imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,20172016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 3. Родильна обрядовість / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. 472 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-7896-7

Пропонована праця є частиною багатотомного видання «Етнографічний образ сучасної України». Зібрані фольклорно-етнографічні матеріали з усіх областей України представляють світоглядні уявлення, систему цінностей та ритуальні практики українців, пов'язані з народженням дитини. Експедиційні записи, опубліковані в репрезентованому томі, здійснені науковцями Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, починаючи від 70-х років ХХ століття до сучасності. Вони відображають регіональне розмаїття традицій та їхні локальні відмінності, включають описи звичаїв родильної обрядовості, практик, що збереглися як у фольклорній пам'яті, так і в живому побутуванні серед населення сучасної України. Зафіксовані дослідниками факти й відомості з народного акушерства та педіатрії не лише засвідчують магічно-світоглядну природу народно-обрядової культури, але й розкривають раціональні аспекти обрядовості сімейного циклу.

Матеріали тому слугуватимуть доброю джерельною базою для науковців, освітян, працівників соціально-культурної сфери й усіх, хто цікавиться традиційною народною культурою нашого народу.

Завантажити


Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етно­графічних матеріалів. Т. 4. Весільна обрядовість / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ, 2016. 688 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-7897-4

Том присвячений розвиткові весільних обрядів в Україні в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. До видання ввійшли записи польових матеріалів обрядовості весільного циклу, зібрані під час експедицій упродовж останніх десятиліть співробітниками відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, а також працівниками інших наукових установ, вищих навчальних закладів України. Матеріал, згрупований за географічним принципом, дає чітку картину збереження традиційної культури та відображає процеси трансформації.

Видання розраховано на наукових співробітників, викладачів, студентів і всіх, хто зацікавлений українською традиційною культурою.

Завантажити


Фільц Богдана. Шукай краси, добра шукай! Хорові твори та солоспіви на вірші Івана Франка : Навчальний посібник / [Редактори-упорядники: О. Німилович, Д. Василик, вст. ст.: Б. Фільц, О. Німилович, Д. Василик]. - Дрогобич : Посвіт, 2016. - 136 с. 

ISMN 979-0-707513-97-2

Навчальний посібник педагогічного репертуару написано відповідно до програми навчальної дисципліни «Диригування і практикум роботи з хором» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014. Середня освіта (Музичне мистецтво). До навчального посібника ввійшли хорові та вокальні твори на вірші Івана Франка сучасної української композиторки Богдани Фільц. Це солоспіви для голосу і фортепіано та хорові твори для дитячого, жіночого і мішаного хору з супроводом та без нього. Хоровий концерт у трьох частинах «Шукай краси, добра шукай!», цикл «Озвучені строфи» створені до 160-річного ювілею поета у 2016 році. Солоспіви «Привіт тобі, мій друже вірний, гаю», «В Перемишлі, де Сян пливе», «Хвилі щастя золотого» і «Зелений явір» написані десять років тому, проте всі перелічені твори публікуються у виданні вперше. У посібнику побається вступна стаття авторки музики Б. Фільц до видання «Земле моя» (1985), яка розкриває працю над збірникою та значення поезії Каменяра і музичних творів на його вірші у музичному вихованні молоді. Статті редакторів-упорядників містять відомості про історію написання творів, подають музично-естетичний та виконавський аналіз композицій, що стануть добротним матеріалом у вихованні музикантів нових поколінь, подають коротку інформацію про приналежність покладених на музику віршів до певних збірок та циклів І. Франка та про час їх написання і публікації.

Видання адресоване студентам вищих музичних та музично-педагогічних закладів, диригентам хорових колективів, виконавцям-вокалістам, популяризаторам сучасної української хорової та вокальної музики і творчості Івана Франка


Фільц Богдана. Золота колиска. Цикл солоспівів на вірші Ліни Костенко / [Редактори-упорядники: О. Німилович, Д. Василик, вст. ст.: О. Німилович]. - Дрогобич : Посвіт, 2016. - 40 с.

ISМN 979-0-707513-89-7

До видання ввійшли вокальні твори на вірші Ліни Костенко відомої сучасної української композиторки Богдани Фільц. Це - шість солоспівів для голосу і фортепіано: «Стоїть у ружах золота колиска» (сопрано), «В маєтку гетьмана Івана Сулими» (баритон), «Раненько, акції ще спали» (баритон), «У світі злому і холодному» (тенор), «Ненаписаний лист» (сопрано), «Ти пам'ятаєш» (сопрано). Кожен із творів вирізняється багатством образної палітри, ясністю мелодико-інтонаційної будови, що перегукується з філософськими й ліричними текстами поезій Л. Костенко. Стаття редактора-упорядника містить відомості про історію написання циклу, музично-естетичний та виконавський аналіз солоспівів, які стануть добротним матеріалом у вихованні професійних молодих вокалістів і піаністів-виконавців.

