imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016, 2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Степовик Д. Український стиль ікон: Творчість Василя Стефурака. - Жовква : Місіонер, 2015. - 388 с. : іл.

ISBN: 978-966-658-331-7

Поряд із дослідженням давніх українських ікон у таких своїх монографіях, як «Історія української ікони Х-ХХ століть», «Іконологія й іконографія», «Мистецтво ікони: Рим, Візантія, Україна» та інших, відомий іконознавець академічного плану Дмитро Степовик досліджує останнім часом і сучасне ікономалярство, численні цікаві процеси, які відбуваються в ньому. Прицільну увагу доктор мистецтвознавства, професор, академік Дмитро Степовик зосереджує на засобах використання сучаними творцями ікон давніх мистецьких світових стилів, які нібито «забулися», але в яких таїться потужна енергія саморозвитку в нинішніх умовах на грунті мінливих естетичних поглядів. Незмінна, канонічна, традиційна іконографія плюс оновлені засоби «старих» стилів візантинізму, романського стилю, готики, ренесансу, бароко, класицизму - ось провідна лінія досліджень автора. У пропонованій книзі вченого тезу про стильовий характер української ікони розкрито на прикладі творчості ікономаляра з Прикарпаття Василя Васильовича Стефурака - майстра з неповторною особистою манерою малярства ікон. У його творчості останніх тридцяти років відбувається справжнє відродження класичної української ікони.

Розраховано на культурологів, мистецтвознавців, студентів мистецьких і духовних навчальних закладів, священиків, шанувальників сакрального мистецтва.


Степовик Д. Необароко: Ікони Олександра Охапкіна. К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 2015. - 416 с.; іл.

ISBN 978-966-355-120-3

У цій книзі професор Дмитро Степовик торкається проблем українського ікономалярства останніх двох десятиліть - після поновлення незалежності України.

У ній аналізується оригінальна іконотворчість майстра Олександра Охапкіна, який збагатив ікони давнього українського бароко ХVII-XVIII століть новими рисами, насамперед - розмаїтою декоративністю, щедрою українською святковою атрибутикою: вишивками, писанками, квітами. Як заставки до розділів книги - використані гравюри Миколи Стратілата із циклу «Свята Земля».

Видання розраховане на культурологів, мистців, мистецтвознавців, шанувальників ікон, на широке читацьке коло.


Хай М. Микола Будник і кобзарство. – / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /. – Львів : видавництво «Астролябія», 2015. – 320 с.

ISBN 978-617-664-062-2

Книга представляє зацікавленому читачеві унікальний новітній погляд на феномен і проблематику одного з найунікальніших явищ української традиційної культури – кобзарства і лірництва. Крізь призму світобачення леґендарного панотця-цехмайстра Київського кобзарського цеху Миколи Будника та власних спостережень й експериментів, в процесі багаторічного спілкування та активної співпраці з майстром, автор доходить важливих висновків про історичну сутність кобзарських практик в Україні, виникнення й еволюції супровідного інструментарію, як-от  гусел, автентичної бандури, кобзи Остапа Вересая, колісної ліри, та репертуару, що виконувався на цих інструментах. Видання є важливим етапом усвідомлення наукової істини про основи епічної й старцівської традицій українців. Воно містить конструктивну критику сучасного, так званого «академічного» бандурництва й розвінчує цілу низку квазінаукових і романтичних міфів про кобзарство. Висловлені тут гіпотези, теоретичні роздуми про самого Миколу Будника і кобзарство загалом будуть корисні для молодих дослідників, виконавців-реконструкторів, композиторів, студентів вищих навчальних закладів і шкіл, а також величезної когорти слухачів та поціновувачів кобзарства й української традиційної культури загалом.


Грица С.  Мелос української народної епіки. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /. – Київ, 2015. – 344 с.

