imfe.jpg
  English
.
.
.

Айналов Д. Эллинистические основы византийского искусства. - Изслѣдованія въ области исторіи ранне-византійскаго искусства. - СПб. : Типография И. Н. Скороходова, 1900. - ІV-229. - с. 8°. Съ 4 таб. и 48 рис. въ текстѣ.

Одним із перших Д. Айналов звернувся до елліністичного Сходу як джерела та основи візантійського мистецтва. У своїй магістерській дисертації «Мозаїки IV і V ст.» (1895), присвяченій проблемі походження візантійського мистецтва, автор прийшов висновку, що вже в італійських монументальних мозаїках V ст. (Рима, Неаполя, Капуі, Мілана) складався новий візантійський стиль, джерело якого слід шукати в греко-римському мистецтві Сходу, насамперед Палестини, а не Риму. Свої ідеї Д. Айналов розвинув у докторській дисертації «Грецькі основи візантійського мистецтва» (1900), де на матеріалі ранньовізантійського мистецтва (монументальні розписи, мініатюри, пластика) показав, як Константинополь вже з IV-V ст.

Завантажити


Александрович В. Українське малярство XIII-XV ст. - Львів, 1995. - 200 + 32 с. - (Студії з історії українського мистецтва).

До тому входять дві студії, об'єднані проблематикою пізньої стадії розвитку мистецької культури княжої України та її історичної долі. Вивчення ікони Богородиці Одигітрії з Успенської церкви у Дорогобужі дало підстави датувати її останньою третиною XIII ст. й характеризувати як найвидатнішу пам'ятку елітарного напряму української мистецької культури другої половини XIII - першої половини XIV ст. Дослідження документальних матеріалів про перемиського священика Гайля - виконавця малярських ансамблів фундації Владислава II Ягайла у костьолах Польщі - у контексті розвитку перемиської школи українського малярства дало атрибуцію групи ікон, стилістично близьких до фресок королівської фундації у колегіатах Сандомиру та Вісліци. Розгляд цих пам'яток на тлі еволюції перемиського малярства ХV-ХVІ ст. характеризує діяльність Гайля та перемиських майстрів його кола як звернуту до традиції княжої доби останню визначну сторінку історії українського монументального малярства.

Завантажити


Алпатов М. Всеобщая история искусств. В трех томах. Том 2. Искусство эпохи Возрождения и Нового времени. - М : Искусство, 1949. - 635 с.

Перед автором стояло завдання створення такої історії мистецтв, яка могла б служити і вступом до вивчення мистецтва. Педагогічний досвід автора переконав його, що вивчення історії мистецтв є плідним лише тоді, коли знайомство з пам'ятками і майстрами, запам'ятовування імен і дат супроводжується розумінням мистецтва, розвитком художнього смаку. Ця впевненість автора визначила побудову його книги. У багатьох розділах книги він пропонує увазі читача нові історико-художні погляди й оцінки. До 2 тому увійшов матеріал по закордонному мистецтву Відродження та Нового часу.

Завантажити


Алпатов М. и др. Искусство. Книга для чтения. - М. : Просвещение, 1969. - 763 с.

Живопис, скульптура, графіка, архітектура. Книга становить собою мистецтвознавчу хрестоматію. Вона складена з уривків статей, нарисів і монографій провідних мистецтвознавців та авторів, які писали по мистецтву. Читач знайде тут характеристики окремих майстрів, художніх шкіл та епох, зразки аналізу художніх творів. Книга багато ілюстрована.

Завантажити


Аркин Д., Терновец Б. Мастера искусства об искусстве. Том 1. - М. -Л. : Государственное издательство изобразительных искусств, 1937. - 624 с.

Аркин Д., Терновец Б. Мастера искусства об искусстве. Том 2. - М. : ОГИЗ, 1933. - 430 с.

