imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016, 2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Фільц Богдана. Музичні фрески. Для фортепіано: Навчальний посібник / редактор-упорядник, вст. ст. Олександра Німилович. - Дрогобич: Просвіт, 2015. - 16 с.

ISMN 979-0-707513-72-9

Навчальний посібник педагогічного репертуару написано відповідно до програм навчальної дисципліни «Основний музичний інструмент (фортепіано)» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» спеціальності 6.020204 «Музичне мистецтво». Спеціалізація «Художня культура». До посібника ввійшов фортепіанний цикл видатної композиторки Богдани Фільц «Музичні фрески», який містить п'ять композицій: «Світанкова фреска», «Надвечірня фреска», «Фіалкова фреска-спогад», «Різдвяна фреска», «Весняна фреска» з яскравим образно-емоційним змістом. Усі твори написані як присвяти друзям, колегам авторки і діячам музичного мистецтва України. Публікація цих творів здійснюється вперше. Вступна стаття редактора-упорядника містить відомості про автора творів, історію їхнього створення, подає музично-естетичний аналіз п'єс.

Адресовано викладачам, студентам музично-педагогічних закладів освіти, учням музичних шкіл та популяризаторам фортепіанної музики. 


Коломієць А. П. Пам'ятні записки. Розмови з учителем / Анатолій Коломієць ; редаг., упоряд., вступ. ст., комент., імен. покажч. В. В. Кузик. - Київ : Сталь, 2015. - 151 с.

ISBN 978-617-676-082-5

«Пам'ятні записки» - публікація висловів і спостережень Учителя - визнаного світом українського композитора-класика й видатного Метра на ниві музичної педагогіки Л. М. Ревуцького, - занотованих упродовж двох десятиліть у загальному зошиті його учнем, згодом і асистентом, композитором А. П. Коломійцем. Розсипані перлини мудрості в просторі Часу стануть, без сумніву, при нагоді багатьом музикантам - студентам, педагогам і шанувальникам музичної культури.

 Завантажити


Іваницький А. Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини. Жанрово-регіональна антологія. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /. – Вінниця, 2015. – 536 с. – нот.

ISBN 978-966-382-549-6

Видання містить добірку музично-пісенного фольклору Середньої Наддніпрянщини. У вступній статті розглянуто історію краю, жанровий склад фольклору, характерні риси пісенної культури, подано текстологічні нотатки до вміщених матеріалів. Збірник оснащено чотирма покажчиками – ритмо-структурним, жанровим, таблицею збирачів та алфавітним. Кількома роками раніше упорядник видав збірник «Український обрядовий фольклор західних земель» (2012 р.), де порушувалися питання генезису фольклору. Нинішнє видання продовжує дослідження української музичної народно-обрядової  творчості в історичному й текстологічному напрямках.


Народознавчі та мистецтвознавчі праці Євгенії Спаської / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2015. - 600 с.

ISBN 978-966-02-7788-5

Завантажити
Народні пісні Чернігівщини  (з колекцій збирачів фольклору) / упор. та вступні статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К. : Логос, 2015. – 752 с. : ноти, карти.

ISBN 978-966-171-948-3

Видання містить записи народних пісень ХІХ–ХХІ ст., зокрема й унікальні, з території сучасної Чернігівської області, яка включає в себе частину східного Полісся, Слобожанщини та Наддніпрянщини. Цей факт значною мірою обумовлює різноманітність стильових характеристик пісенності Чернігівщини. Широкий історичний діапазон зосереджених у збірці пісень дозволяє робити висновки щодо збереження традиційної пісенної культури області та її еволюційних змін. 

Зібрання пісенного фольклору розраховане на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, музикознавців, філологів, всіх шанувальників фольклору.


Вовк Ф.  Студії з української етнографії та антропології: нова редакція; прим. О. Г. Таран, С. Л. Маховської, Ю. C. Буйських ; упорядн. О. О. Савчук. / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України /. – Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. – 464 с.

ISBN 978-2562-64-4

Книгу складають класичні праці видатного українського етнографа та антрополога Федора Кіндратовича Вовка (1847–1918). Видання здійснене в новій українській редакції, адже пропоновані тексти в оригіналі були написані французькою та російською мовами. Праці науковця супроводжені примітками сучасних фахівців. Оригінальні ілюстрації збережено, бібліографію вивірено та уточнено. Для зручності користування книгою укладено іменний та предметний покажчики. Видання є енциклопедією української традиційної культури й буде корисним як для учнів старших класів, учителів загальноосвітніх шкіл, так і для студентів та викладачів ВИШів.

 


Бежкович Опанас. Вибрані праці : у 3 кн. Кн. 1 / [за заг. ред. Г. Скрипник]. - Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Риль сь кого НАН України, 2015. - 336 с.

ISBN 978-966-02-7813-4 (загальний)

ISBN 978-966-02-7814-1 (кн. 1)

Видання репрезентує першу з трьох книг, присвячених вибраним дослідженням О. Бежковича. Ця книга представляє праці з проблем етнічного складу населення Кубані, а також з української народної агротехніки за матеріалами широкого географічного діапазону.

Видання розраховане на фахівців з етнології, історії, культурології, а також може бути використане в освітньому процесі та музейній роботі.

Завантажити


 Щербаківський В. М., Щербаківський Д. М. Українське мистецтво : в двох томах з додатками / Вадим і Данило Щербаківські ; передм. І. О. Ходак ; предм.-геогр. покажч. В. М. Слободяна ; упорядн. О. О. Савчук. - Харків : Видавець Савчук О. О., 2015. - 472 с.

ISBN 978-966-2562-67-5

Перевидання фундаментального двотомовика Вадима (1876-1957) і Данила (1877-1927) Щербаківських «Українське мистецтво» (1913, 1926 рр.) здійснюється з усуненням неточностей першоджерел. Для значної частини світлин другого тому віднайдено оригінали, що зберігаються у фонді Д. М. Щербаківського в Науковому архіві Інституту археології НАН України.

Задля більш повного уявлення про доробок у царині історії української архітектури Вадима і Данила Щербаківських до двотомовика додано їхні основні праці із зазначеної тематики, а також рецензії на двотомовик сучасників Щербаківських. До всього видання розроблено довідковий апарат: бібліографію, іменний та предметно-географічний покажчики.

Видання присвячено 140-й річниці від дня народження братів Щербаківських.