковного декоративного мистецтва. В усій повноті розкрито художні особливості вишивки, ткацтва, килимарства, вибійки, вбрання, гончарства, різьбярства, малювання, писанкарства, витинанки, плетіння, металообробки, скла, фарфору, фаянсу тощо.  В окремих розділах визначено етнорегіональну специфіку народного мистецтва; види і жанри декоративного мистецтва висвітлено в європейському контексті, з погляду еволюції художніх стилів – пізнього класицизму (ампіру), еклектики, історизму, модерну; проаналізовано процес пошуку нових художніх прийомів при одночасному збереженні усталених традиційних засад. 

Завантажити


Історія української музики : У 6 т. / НАН України, 
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; редкол. : Г. А. Скрипник (голова) та ін. – К., 2009.

Т. 5 : 1941–1958 рр. / М. В. Бєляєва, Т. П. Булат, М. М. Гордійчук та ін. ; редкол. тому: А. І. Муха (відп. ред.), Н. О. Костюк (відп. секр.). – 2009. – 504 с. – Імен. покажч.: 467–499 с.

ISBN 966-02-3165-2 (загальний)
ISBN 966-02-3166-0 (Т. 5)

П’ятий том присвячений музичному мистецтву України 1941—1958 pоків. У ньому послідовно розглянуто творчість композиторів у різних жанрах і формах професійної музики, відзначено найкращі здобутки.

Висвітлено також особливості народної творчості, музично-театрального і концертного життя, процес розвитку музичної освіти, фольклористики і музикознавства.


Історія українського драматичного театру : У 3 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; редкол. : Г. А. Скрипник (голова) та ін. – К., 2009.

Т. 2 : 1900–1945 / Ю. О. Станішевський, Л. І. Барабан, О. В. Красильникова, В. М. Гайдабура та ін. ; редкол. тому : І. М. Юдкін (відп. ред.), О. В. Шевчук (відп. секр.). – 2009. – 876 с.

ISBN 978-966-02-5416-9
ISBN 978-966-02-5417-6

Другий том «Історії українського драматичного театру» присвячений розвиткові театрального мистецтва України впродовж першої половини ХХ століття. В ньому висвітлено основні явища та особливості розвитку драматургії, режисури, акторського мистецтва, сценографії, театральної критики однієї з найскладніших епох історії української культури.


Шалак О. І. Фольклористична діяльність Андрія Димінського: Монографія. - К.: Освіта України, 2009. - 198 с.

ISBN 978-966-188-105-0

У монографії висвітлено життєвий шлях і збирацьку спадщину дійсного члена Російського географічного товариства фольклориста А. І. Димінського (1829-1905), осмислено його місце і значення в історії української науки про усну народну творчість. Методологічні принципи записування збирача розглянуто в контексті формування і становлення наукових засад української фольклористики, а також: її зв'язків із польською та російською науковою думкою в цій царині.

 


Іваницький А. І. Історичний синтаксис фольклору. Проблеми походження, хронологізації та декодування народної музики. - Вінниця: НОВА КНИГА, 2009. - 404 с. з нотами, фото, схемами, покажчиками.

ISBN 978-966-382-207-5

В роботі обстоюється принципово новий погляд на походження музики. Особливість концепції полягає в урахуванні триєдності мислення, мови й музики. Для виявлення й хронологізації стадій розвитку музики використовується синтаксичний апарат. Маючи комплексний характер, дослідження спирається на досягнення егномузиколопї, логіки, палеопсихологіі', лінгвістики, археології, історії, етнографії. Часова дистанція дослідження - від зародків мовно-музичною синтаїсгики у верхнньому палеоліті до виникнення респонсорного музичного періоду в пізньому Середньовіччі.


Зінич О. В. Пластичність у балетній музиці М. Равеля (в аспекті взаємодії мистецтв): монографія / О. В. Зінич; Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. — К.: ІМФЕ, 2009. — 231 с.