Аркин Д., Терновец Б. Мастера искусства об искусстве. Том 3. -Л. : Государственное издательство «Искусство», 1939. - 452 с.

Вибрані уривки з листів, щоденників, промов і трактатів.

Завантажити том 1

Завантажити том 2

Завантажити том 3


Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі. - К. : Мистецтво, 1980. - 214 с., з іл. (Нариси історії укр. мистецтва).

Книга - про один з найбільших культурних центрів світу за давніх часів - Київську Русь. Автор розповідає про пам'ятки мистецтва, що увійшли до скарбниці світової культури і стали першоджерелом мистецтва українського, білоруського та російського народів, змальовує життя і побут, умови праці їхніх творців. Читач познайомиться з новітніми дослідженнями мистецтвознавців і археологів та знахідками, що дають додатковий матеріал для вивчення дорогоцінної спадщини минулого.

Завантажити


Байе Ш. Византийское искусство. - СПб. : Типографія и Фототипія В. И. Штейна, 1888. - 328 с.

Представлена історія Візантійського мистецтва від первісного християнського мистецтва до мистецтва часу падіння Константинополя.

Завантажити


Байе Ш. Очерк истории искусств / пер. с фр. Е. М. Преображенской; под ред. А. И. Сомова. - СПб. : Брокгауз - Ефрон, 1904. - 272. - (Библиотека самообразования / Брокгауз-Ефрон).

Зміст: Стародавній світ. Середні віки. Відродження. Нові часи. Французьке мистецтво після 1789 р.

Завантажити


Берченко Є. Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них. Зошит 1: Дніпропетровщина. - Харків -Київ : Державне видавництво України, 1930. - 44 с. + 48 іл.

Одним із яскравих явищ народного мистецтва Дніпропетровщини першої третини XX ст. є хатнє малювання, зафіксоване майже в п'ятдесяти осередках, розташованих на Лівобережжі й Правобережжі Дніпра. Частина його відображена в книзі Євгенії Берченко, яка протягом 1924-1928 років досліджувала стінопис у Криворізькій, Дніпропетровській та Кременчуцькій округах. До книги увійшли фотозображення прикладів розпису українських хат і господарчих будівель в окремих селах. Фотографії супроводжуються науковим описом українською та німецькою мовами. Також книга доповнена детальним описом технології виготовлення фарб і власне створення самих розмальовок.

Завантажити


Битинський М. Українське малярство. - Торонто, 1970. - 24 с.

Вступ. Загальні зауваги й дефініції. Поділ малярства за сюжетом, формою, способу технічного виконання, стосовно розміру площин малюнків. Коротка історія розвитку українського малярства (від трипільської культури і княжої доби до класицизму і бароко).

Завантажити


Бритова Н., Лосева Н., Сидорова Н. Римский скульптурный портрет. - М. : Искусство, 1975. - 220 с.

З усього багатого набутку художньої спадщини Стародавнього Риму скульптурному портрету належить чи не найперше місце. Його розвитку від суворих, лаконічних образів до більш психологічних, від вишуканих до пишних, а потім - канонічно абстрактних, присвячено цю збірку. Автори глибоко й цікаво розкривають специфіку пластичної мови стародавніх скульпторів, стилістичні особливості кожного періоду. Дана книга познайомить читачів з багатою спадщиною римського скульптурного портрета. У книзі 154 ілюстрації на крейдованому папері.

Завантажити


Бутник-Сіверський Б., Нагай В., Самойлович В. Українське народне мистецтво. Живопис. - Київ : Мистецтво, 1967. - 224 с.

Цей альбом присвячено українському народному декоративному живопису в усьому її різноманітті. Тут представлено розпис по дереву, писанкарство, настінний розпис і, нарешті, декоративна графіка. Усі згадані види живопису виникли в різний час і пов'язані з різними сторонами народного побуту.

