imfe.jpg
  English
.
.
.

Вітаємо Вас на сайті
Інституту мистецтвознавства, фольклористики
та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України!

 

Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України є державною науковою установою, що входить у структуру Національної академії наук України, зокрема перебуває у складі Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України. Інститут - провідна багатопрофільна наукова установа України в галузях народознавства (етнологія, фольклористика) та мистецтвознавства, діяльність якої покликана формувати суспільно вагомі знання в соціогуманітаристиці.

Структуру Інституту формують 6 відділів і центрів:

З ініціативи та активної участі співробітників ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України на базі установи функціонують наукові організації:

    - Український комітет Міжнародної асоціації з дослідження і поширення слов'янської культури.
    - Міжнародна асоціація українських етнологів.

Також в Інституті працюють дві наукові координаційні ради:

    - «Збереження і дослідження традиційної культури»;
    - «Національна спадщина і сучасний мистецький процес».

 В Інституті також активно функціонують:

    - Рада молодих учених;
    - Рада випускників.

Фахівцями Інституту здійснюється Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії за спеціальностями 032 - Історія та археологія (спеціалізація - етнологія), 034 - Культурологія (спеціалізації - театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіномистецтво, телебачення; образотворче мистецтво; декоративне і прикладне мистецтво; теорія та історія культури).

В Інституті видається науковий фаховий журнал (Категорії Б) «Народна творчість та етнологія», в якому висвітлюються питання історії та теорії етнології, фольклору та народного мистецтва, подаються розвідки та матеріали, експедиційні студії, хроніки, критично-бібліографічні огляди нових видань, де відображено досягнення в галузі культурної антропології українського та інших народів світу. Також в установі публікуються наукові щорічники «Матеріали до української етнології»  та «Слов'янський світ».

Інститут має інформаційні та науково-популярні інтернет-ресурси, на яких постійно оновлюється інформація про діяльність установи, популяризується народознавча та мистецька спадщина України:

 


  

  

Welcome to the website
of the M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology
of the National Academy of Sciences of Ukraine!

 

M. Rylskyi Institute of Art Studies, Folkloristics and Ethnology of the National Academy of Sciences of Ukraine is a state scientific institution that is included in the structure of the National Academy of Sciences of Ukraine, in particular, it is part of the Department of Literature, Language and Art Studies of the NAS of Ukraine. The Institute is a leading multidisciplinary scientific institution of Ukraine in the fields of ethnology, folkloristics and art studies, whose activities are aimed at forming socially significant knowledge in socio-humanities.

The Institute's structure consists of 6 departments and centers:

On the basis of the Institute, scientific organizations function on the initiative and active participation of our employees:

    - Ukrainian Committee of the International Association for Research and Spread of Slavic Culture.
    - International Association of Ukrainian Ethnologists.

The Institute also has two scientific coordinating councils:

    - "Preservation and research of traditional culture";
    - "National heritage and modern artistic process".

 The following associations are also active in the Institute:

    - Young Scientists Council;
    - Council of Graduates.

Specialists of the Institute carry out the preparation of candidates for the degree of Doctor of Philosophy in specialties 032 - History and archeology (specialization - ethnology), 034 - Culturology (specializations - theatrical art; musical art; cinematography, television; visual arts; decorative and applied arts; theory and history of culture).

The Institute publishes a specialized scientific journal (Category B) "Folk Art and Ethnology", which covers issues of the history and theory of ethnology, folklore and folk art, provides intelligence and materials, expedition studies, chronicles, critical and bibliographic reviews of new publications, which reflect achievements in the field of cultural anthropology of the Ukrainian and other nations of the world. The institution also publishes scientific yearbooks "Materials to Ukrainian Ethnology" and "Slavic World".

The Institute has informational and popular scientific Internet resources, which constantly update data about the activities of the institution and popularize the ethnographic and artistic heritage of Ukraine:

    
 
Останні новини:

                  


ПОШАНУВАННЯ ПАМ'ЯТІ ЮРІЯ МУШКЕТИКА

  02-04-2024


Неосяжність простору любові та невичерпність імпровізаторського обдарування художниці-керамістки Неллі Ісупової

  02-04-2024


ДО СЛАВЕТНОГО ЮВІЛЕЮ ВІДОМОГО ВЧЕНОГО

  18-03-2024


Постанова Президії НАН України № 22 від 24.01.2024

  05-02-2024


Відійшов у вічність...

  29-01-2024


Акція «Національна академія наук України - бібліотекам»,
присвячена 32-й річниці Незалежності України, триває

  01-09-2023


Бібліотечна полиця академічної україністики

  30-08-2023


Дарунок учених-гуманітаріїв НАН України бібліотекам

  24-08-2023


НАЙЩИРІШІ ВІТАННЯ ЗІ СЛАВНИМ ЮВІЛЕЄМ

  31-07-2023


АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

  11-07-2023


Найглибші співчуття...

  22-06-2023


Нарада етнологів та провідних учених-гуманітаріїв України

  07-06-2023


НАУКОВИЙ СЕМІНАР «УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ ТА МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СУЧАСНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ ТА ЇХНІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ЕТНОПОЛІТИЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, ДЕМОГРАФІЧНОГО І МОВНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ»

  21-05-2023


Шановні колеги!

  01-03-2023


IN MEMORIAM: ПОМЕР ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ І ПОЛІТИК ДМИТРО ПАВЛИЧКО

  01-02-2023


Відео прем’єри “Скорбна мати”

  04-01-2023


Вітання з Новим роком

  29-12-2022


Резонансна наукова ініціатива польських колег — опублікування унікальної пам'ятки державницько-політичної історії України

  31-10-2022


Виступ завідувача сектору екранних мистецтв ІМФЕ ім. М. Т. Рильського Сергія Тримбача на засіданні Президії НАН України 19 жовтня 2022 року

  20-10-2022