imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,20182017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000 

 

 

Адруг А. К. Графіка Чернігова другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ століть. - Чернігів, 2017. - 198 с. : іл.

ISBN 978-966-1605-24-3

Дослідження кандидата мистецтвознавства, доцента, члена Національної спілки художників України А.К. Адруга присвячено графіці Чернігова другої половини ХVІІ - початку ХVІІІ століть - важливій і цікавій, але ще не достатньо вивченій сторінці українського мистецтва.

Видання призначається як для фахівців, так і для широкого кола шанувальників вітчизняного мистецтва і культури.

 


 Степовик Д. Романа Кобальчинська - етнограф і мистецтвознавець. Образ, стиль, краса. - К. : Видавничий дім журналу «Пам'ятки України», 2017. - 464 с.: 112с. іл.

ISBN 978-617-7548-03-3

У книзі висвітлюється життєвий, творчий і науковий шлях визначної дослідниці побуту, звичаїв, обрядів, свят, мистецтва українського народу, Заслуженого працівника культури України Романи Романівни Кобальчинської (1946 - 2013). Особа цієї жінки може бути прикладом відданості науці, культурі, мистецтву, любові до своєї родини і до всіх, хто її оточував. Романа Кобальчинська (до одруження Вовчовська) була не тільки глибоким професіональним фахівцем, але ставилася до предметів своїх досліджень з винятковою відданістю, любов'ю. Вихованка філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (1965-1970), вона все ж віддала жар своєї душі етнографії та мистецтвознавству, хоча, як свідчать її книга «Золоті ключі» й численні статті, володіла гарним літературним талантом, тобто активно розвивала свій фах філолога. Р. Кобальчинська була багаторічним науковцем Національного музею народної архітектури та побуту України, завідувала відділом «Карпати».

Книга розрахована на етнографів, фольклористів, мистецтвознавців, народознавців, усіх, хто шанує нашу рідну українську культуру.

Фактологічна редакція Івана Кобальчинського. Добір та атрибутування ілюстрацій - Іван та Марія Кобальчинські.


Історія українського театру. У 3 томах / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського; редкол.: Г. А. Скрипник (голова) та ін. - Київ, 2017. - Т. 1: Від витоків до ХХ століття / Редкол. тому: І. Юдкін (відп. ред.). - 2017. - 676 с.

ISBN 978-966-02-5416-9 (загальний)
ISBN 978-966-02-8090-8 (Т. 1)

Перший том «Історії українського театру» присвячений розвиткові театрального мистецтва України від його зародження до 1914 року. У ньому висвітлено основні явища та особливості акторського мистецтва, режисури, сценографії, театральної критики впродовж періоду становлення української національної культури. Розглянуто питання драматургії з огляду на особливі умови розвитку українського театрального мистецтва. Книгу рекомендовано театрознавцям, мистецтвознавцям, діячам театру, студентам навчальних закладів відповідного профілю - усім, хто цікавиться українським театральним мистецтвом.

Завантажити


Мушкетик Л. Г. Сучасна угорська етнологія : осередки, напрями досліджень, персоналії / Л. Г. Мушкетик / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К.: ТОВ "Друкарня "Рута", 2017. - 400 с.

ISBN: 978-966-02-8311-4

У монографії простежено сучасний розвій етнології (етнографії та фольклористики) в Угорщині. Розглянуто організаційну мережу етнографічний студій країни: Угорське етнографічне товариство, Інститут етнографічних досліджень Центру гуманітарних наук Угорської академії наук, Угорський етнографічний музей у Будапешті, етнографічні Інститути та кафедри університетів Будапешта, Дебрешена, Сегеда, Печа, Мішкольца. Описано фундаментальні синтетичні видання («Угорський етнографічний атлас», «Угорський каталог казок», «Угорська етнографія у восьми томах» та ін.), основні періодичні видавничі серії, часописи та щорічники з етнології («Ethnographia», «Ethno-lore», «Acta Ethnographica Hungarica» і т. д.), резонансні конференції. Окремі розділи присвячено головним напрямам етнографічної науки, що нині адаптують кращі досягнення культурної та соціальної антропології; збиранню, публікації та вивченню угорського фольклору; дослідженню народної культури національних спільнот Угорщини та угорської діаспори, зокрема на Закарпатті. Простежено діяльність та творчий шлях знаних науковців. Висвітлено питання українсько-угорського наукового співробітництва, зокрема спільні етнологічні проекти останніх років. У додатку оприлюднено статті відомих угорських етнологів у перекладі авторки.

Завантажити


Руда Т. Грані великого таланту: Максим Рильський  поет, перекладач, учений : монографія / Тетяна Руда ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 144 с.

ISBN 978-966-02-8311-4

Збірник містить дев'ять статей; три перші присвячені науковій, науково-організаційній і перекладацькій діяльності Максима Рильського, його внеску до літературознавства, фольклористики, інших галузей гуманітарного знання.