Репродукції альбому всебічно охоплюють багатий світ народного живопису. Тут можна побачити зразок закарпатської настінного розпису XVII ст. і декоративні панно сучасних майстрів, розписні скрині Київщини XVIII ст. і писанки Полтавщини, натюрморт Катерини Білокур і барвисті витинанки Львівщини. Позитивне, життєстверджуюче звучання - характерна особливість творів українського народного живопису.

Завантажити


Виппер Б. Статьи об искусстве. - М. : Искусство, 1970. - 588 с.

Найбільші з усіх узагальнюючих робіт Б. Р. Віппера опубліковані в 1956-1966 роки: «Боротьба течій в італійському мистецтві XVI століття» (1956), «Становлення реалізму в голландському живописі XVII століття» (1957), «Нариси голландського живопису епохи розквіту» (1962), «Проблема реалізму в італійському живописі XVII-XVIII століть» (1966). Ці добре відомі праці є блискучим підсумком багаторічної діяльності вченого. Протягом майже шістдесяти років розгорталися дослідження Бориса Робертовича, що охопили серйозні проблеми історії та теорії образотворчих мистецтв.

Завантажити


Гніздовський Я. Малюнки. Графіка. Кераміка. Статті. - Нью-Йорк : Пролог, 1967. - 177 с.

У збірці подається 8 мистецтвознавчих та художніх статей, а також понад 60 ілюстрацій, виконаних у різних техніках: олія, лінорит, дереворіз, олівець, теракота тощо.

Завантажити


Домбровский О. Фрески средневекового Крыма. - К. : Изд-во АН УССР, 1966. - 126 с. : ил.

У книзі описано пам'ятки монументального живопису середньовічного Криму XII-XV ст., охарактеризовано фрески, майже невідомі в науковій літературі, показано зв'язок цих пам'яток з історією середньовічного Криму, а також розкрито різноманітні прийоми, за допомогою яких церква, використовуючи засоби образотворчого мистецтва, поширювала релігійні вірування і теократичні ідеї й уявлення.

Завантажити


Иконников А. Мастера архитектуры об архитектуре. - М. : Искусство, 1972. - 343 с.

До книги увійшли вибрані уривки з листів, статей, виступів і трактатів найвідоміших архітекторів XX століття - таких, як Люїс Генрі Саліван, Вальтер Гропіус, Отто Вагнер, Ганнес Мейер, Анрі Ван Де Вельде, Людвіг Міс Ван Дер Рое, Хендрік Петрус Берлаге, Алвар Аалто, Герман Мутезиус, Оскар Німейєр, Петер Беренс, Кендзо Танге, Адольф Лоос, П'єр Луїджі Нерві, Антоніо Сант'Елена, Джо Понті, Френк Ллойд Райт, Ернесто Натан Роджерс, Огюст Перре, Бруно Дзева, Ле Корбьюзье, Мінору Ямасакі, Тео Ван Дусбург , Ееро Саарінен, Якобус Іоган Пітер Ауд, Луїс Кан, Еріх Кан, Еріх Мендельсон, Роберт Вентурі, Хуго Херинг, Алісон і Пітер Cмітсони.

Завантажити


История искусства народов СССР. Т. 1 Искусство первобытного общества и древнейших государств на территории СССР / под редакцией А. Л. Монгайта и Н. В. Черкасовой. - М. : Изобразительное искусство, 1971. - 309 с.

Книга присвячена стародавньому мистецтву, хронологічний проміжок - епоха палеоліту, неоліту та бронзи (давнє мистецтво Північного Причорномор'я, трипільських племен, скіфських племен, античних міст, сарматів, народів Кавказу, Середньої Азії та ін.).

Завантажити


Катернога М. Архитектура музейных и выставочных зданий. - Киев : Издательство академии архитектуры УССР, 1952. - 126 с.