ISBN   978-966-02-4958-5

Комплексне дослідження природи пластичності, здійснене у запропонованій монографії у широкому художньо-естетичному та культурологічномуконтексті, а також визначення сутності і механізмів функціонування двох універсальних принципів пластичності - "статуарного" і "динамічного" - дають уявлення про закономірності співвідношення динаміки і статики, руху і статуарності у різні епохи як найважливіших параметрів феномену пластичності. А це дозволило по-новому подивитись на деякі процеси синтезу мистецтв - надто в галузі взаємодії музики і танцю, - створити нову трипологію пластичності в музиці та екстраполювати її на балетну творчість М. Равеля, що є яскравим взірцем дивовижної зримості, рєльєфності і дотикової відчутності музичних образів.

Вивчення повної партитури "Дафніса і Хлої" надало можливість по-новому осмислити значення цього балету як вражаючого художнього зразка відродження й асиміляції принципів пластичності, властивих крітському та античному мистецтву, але пропущених крізь призму західно-єропейської культури на новому історичному етапі. Також запропонований підхід до аналізу усіх балетів М. Равеля ("Дафніс і Хлоя", "Аделаїда, або Мова Квітів", "Моя матінка Гуска", "Вальс", "Болеро") в аспекті перетворення пластичності дозволив не тільки віднайти закономірності трансформації пластичного руху у звуковий "образ руху", але й розкрити шляхи взаємопроникнення музики, танцю, пантоміми, їх взаємовпливу та взаємодії, осмислити зростаючу роль пластичності як інтегративного фактора в процесах зближення мистецтв.


Істоміна Г. В.  Мистецтво народної кераміки Волині другої половини XIX -ч     XX століть. — Рівне: Волинські обереги, 2009. — 232 с.

ISBN 978-966-416-169-2

В книзі досліджено мистецтво народної кераміки Волині як цілісне історико-культурне явище. На основі архівних та польових матеріалів зроблено історичний огляд гончарства Волині другої половини XIX—XX ст., визначено особливості технології формоутворення та декорування народної кераміки, виявлено художньо-стилістичні особливості, розглянуто найпоширеніші мотиви орнаментики. В науковий обіг введено нові відомості про народних майстрів та гончарні осередки Волині. 

 


Найден О. Українська народна ікона Середньої Наддніпрянщини в контексті селянського культурного простору. - Київ : ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАНУ, 2009. - 544 с.

ISBN 978-966-02-5256-1

Видання створено на основі матеріалів з приватної колекції Миколи Бабака. У книзі вперше зроблено фундаментальну спробу структурного осмислення духовної ролі образного і декоративного значення ікон в традиційному сільському середовищі, ієрархічному просторі селянської хати. І тому важко уявити кращий шлях висвітлення певних особливостей формування української ментальності, ніж дослідження зібрання ікон М. Бабака, цінність якого стає зрозумілою саме сьогодні - у період завершення доби еклектичного постмодернізму і початку перегляду ціннісних основ, вироблених європейською цивілізацією упродовж останніх десятиріч XX століття.


Боряк О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним / О. О. Боряк. - Київ : Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2009. - 400 с.

ISBN 978-966-02-5480-0 (25 д. а.)

Монографію присвячено унікальній постаті в історії української традиційної культури - бабі-повитусі, яка протягом віків залишалася єдиною помічницею жінки-породіллі під час пологів. Цей завжди втаємничений акт початку життя супроводжувався певними молитвами, формулами-побажаннями, замовляннями, обрядовими діями із залученням цілої низки ритуальних предметів та символів. Повитуха, яка сповна володіла усім цим комплексом знань, розглядається автором з точки зору її статусу як «ритуального спеціаліста».

Для науковців гуманітарних і суспільних дисциплін, викладачів, студентів гуманітарних і медичних факультетів, широкого кола читачів, яких цікавить історія повсякденності.