Адресовано викладачам, студентам музично-педагогічних закладів освіти та популяризаторам української фортепіанної музики.


Євангеліє Бучацьке ХІІ - ХІІІ ст.: старослов'янською та українською мовами. - Нове вид. / Упоряд., передм. Д. Степовик. / Переклад В. Німчук, Ю. Осінчук. - Київ : Дніпро, 2016. - 344 с.

ISBN 978-966-578-265-0

Це видання ЄВАНГЕЛІЯ Бучацького наближене до оригіналу з паралельним українським текстом. Рукописне Євангеліє кінця ХІІ - початку ХІІІ століття, як вважать дослідники, було наближене, більш за все до Добрилового Євангелія 1164 р. Знаходиться в колекції Львівського Національного музею. За вагомістю текстів й оформлення посідає одне із перших місць серед українських рукописів.

 

 


Село Андруші. Історико-етнографічний нарис / [за заг. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. - Київ, 2016. - 256 с. + 48 іл.

ISBN 978-966-02-7898-1

У книзі на архівному матеріалі висвітлено культуру та побут мешканців села Андруші, затопленого під час будівництва Канівської ГЕС. Його жителів було переселено до приміської смуги м. Переяслава-Хмельницького, де згодом утворилися Нові Андруші. Однак пам'ять про рідне село досі живе серед переселенців: вони сумують за ним, збирають спогади про свою малу батьківщину. Опис Андрушів, зроблений у 1950-х роках Дмитром Косариком, є цікавою історико-етнографічною пам'яткою.

Завантажити

 


Народні пісні Полтавщини (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ : Логос, 2016. - 720 с. : ноти, карти.

ISBN 978-617-07-7442-16-4

Видання містить записи народних пісень ХІХ-ХХІ ст., починаючи від фольклористичної діяльності М. В. Лисенка, з території сучасної Полтавської області, яка включає в себе значну частину Середньої Наддніпрянщини та частину Слобожанщини. Полтавщина складає основний осередок розвитку народної пісенності центральної та східної України. Широкий історичний діапазон записів зосереджених у збірці пісень дозволяє робити висновки щодо збереження традиційної пісенної культури області та її часових змін.

Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Полтавської області містить також низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців, іменний, абетковий інципітів пісень з посиланнями на номери та сторінки публікації.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, музикознавців, філологів, істориків, всіх любителів фольклору.

Завантажити


 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 6. Календарна обрядовість / [голов. ред. Тому Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - К. : НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського, 2016. - Т. 6. - 400 с. : 16 іл.

ISBN 978-966-02-8129-5

Цей тривалий часовий проміжок, упродовж якого фіксувався стан календарної обрядовості, дозволяє простежити трансформацію окремих її елементів, перехід від її живого побутування до збереження лише у фольклорній пам'яті. Найбільш збереженими виявилися обряди різдвяно-новорічного та великоднього циклів. Пропоноване видання дає можливість простежити регіонально-локальні відмінності обрядів, ознайомитися з маловідомими широкому загалу зільницькими звичаями, петрівчаними обрядами водіння Долі (на Канівщині), водіння Стріли (на Поліссі) тощо.

У томі вміщено польові записи співробітників відділу "Український етнологічний центр" ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України та колег-етнографів з музейних установ, вищих навчальних закладів.

У томі представлено матеріали з календарної обрядовості майже всіх областей України, записані в експедиціях початку 80-х років ХХ ст. - початку ХХІ ст. (загалом близько 90 етнографічних експедицій та експедиційних виїздів). До збірника ввійшли матеріали із 345 сіл, отримані від 788 інформаторів. За майже півстолітній період фіксації цих обрядових відомостей колективом етнографів - укладачів тому змінилося кілька поколінь носіїв традицій: від інформаторів, котрі народилися наприкінці ХІХ ст. (запис Г.Бондаренко в с. Острів'я Шацького р-ну Волинської обл. від Королюк Акилини Лук'янівни, 1885 р.н.), до тих, хто народився в 50-х роках ХХ ст.

Завантажити


Регіонально-жанрова антологія українського музичного фольклору. Том І. Обрядовий музичний фольклор Середньої Наддніпрянщини / упоряд., вступ. стаття А. І. Іваницького ; голов. ред. Г. А. Скрипник. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2016. - 364 с. : нот.

ISBN 978-966-02-8091-5 (загальний)
ISBN 978-966-02-8092-2 (Т. І)

Збірник містить добірку музично-пісенного фольклору Середньої Наддніпрянщини. У вступній статті розглянуто історію краю, жанровий склад фольклору, характерні риси пісенної культури, подано текстологічні нотатки до вміщених матеріалів. Збірник оснащено трьома покажчиками - жанровим, збирачів та алфавітним. Видання продовжує дослідження української музичної народно-обрядової творчості в історичному й текстологічному напрямках.

Завантажити