Другий розділ  це праці про взаємини Рильського зі слов'янськими ученими і митцями, його подорожі по країнах Слов'янщини, популяризацію та дослідження творів слов'янських письменників.

Творча рецепція Рильським поетичної спадщини Т. Шевченка і О. Пушкіна розглядається у працях третього розділу. Завершує збірник стаття про місце Криму в його біографії та творчості.

Для науковців, студентів-філологів і тих, хто цікавиться особистістю і діяльністю М. Т. Рильського.

Завантажити


 Шевчук Т. М. Фольклористичні етюди / Т. М. Шевчук / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Біла Церква: Видавець Пшонківський О.В., 2017. - 258 с.

ISBN 978-617-604-129-0

У книзі йдеться про особливості розвитку української фольклористики і, ширше, народознавства 1920-х років, зокрема, про вплив на них тейлорівської теорії «пережитків» та ідей французької соціологічної школи. Авторка привертає увагу читачів і до процесів міфологізації історії та їхніх проявів у фольклорній культурі (йдеться, зокрема, про варіанти думи про Марусю Богуславку, про міфологічне ядро позаобрядових народних пісень). Оскільки дослідниця викладає курс «Фольклористика» у Києво-Могилянській академії, один із розділів монографії присвячено студентському фольклору.

Для фольклористів, етнологів, культурологів, істориків, усіх, хто цікавиться українським фольклором та історією української фольклористики й етнології ХХ-ХХІ століть.


 Стішова, Н. С. Українські календарні свята осіннього циклу : монографія / Наталія Стішова ; [голов ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. - Київ, 2017. - 240 с.

ISBN 978-966-02-8286-5

У монографії вперше в сучасній вітчизняній етнологічній науці на основі наукових, рхівних та польових матеріалів проведено комплексне дослідження українських календарних свят та обрядів осіннього циклу. Проаналізовано рівень вивчення проблеми в українській і зарубіжній історіографії, стан джерельної бази; уведено до наукового обігу значний корпус нового польового матеріалу; розкрито структурно-функціональний клад звичаїв та обрядів осіннього циклу та їх розвиток упродовж ХХ - початку ХХІ ст. Виявлено локальні особливості обрядових традицій. Висвітлено взаємовплив релігійних і календарних свят та обрядів осіннього циклу, їх характерні формальні і змістові трансформації у ході відродження і побутування, а також негативні впливи, яких вони зазнали продовж ХХ - початку ХХІ ст.

Книга розрахована на дослідників-етнологів, істориків, краєзнавців, викладачів вишів, студентів та широке коло читачів.

Завантажити


 Ходак І. О. Наталя Коцюбинська і Кабінет українського мистецтва Всеукраїнської академії наук (з історії вітчизняного мистецтвознавства 1920-х - початку 1930-х років) / І.О. Ходак / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - Харків : Видавець Олександр Савчук, 2017. - 448 с., 114 іл.

ISBN: 978-966-0279-87-2

У монографії на основі переважно архівних джерел висвітлено наукову біографію співробітниці Кабінету українського мистецтва Всеукраїнської академії наук Наталі Коцюбинської (1896-1937), життя якої трагічно обірвала совєтська репресивна система, засудивши до найвищої міри покарання - розстрілу. Докладно простежено процес навчання дослідниці в Київському археологічному інституті, семінарі Д. Щербаківського, аспірантурі Науково-дослідної кафедри мистецтвознавства, що дозволило окреслити систему підготовки істориків мистецтва в УСРР у 1920-х роках. Основне місце відведено діяльності Н. Коцюбинської в академічному Кабінеті українського мистецтва в контексті непростих соціально-політичних умов, насамперед її експедиційним здобуткам, участі в роботі гуртка «Студіо» та підготовці карт художньої промисловості України. У чотирьох додатках републіковано шість розвідок, уперше введено в обіг цінні архівні джерела (експедиційний щоденник, звіт і доповіді Н. Коцюбинської, корпус листів кореспондентів Кабінету українського мистецтва) та подано біобібліографічні довідки про згаданих у тексті мистецтвознавців.


Черков Г. А. Шахта. Енергетика кіногенічності / Г. А.Черков / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К., 2017. - 124 с.

ISBN: 978-966-02-8213-1

Кіно - мистецтво надзвичайно виразне візуально та водночас напрочуд різноманітне за тематикою та стилістикою творів. В цій книжці автор спробував подивитись на виразність кіноматеріалу крізь призму окремої тематики - шахти і шахтарські праці, - прагнучи на прикладі цієї особливості, драматично, емоційно та фактурно виразної предметної галузі виявити загальні принципи функціонування «кіногенічного» матеріалу на екрані. Книга адресована до всіх, хто любить кіно.

 

 


Огієнко І. С. Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа / І. С. Огієнко / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К.: НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2017. - 255 с.

