imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017, 2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Юрійчук М., Ткаченко В. Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля (за експедиційними дослідженнями с. Новосілка Заліщинського р-ну Тернопіл. обл.) / Марія Юрійчук, Віктор Ткаченко ; НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. - НІЕЗ «Переяслав». - Київ : Видавець Олег Філюк, 2016. - 246 с. : іл.

У книзі на основі польових записів і низки опублікованих праць та архівних матеріалів розповідається про сімейну обрядовість Південно-Західного Поділля, а саме с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл., висвітленно історію села. Особливістю монографії є її наповнення здебільшого польовим фактографічним матеріалом авторів та фотоілюстраціями, які вперше вводяться до наукового обігу. Монографія частково заповнює лакуну щодо вивчення традиційної культури українців цього етнографічного району.

Призначається для етнографів, фольклористів, українознавців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів та широкого кола читачів.


Степовик Д. Церква і українське суспільство у ХІХ столітті (Боротьба українських християн за свою самобутність у ХІХ ст.) - Київ: Дніпро, 2016. - 136 с. : іл.

ISBN 978-966-578-275-9

У книзі висвітлюється: стан і статус православ'я, греко-католицизму, римо-католицизму, протестантизму в Україні у ХІХ ст. у їх відношеннях до української національної духовності і культури. Незважаючи на постійний тиск чужинців щодо пригнічення і зничення віковічних національних форм Боговшанування, український християнський народ зберіг питоменні істотні риси церковної культури, рідну мову богослужінь, обрядовість, традиційне відзначення свят. У праці наголошується на великій релігійній відопорності українців щодо насаджуваних чужих елементів церковного життя, що вже тоді було ознакою сильної, цивілізованої і культурно сформованої нації.

Розрахований на істориків Церкви, релігієзнавців, культурологів, та інших, хто цікавиться історією духовності та культури.


Скляренко Г. Я. Cучасне мистецтво України. Портрети художників. Видання друге, українською мовою. Доповнене. - К. : Huss, 2016. - 376 с. : іл.

ISBN 978-617-7110-17-9

Жанр творчої біографії художника, як відомо, є одним з найтрадиційніших у мистецтвознавстві. Однак він не втрачає своєї актуальності, навпаки, все більше приваблює любителів мистецтва, даючи можливість розповісти і про окремі твори, і про творчий шлях художника, у якому так чи інакше віддзеркалюється життя країни і культури. Українські художники, яким присвячена ця книга, належить до покоління «перебудови», котре чи не вперше окреслило «український простір» як сучасну тему для дискусій, наповнило його яскравими образами, новими ідеями, заново відкритими традиціями. Їхні твори визначили особливості українського мистецтва останніх десятиліть. Однак есеї про художників, написані глибоко, цікаво, а нерідко й несподівано, виходять за межі окремих біографій, розповідають про становлення сучасного мистецтва в Україні, про його особливості, різновиди, форми, художні мови.


Історія української музики: У 7 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, редкол.: Г.А. Скрипник (голова) та ін. - К., 2016. Т. 1. Кн. 1: Від найдавніших часів до XVIII століття. Народна музика / О. В. Богданова, С. Й. Грица, Р. Д. Гусак, Є. В. Єфремов та ін.; Редкол. тому: О. Ю. Шевчук (відп. ред.), Б. М. Фільц (відп. ред.), О. П. Прилепа (відп. секретар), О. М. Летичевська (відп. секретар). - 2016. - 440 с. 

ISBN 978- 966-02-3165-2 (загальний)
ISBN 978-966-02-8052-6 (т. 1)
ISBN 978-966-02-8089-2 (т. 1, кн. 1)

Першу книгу першого тому, у якій висвітлено історію української музики від витоків до кінця ХVІІІ ст., створено на матеріалах народної традиційної музичної творчості. Жанри вокальної та інструментальної народної музики, що сформувалися на українських етнічних територіях (приурочені обрядові, неприурочені епічні, ліро-епічні й ліричні, побутові пісні тощо), розглядаються як за виданнями, здійсненими до 1991 року, так і на основі експедиційних даних і наукових досягнень вітчизняних етномузикологів кінця ХХ - початку ХХІ ст. - доби державної незалежності України.

Для музикознавців, викладачів, аспірантів, студентів, поціновувачів народного музичного мистецтва.

Завантажити


 Хай М. О., Федоронько Л. Р. Динаміка фольклорної традиції сіл Лютовиська та Биличі на Старосамбірщині / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Львів : Астролябія, 2016. - 260 с.