У роботі подано короткий історичний огляд розвитку музеїв, аналіз композиційних прийомів планового рішення і створення архітектурного образу музеїв, прийоми архітектурного рішення експозиційних зал, їх характеристика з точки зору найбільш зручного розміщення експонатів та обладнання. У книзі також проаналізовано системи природного та штучного освітлення, способи їх опалення та вентиляції, а також вказано основні принципи їх проектування.

Завантажити


Кондаков Н. История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей. - Из XXI тома Записок Императорского Новороссийского университета. - Одесса : Типография Ульриха и Шульце, 1876. - 276 с.

Докторська дисертація Никодима Павловича Кондакова (1844-1925), археолога та історика, фахівця з історії візантійського та давньоруського мистецтва.

Завантажити


Кузьмина М., Мальцева Н. История зарубежного искусства. - М. : Искусство, 1971. - 472 с.

Підручник для середніх мистецьких навчальних закладів дає послідовний виклад історії образотворчих мистецтв зарубіжних країн від епохи первісно-общинного ладу до наших днів. Автори в стислій формі розглядають найбільш значні епохи в розвитку мистецтва, творчість провідних художників та їх найважливіші твори.

Завантажити


Лазарев В. Византийская живопись. - М. : Наука, 1971. - 419 с.

У книзі зібрано роботи про візантійське мистецтво, зокрема про візантійський живопис. Статті розпадаються на шість груп: ставлять методологічні питання («Никодим Павлович Кондаков»), що виявляють зв'язок Візантії з Італією («Візантійський мистецтво і італійський живопис раннього середньовіччя», «Константинополь і національні школи»), що аналізують монументальні розписи («Равенский мозаїки», «Фрески Кастельсепріо», «Прийоми лінійної стилізації ...», «Живопис XI-XII століть у Македонії», «Мозаїки Чефалу»), ікони («Візантійські ікони XIV-XV століть», «Нові пам'ятки візантійського живопису XIV століття. Висоцький чин», «Дві нові пам'ятки станкового живопису та палеологівської епохи»), мініатюри ( «Кілька критичних зауважень про Хлудовський Псалтир», «Нова пам'ятка константинопольської мініатюри XIII століття»), присвячені спеціальним іконографічним проблемам («Етюди по іконографії Богоматері»).

Також до книги включено три розділи з «Історії візантійського живопису» В. Н. Лазарева: «Основи візантійського мистецтва», «Візантійська естетика», «Система живописної декорації візантійського храму». У сукупності статті висвітлюють майже всі сторони візантійської художньої культури.

Завантажити


Макаренко Н. Памятники украинского искусства XVIII века. - Санкт-Петербург : Типография С.-Петербургского Градоначальства, 1908. - 10 с., ил.

Дане видання є працею видатного українського археолога і мистецтвознавця Миколи Омеляновича Макаренка (1877-1938). Уперше представлені статті були опубліковані в журналі «Зодчий» в 1908 році в Санкт-Петербурзі. Вони розглядають козацький період історії України і те, які пам'ятки мистецтва залишив по собі цей час (XVIII ст.). Основним об'єктом дослідження є Покровська церква - аналізується її побудова, обрамлення. Міститься велика кількість ілюстрацій (знімків екстер'єру та інтер'єру, креслень тощо).

Завантажити


Павлов В. Египетский портрет I-IV веков. - М. : Искусство, 1967. -256 с.: ил.

Автор розглядає єгипетський скульптурний портрет римсько-елліністичного періоду, фресковий живопис, геми. Основна ж увага в монографії приділена «фаюмському портрету», автор також знайомить із зарубіжними зібраннями - Музею єгипетських старожитностей у Каїрі, західноєвропейських і американських музеїв. Окремий розділ присвячено розписним єгипетським маскам. Монографічна частина доповнена альбомом з репродукціями на крейдованому папері.

Завантажити


Писарев А. Начертание художеств или правила, в живописи, скульптуре, гравировании и архитектуре, с присовокуплением разных отрывков, касательно до художеств выбранных из лучших сочинителей. - Санкт-Петербург: Типография В. Плавильщикова, 1808. - 219 с.