ISBN: 978-966-00-1615-6

У монографії досліджується функціонування дискурсивних слів турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа. З'ясовано, що вживання дискурсивних слів турецького походження зумовлене тенденцією наслідування сучасними мас-медіа особливостей усного спілкування. У праці визначено прагматичні, комунікативні, структурні та сполучні характеристики дискурсивних слів, запозичених із турецької мови і виокремлено їх у функціонально-семантичні групи. Наукова розвідка розкриває значення дискурсивних слів для вивчення питань формально-граматичної та змістової зв'язності мас-медійних текстів, їх комунікативної спрямованості.

Видання може бути корисним для болгаристів, славістів, лінгвістів, а також усіх, хто цікавиться іншомовними запозиченнями та описом дискурсивних слів.


Пасічник Л. В. Ювелірне мистецтво України ХХ-ХХІ століть / Л. В. Пасічник / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К.: НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2017. - 302 с.

ISBN: 978-966-00-1623-1

У монографії здійснено дослідження ювелірного мистецтва як окремого й оригінального мистецького явища в культурі України XX-XXI ст. у взаємодії його промислової, авторської та освітньої галузей. Джерельною базою книги є матеріали інтерв'ю автора з працівниками ювелірних підприємств, провідними митцями України, викладачами навчальних закладів, а також приватні фотоархіви, люб'язно надані художниками для публікації у дослідженні.

Аудиторія видання - мистецтвознавці, культурологи, художники, історики, колекціонери та всі поціновувачі мистецтва.

 

 


Іванчишен В. Р. Каменотесний промисел Східного Поділля кінця XIX - початку XXI століття: побутовий та сакральний виміри / Національна академія наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : НВП «Видавництво "Наукова думка"», 2017. - 214 с.

ISBN 978-966-00-1601-9 

У монографії на основі широкого кола джерел і наукової літератури вперше здійснено комплексне узагальнююче дослідження каменотесного промислу як чільної складової традиційних господарських занять мешканців Східного Поділля кінця ХІХ - початку ХХІ ст. В роботі проаналізовано історію вивчення та стан висвітлення означеної проблеми, охарактеризовано джерельну базу й подано тлумачення основних понять. Досліджено особливості розвитку каменотесного промислу в історичній ретроспективі та розкрито його роль і значення в господарському укладі та системі життєзабезпечення подолян. На основі зібраних польових матеріалів охарактеризовано особливості традиційної обробки, використання каменю в народній архітектурі, систематизовано різновиди каменотесних виробів та вивчено специфіку локальної міжетнічної взаємодії в галузі каменотесного промислу. Розглянуто традиційні народні уявлення, пов'язані із символікою каменю, кам'яними виробами та постаттю каменотеса.

Книга адресована історикам, етнологам, краєзнавцям та всім тим, хто небайдужий до вивчення етнокультури українців.

Завантажити


Олійник М. В. Український одяг у системі міської культури Києва (друга половина ХІХ - початок ХХІ століття) : монографія / Марина Олійник; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. - Київ, 2017. - 312 с.

ISBN 978-966-02-8365-7

У монографії вперше здійснено комплексне дослідження етнокультурного явища побутування українського традиційного одягу в системі міського повсякдення в другій половині ХІХ - на початку ХХІ ст. на прикладі м. Києва. Вивчено стан наукового опрацювання проблеми, визначено методологію проведення дослідження. Виокремлено три періоди урбаністичного розвитку українського народного одягу. Проаналізовано головні чинники дифузії сільського вбрання в міський соціокультурний вимір. Простежено напрями розвитку традиційного вбрання українців у побуті міста. Охарактеризовано основні комплекси міського вбрання з українськими національними ознаками.

Визначено специфіку функціонування народного одягу за радянських часів. Шляхом проведення польового дослідження окреслено особливості використання традиційного українського вбрання за часів незалежної України.

Рекомендовано етнологам, історикам, мистецтвознавцям, працівникам освіти, народним майстрам, фахівцям з виготовлення одягу та всім, хто цікавиться тематикою традиційного українського одягу.

Завантажити 


 Ярова А. В. Традиційне житло Чернігівщини кінця ХІХ - першої половини ХХ століття : монографія / Аліна Ярова ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАНУ, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2017. - 196 с. ; іл.

ISBN 978-966-02-8382-4

У монографії відображено результати комплексного дослідження традиційної української житлової архітектури кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. з території сучасної Чернігівської області. Розглянуто історію вивчення цього питання, проаналізовано джерельну базу, основою якої стали власні польові матеріали авторки. У праці наведено основні типи конструкції житла, поширеного на Чернігівщині, його конструктивні деталі. Встановлено особ­ливості екстер'єру та інтер'єру житлової архітектури в різних частинах Чернігівської області. Окремо розглянуто систему звичаїв, вірувань та обрядових дій, пов'язаних із житлом, що зафіксовані серед місцевих мешканців.

Книга може бути корисною для етнографів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, та всіх, хто цікавиться традиційною культурою і історією України.

Завантажити