ISBN 978-617-7349-16-6

Монографія присвячена вивченню мелосу народнопісенної епіки (балад, дум, історичних пісень, хронік), що розглядається у тісному зв’язку з історичними і територіальними умовами її розвитку, виконавською традицією кобзарів і лірників. У праці здійснено спробу охарактеризувати найважливіші ритмоінтонаційні структури строфічної і астрофічної епіки з урахуванням її типологічних закономірностей, розроблено парадигматичну методику аналізу пісень і дум, їх трансформацію у зв’язку з просторово-часовим рухом (на рівнях ритміки та мелодики), взаємодії в них традиційного та імпровізаційного начал.

Адресована фольклористам, мистецтвознавцям, етномузикологам, літературознавцям.


Степовик Д. Володимирський собор: Історія, Архітектура. Малярство. / ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України /. – Київ: Видавництво «Дніпро», 2015. – 376 с.

ISBN 978-966-578-259-9 : 286

Цього 2015 року виповнюється тисяча років від упокоєння славетного очільника нашої батьківщини Київської Руси-України – святого рівноапостольного князя Володимира Святославовича (близько 955 – 15 липня 1015) – Хрестителя народу нашої країни. На його честь названий Володимирський собор (будувався в 1862–1896 роках). 2016 року виповнюється 120 років від дня освячення собору 20 серпня 1896 року. Видання розраховане на всіх тих читачів, які знають, люблять і відвідують Собор і які можуть дізнатися безліч надзвичайно цікавих фактів з історії, архітектури та малярства собору.


Бурковська Л. Ікони святого Миколи в українському малярстві кінця 14-16 ст.: ґенеза, особливості іконографії та семантики. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /. – Київ: Видавництво імені Олени Теліги, 2015. – 352 с. : 48 іл.

ISBN 978-966-355-119-7

Українські ікони Святого Миколи становлять одну з найбільших тематичних груп серед збережених пам’яток українського середньовічного малярства. У монографії системно розкрито ґенезу, іконографію та семантику ікон св. Миколи в малярстві кінця 14–16 ст.; проаналізовано візантійські ікони святителя, як першооснову і джерело протографів українських пам’яток; розглянуто особливості та шляхи адаптації образу св. Миколи на мистецтві Київської Русі; досліджено закономірності та принципи побудови житійних ікон святого; з’ясовано значення досліджуваних пам’яток для соціуму, в якому вони були створені.


Пономар Л. Народний одяг Правобережного Полісся середини ХІХ –  середини ХХ ст. Історико-етнографічний атлас. Словник. Л. Пономар – ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., ТОВ «Бизнесполиграф», видавець ГО «Центр дослідження та відродження Волині». – 2015. – 268 с.

ISBN 978-966-02-5378-0

ISBN 978-966-97-018-0-0

У праці  розглядається одяг та його назви, що складають особливості вбрання від  Західного Бугу до Дніпра. У книзі вперше представлено словник та атлас одягу Правобережного Полісся, частина території якого – Київщина, Житомирщина, Рівненщина входить до так званої «Чорнобильської зони».  Всі назви традиційного вбрання та інформація про одяг записані автором від реальних носіїв живої розмовної мови у 347 селах Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської областей, а також у селах Берестейщини та Пінщини на території Білорусі. У книзі приділена увага розкриттю важливої функції народного вбрання, пов’язаної з формуванням регіональної та локальної ідентичності: Важливим здобутком автора книжки є етнографічне та діалектне  районування Правобережного Полісся за матеріалами картографування, визначення меж Західного та Середнього Полісся.


Скляренко Г.  Современное искусство Украины. Портреты художников / Галина  Скляренко. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /.  – Киев: Huss., 2015. – 344 с.