ISBN 978-617-664-104-9

На прикладі понад сотні пісень та декількох спорадично схоплених зразків традиційної інструментальної музики зроблено спробу наукової реставрації модусу інтонаційного мислення родових сіл фольклориста - Лютовиськ та Билич Старосамбірщини, що належать до малодослідженої й цікавої з діалектологічного погляду межової зони Бойківського Підгір'я та Надсяння.

Матеріал нотозбірки може становити науковий та популярно-освітній інтерес для вчених-етномузикологів, істориків фольклористики, краєзнавців, студентів гуманітарного профілю, композиторів та виконавців фольклористичного спрямування.

Збірка становить собою цікавий приклад етномузикологічних досліджень «слідами» відомого українського фольклориста, доктора мистецтвознавства, професора Хая Михайла Осиповича, яке він здійснив разом із вихованкою відомої етномузикознавчої школи Софії Грици, кандидатом мистецтвознавства Лідією Романівною Федоронько по 45-річному терміні з часу своїх перших фольклорних записів на цьому терені. 


 Кавунник О. А. Музичне середовище Ніжина в контексті національних культуротворчих процесів ХІХ - початку ХХІ століть / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2016. - 316 с.

ISBN 978-966-02-8131-8

У монографії розглянуто музичну історію Ніжина під кутом зору музичного середовища, як об'єкту краєзнавства в річищі регіональної проблематики сучасного українського музикознавства. Автор визначає етапи функціонування, своєрідність музичного середовища міста в контексті динаміки зросту національної музичної культури ХІХ - поч. ХХІ ст. На сторінках праці виокремлено види музичної діяльності представників етнічних меншин міста, викладено різні сфери концертної, музично-педагогічної професійної та аматорської діяльності ніжинських композиторів, концертуючих виконавців-інструменталістів, вокалістів, оркестрових, ансамблевих хорових академічних, фольклорних, хореографічних дорослих, студентських, дитячих колективів в місті, області, на всеукраїнському, міжнародному рівнях. У контексті тріади освіта-навчання-виховання стверджено актуальність музично-естетичних традицій закладів освіти Ніжина минулого та сучасності.


 Гуменюк О. М. Кримськотатарська народна емігрантська пісня кінця ХVІІІ-ХІХ століть / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К. : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. - 374 с.

ISBN 978-966-02-7963-6

У дослідженні вперше детально розглядається художній світ кримськотатарської народної емігрантської пісні кінця ХVІІІ-ХІХ ст. Звертається увага на такі її риси, як: емоційна інтенсивність і медитативна філософічність, документальна достовірність і вишукана поетичність образності, поєднання в композиції провідного ліричного сюжету з елементами фабульної оповідності; здебільшого легка грайлива ритміка контрастує з гостро переданими болісно-тривожними відчуттями, афористична пружність поетичних рядків - з вигадливим звукописом. У додатку подаються поетичні зразки пісень в оригіналі та в українських перекладах Віктора Гуменюка.


 Вахніна Л. К. Фольклорне пограниччя: традиції та сучасність. Збірник наукових праць / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К. : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. - 308 с.

ISBN 978-966-02-7899-8

У книжці представлене теоретичне та практичне дослідження фольклорного пограниччя України в контексті сучасного дискурсу славістичної фольклористики. Значна увага приділяється етнокультурним процесам на українсько-польських теренах, фольклорним традиціям поляків України та українців Польщі, впливу української народної творчості на польську романтичну літературу. Зроблено акцент на питаннях функціонування та збереження фольклору національних меншин України. До наукового обігу вводяться маловідомі архівні джерела та персоналії. (До ХVІ міжнародного з'їзду славістів, Бєлград, 2018).

 


 Кульчинська Л. К-90 Смислоутворення в кінематографі: жанрові механізми. - Київ: НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. - 144 с.

ISBN 978-966-02-8093-9

У монографії досліджено жанрові механізми продукування і трансляції значень у кінематографі. Шляхом зіставлення й порівняння західної та радянської жанрової теорії й кінокритики, практик кіноіндустрії та відгуків глядачів, показано, яким чином жанрові категорії зумовлюють способи сприйняття та інтерпретації кінематографа, беруть участь в організації глядацької і культурної пам'яті та спрямовують практики кіновиробництва.

Завантажити

 


Історія декоративного мистецтва України : У 5 т. Т. 5 / [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2016. - 546 с. + 266 іл.