«Сей опыт руководства в художествах, названный начертанием, содержит в себе нижеследующие предметы: О рисовании и живописи, почерпнутое из начальных правил рисования, сочинённое на Французском языке Давидом Гравером, в пользу тех, которые приуготовляют себя к свободным художествам; сочинение полезное для всех школ; с некоторым прибавлением из Французской Энциклопедии. О ваянии или скульптуре, выбранное, от части из Французской Энциклопедии и от части из сочинении известного Винкельмана. О резном искусстве или гравировании, выбранное из Французской Энциклопедии. О зодчестве или архитектуре, выбранное из разных сочинителей по сей части».

Завантажити


Ротенберг Е. Искусство Италии. Средняя Италия в период Высокого Возрождения. - М. : Искусство. Московское отделение, 1974. - 220 с.: илл. (Очерки истории и теории изобразительных искусств).

Тема книги - образотворче мистецтво Середньої Італії (насамперед Флоренції і Риму) кінця XV - перших десятиліть XVI століття. Цей етап був часом найбільшого художнього розквіту, справжнім зенітом ренесансної епохи в Італії. Книга містить загальну характеристику цього періоду і розділи, присвячені творчості найвидатніших його майстрів. Особливу увагу присвячено мистецтву основних представників даного етапу - Леонардо да Вінчі, Рафаеля і Мікеланджело. Текст супроводжується численними ілюстраціями.

Завантажити


Тугендхольд Я. Французское искусство и его представители. - СПб. : Книгоиздательское товарищество «Просвещение», 1911. - 370 с., с ил.

Зміст: Останні течії французького живопису. На виставках Монтичеллі, Моне і Гогена. Три салони. Е. Верхарн як художній критик. Місто у французькому мистецтві XIX століття.

Завантажити


Фехнер Е. Нидерландская живопись XVI века. - Л. : Издательство Государственного Эрмитажа, 1949. - 163 с.

Ця важлива епоха в розвитку нідерландського мистецтва не отримала ще належного висвітлення в науковій літературі, за винятком короткої характеристики в загальних історіях мистецтв, невеликій монографії про Брейгеля і небагатьох статей, що стосуються окремих питань. Справжній нарис має на меті хоча б частково заповнити цю прогалину і дати загальне уявлення про основні риси розвитку нідерландського живопису XVI в.

Завантажити


Художественная энциклопедия (Иллюстрированный словарь искусств и художеств в 2 томах) / сост. О. Булгаков. - С-Петербург, 1886. - Том 1. - 444 с.

Художественная энциклопедия (Иллюстрированный словарь искусств и художеств в 2 томах) / сост. О. Булгаков. - С-Петербург, 1887. - Том 2. - 356 с.

Повна енциклопедія про всі можливі на той час мистецтва та «художества», а також про великих діячів мистецтва всіх часів.

Завантажити том 1

Завантажити том 2


Ченнини Ченнино. Книга об искусстве или трактат о живописи / под ред. А. Рыбникова. - М. : ОГИЗ-ИЗОГИЗ, 1933.

Праця Ченніно Ченніні - один з найзначніших і найцікавіших історичних документів у галузі техніки живопису.

Завантажити


Яворская Н., Терновец Б. Художественная жизнь Франции второй половины ХIX века. - М. : ОГИЗ - ИЗОГИЗ, 1938. - 134 с.

Ця цікава книга дає можливість познайомитися з найважливішими критичними і програмними статтями представників різних течій образотворчого мистецтва Франції другої половини ХIX століття - реалізму, імпресіонізму і формалізму.

Серед авторів цієї книги - Гюстав Курбе, Шамфлері, Едуард Мане, Еміль Золя, Едмонд Дюранті та інші діячі французького мистецтва позаминулого століття. У вступних статтях дано оцінку кожному напряму мистецтва.

Завантажити