ISBN: 978-617-7110-17-9

Жанр творчої біографії художника, як відомо, один з найбільш традиційних в мистецтвознавстві. Однак він не тільки не втрачає своєї актуальності, але навпаки, все більше приваблює любителів мистецтва. Адже він дає можливість розповісти не тільки про окремі твори художників, а й про їхню творчість, в якому завжди так чи інакше відбивається життя країни і культури. Українські художники, яким присвячена ця книга, належить до покоління «перебудови» до тих, хто чи не вперше позначив «український простір» як сучасну тему для дискусій, наповнивши його яскравими образами, новими рішеннями, заново осмисленими традиціями. Їхні твори визначили особливості українського мистецтва останніх десятиліть. Однак написані глибоко, живо і часом несподівано, есе про художників часто виходять за рамки конкретної біографії, розповідають про становлення сучасного мистецтва в Україні, про його особливості, видах, формах, художніх мовами.


Сергійчук В. Голодомор 1932–1933 років як геноцид українства. Видання третє, доповнене. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2015. – 168 с.

ISBN  978-966-2911-69-5

У пропонованій книзі на основі архівних документів і спогадів очевидців обґрунтовується закономірність визначення Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом українства відповідно до Конвенції ООН щодо запобігання злочинів проти людства. Видання розраховане на широке коло читачів.

 

 

 

 


Дмитренко М. Українська фольклористика: проблеми методології. Монографія / Микола Дмитренко. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /. – К. : ПАЛИВОДА А. В., 2015. – 364 с.

ISBN 978-966-437-424-5

У книзі приділено увагу актуальним проблемам фольклористики, зокрема деяким питанням методології досліджень. Автор здійснив критико-аналітичний огляд основоположних термінів, понять, категорій (“фольклор”, “специфіка фольклору”, “категорія жанрі”), висвітлив ряд аспектів проблеми “фольклор і менталітет, запропонував методологічно важливі зразки фольклористичної критики.

 

 


Темченко А. І. Традиційні мантичні практики: архаїка знакової системи / Темченко А.І. - Черкаси, «Інтроліга ТОР», 2015. - 112 с.

ISBN 978-617-7274-06-2

У монографії розглянуто традиційні мантичні практики українців, зокрема семантику ворожіння на картах. Смислову структуру дослідження побудовано за принципом ключової міфологічної бінарності «життя / смерть», що формує культурний ландшафт кожного народу. Першу її частину складають пасьянси у вигляді дерева і хреста, семантика іншої - розкривається на прикладі гри «в дурня» як рудиментного елементу давніх жертвоприношень.

 

 


Пилипак М. А. Українське весілля Східного Поділля середини ХХ - початку ХХІ століття: монографія. - К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України; Уфа : Уфимська філія МДГУ ім М. О. Шолохова, 2015. - 210 с.

ISBN 978-617-7212-75-0

Монографія присвячена вивченню весільної обрядовості Східного Поділля середини ХХ - ХХІ ст. У дослідженні висвітлено етапи весільної обрядовості - передвесільний, власневесільний і післявесільний. Підготовленно карти поширення загальнорегіональних, локальних, поодиноких і спорадичних обрядодій весілля. Визначено ступінь збереження та рівень трансформації традиційного весільного обряду.

Для істориків, етнологів, фольклористів, краєзнавців, студентів гуманітарних вузів.

 


Соболева О.В. Весілля кримських татар: традиційні форми та трансформації -Біла Церква: Вид. Пшонківський О. В., 2015. - 360 с.

ISBN-978-966-604-063-7

В книзі представлений широкий пласт культури кримських татар, пов'язаний з шлюбними традиціями та ритуалом весілля. Вперше зібрані та проаналізовані не лише відомі писемні джерела, але й усні свідчення очевидців про особливості розгортання традиційного весілля. Цей ритуал вирізняється з поміж інших обрядів сімейного циклу особливим наповненням обрядовими деталями, фольклором, він представляє розмаїття традиційної їжі, досі демонструє значне залучення до громадського життя етнічної спільноти.

Книга призначена для науковців суспільних дисциплін, студентів гуманітарних факультетів та широкого кола читачів, зацікавлених культурою кримських татар.