ISBN 978-966-02-8053-3

У п'ятому томі «Історії декоративного мистецтва України» вперше у вітчизняному мистецтвознавстві здійснено наскрізний мистецтвознавчий аналіз широкого історико-культурного матеріалу, що охоплює такі види декоративного мистецтва, як вишивка, ткацтво, вибійка, розпис по тканині, авторський текстиль, кераміка, скло, металопластика, ковальство, ювелірство, дерево, лозоплетіння, витинанка, мозаїка соломою тощо, у виконанні знаних українських митців, що дало можливість панорамного відтворення всього багатоманітного розвою професійного декоративного мистецтва ХХ - початку ХХІ ст.

Видання розраховане на мистецтвознавців, істориків, музейників, а також широке коло шанувальників українського мистецтва та культури.

Завантажити


Борисенко В. К. Сімейна обрядовість українців ХХ - початку ХХІ століття / Валентина Борисенко ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. - Київ, 2016. - 256 с. + 80 іл.

 

ISBN 978-966-02-7930-8

У монографії на багатому фактичному матеріалі розглянуто структуру й типологію основних сімейних обрядів українців. Простежено динаміку їхніх змін упродовж ХХ ст., показано тенденції розвитку сучасних свят і обрядів у родині, наголошено на виховній та естетичній функціях сімейних обрядів, здійснено аналіз новотворів і звернуто увагу на стійкість окремих етнічних атрибутів у сучасному весіллі, на хрестинах тощо. Книга розрахована на студентів, науковців та широке коло громадськості, що цікавляться народними традиціями і звичаями.

Завантажити


 Найден О. С. Міф. Фольклор. Образ. – К. : Видавець Олег Філюк, 2016. – 317 с.: іл.

Український фольклор (більше знаний як народне мистецтво) є своєрідним культурним явищем. Він зберігає у собі фактор того кантівського імперативу, яким є «зоряне небо над головою» і духовно-моральні критерії сприйняття життєвих реалій.

У даній книзі автор, аналізуючи історичні тенденції розвитку української культури, твори традиційного фольклору – колядки, казки, обрядові пісні, селянські ляльки, народні іграшки, «базарні» килимки, картини і філософськи і філософські концепції Катерини Білокур, Марії Приймаченко, «наївних» художників Анастасії Рак, Івана Лисенка, Якова Бацуци – робить спроби пізнати певні внутрішні закономірності й зовнішні форми того феномену, яким є український фольклор.

У книзі також йдеться про архетипи, фольклорні й пост міфологічні рудименти, які живлять творчість Казимира Малевича, Тіберія Сільваші, Олега Голосія, Олександра Саєнка, Івана Матіяша, Едуарда Гузенка. Книга може стати в пригоді усім, хто не байдужий до української культури, її давніх витоків і дальшого розвитку; вона може бути корисною для викладачів творчих і гуманітарного профілю вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, широкого кола читачів.


 Найден О. Парадокс української ляльки : Українська народна лялька у світлі кроскультурних паралелей та аналогій. Обрядові функції. Конструктивний дизайн. – К. : Видавничий дім «Стилос», 2016. – 208 с.

ISBN 978-966-193-105-2

У книзі зроблено спробу шляхом зіставлення історичних фактів та аналізу відомих нам фольклорних явищ розкрити характер зв’язку людини та ляльки, його матеріальні й духовні субстанціальні основи. При цьому лялька, зокрема традиційна, розуміється не лише як  іграшка або певний сувенір, а як онтологічно значущі річ, предмет, символ та образ. Друга частина книги містить каталог українських народних ляльок, у якому детально проаналізовані конструктивний дизайн (внутрішня будова) і декоративне рішення  ляльок різних регіонів і місцевостей України. Представлені також найбільш творчі й пов’язані з традиціями авторські ляльки.


Історія українського кіно. Т. 2 : 1930–1945 / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 448 с. + 28 іл.

ISBN 978-966-02-8073-1 (загальний)

ISBN 978-966-02-8074-8 (т. 2)

Другий том «Історії українського кіно» присвячено розвитку екранного истецтва в Україні впродовж 1930-1945 років і висвітлює як власне мистецький процес, так і сфери освіти, кінопреси, кінопрокату і кінофікації, також тогочасної державної політики щодо кінокультури.

Рекомендовано мистецтвознавцям, кінознавцям, діячам екранних мистецтв, студентам навчальних закладів гуманітарного профілю та всім, кого цікавить історія вітчизняної культури.

Завантажити


Матеріали до історії українського театру. Від витоків до початку ХХ століття / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2016. - 280 с.

ISBN 978-966-02-8113-4 

Завантажити