imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,20192018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 


Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 10. Традиційне повсякденне та обрядове вбрання / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2018. - 640 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-8670-2 (т. 10)

Пропонована праця є частиною багатотомного видання «Етнографічний образ сучасної України», яка присвячена народному одягу українців - одному з яскравих різновидів культури українського народу, що показує його різнобічний творчий потенціал і водночас є важливим джерелом вивчення етнічної історії народу. Великий пласт польових матеріалів, записаних у всіх областях України (у понад 600 населених пунктах), репрезентує загальноукраїнські та регіональні традиції одягової культури впродовж ХХ-ХХІ ст. Широкий хронологічний зріз записів відбиває не тільки загальнонаціональні риси, але й локальні особливості народного вбрання в його повсякденному та обрядовому виявах. Відомості про одяг другої половини ХХ ст. відобразили тенденції нівеляції традиційних рис одягової культури й зафіксували вплив нових соціально-екномічних реалій та інтенсивних міграційних рухів на трансформації у народній ноші.

У контексті сучасної політичної ситуації в Україні важливо наголосити на актуальності записів з Донецької і Луганської областей, які ілюструють домінування української моделі одягу в традиційному пласті культури в усіх обстежених сільських місцевостях цих областей.

Видання розраховане не лише на фахівців, але й на широкий читацький загал - усіх, хто цікавиться народною культурою.

Завантажити


Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 2. Родина та культура сімейного співжиття / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. - Київ, 2018. - 460 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-8573-6 (т. 2)

У пропонованій праці, яка є частиною багатотомного видання, представлено великий масив польових етнографічних матеріалів з різних історико-етнографічних регіонів України. Загалом у томі відображено результати понад 130 етнографічних експедицій, які охопили близько 200 районів та 500 населених пунктів і які уміщують інформацію, записану від 850 респондентів. Зібрані відомості слугуватимуть міцним фактологічним підґрунтям для вивчення особливостей родини та родинного побуту українців, допоможуть простежити трансформації в сімейних відносинах від 20-х років ХХ ст. до сьогодення. Зафіксовані дані об'єктивно відображають локальні особливості таких складових сімейного життя, як виховання дітей, дошлюбне спілкування молоді, майнові відносини, розподіл обов'язків у родині, успадкування майна тощо; репрезентують сучасні форми шлюбу, структуру родини та внутрішньосімейні взаємини. Представлений корпус відомостей вдало послужить науковцям, освітянам, а також широкому колу читачів, які цікавляться традиційною духовною культурою нашого народу.

Завантажити


Ешиль япракъ арасында къырмызы гуль... - В зелен-листі червона троянда... Кримськотатарська народна пісня кохання: поетичні тексти / Упорядник, автор вст. cтатті Ольга Гуменюк, переклав з кримськотатарської Віктор Гуменюк, - К. : Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнологіїім. М.Т. Рильського НАН України. 2018. - 320с.

ISBN 978-966-02-8509-5

У виданні представлені оригінальні поетичні тексти й українські переклади зразків кримськотатарської народної любовної пісні. Окремий розділ присвячено макаму - старовинному жанру, в якому поєднуються емоційна інтенсивність та філософічні медитації. У другому розділі подаються тюркю - лаконічні пісні, яким притаманні переважно легкі грайливі ритми. Тут також поширені мотиви туги й журби, які проте здебільшого не криють у собі розпачу й зневіри, а переконують, що навіть нещасливе кохання здатне наділяти людське єство відчуттям повноти життя. Безнадія в багатьох піснях поступається настроям виразно життєствердного характеру. Це твори про велику силу кохання, здатного надихати на долання життєвих прикростей і душевних страждань.

У передмові розглядаються тематичні мотиви, особливості поетики кримськотатарської пісні кохання. При підготовці книги став у пригоді досвід фольклористів-тюркологів. Зокрема Олексія Олесницького, Асана Рефатова. Яг'я Шерфедінова, Ільяса Бахшиша, Едема Налбандова, Февзі Алієва. Видання розраховане не лише на фахівців - філологів, музикознавців, митців. А й на широкі кола любителів поетичного й музичного мистецтва, на всіх не байдужих до живлющих джерел та сучасного розвитку кримськотатарської пісенної культури. Книга може слугувати навчальним посібником для студентів при вивченні у вищій школі курсів з кримськотатарського фольклору, міжнаціональних культурних взаємин.


 Народні пісні Волині (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та  вступ. статті Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2018. – 596 с. : ноти.

ISBN 978-617-7446-32-2

Видання містить записи народних пісень різних збирачів XX–XXI ст. з території Волині та Волинського Полісся, які включають в себе Волинську та Рівненську області, західні райони Житомирщини, північні райони Хмельницької та Тернопільської областей.

Волинь та Волинське Полісся мають географічні умови, що сприяли збереженню давніх шарів народної культури, відзначаються складними історико-політичними процесами і є важливим осередком розвитку самобутньої ланки народної пісенності північно-західної України, що постійно привертала увагу багатьох науковців та діячів культури (Леся Українка, О. Кольберг, Ф. Колесса та ін.). Волинь генетично пов’язана із українським населенням Холмщини та Підляшшя, а народна культура – з польським та білоруським фольклором, на неї також істотно вплинула Чорнобильська катастрофа.

Широкий історичний та географічний діапазон зосереджених у збірці пісенних матеріалів дозволяє відтворити панораму масштабного етнографічного регіону, певним чином узагальнити його традиційну пісенну культуру щодо просторових та часових параметрів.

Пропоноване читачеві зібрання пісенного фольклору Волині містить низку покажчиків: умовних скорочень та використаних джерел, географічний, записувачів та виконавців, іменний, абетковий інципітів пісень з посиланнями на номери та сторінки публікації.

Розраховано на науковців. Викладачів, студентів вищих та середніх навчальних закладів, музикознавців, філологів, істориків, всіх любителів фольклору. 


 Етнографічний образ сучасної України. Корпус експедиційних фольклорно-етнографічних матеріалів. Т. 8. Культура народного харчування / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2018. – 496 с. : іл.

ISBN 978-966-02-7784-7 (серія)
ISBN 978-966-02-8495-1

До тому ввійшли записи польових матеріалів, зібраних упродовж останніх десятиліть під час комплексних етнографічних експедицій співробітниками відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, а також дослідниками інших наукових установ НАН України та університетів.

Згрупований за географічним принципом польовий матеріал дає змогу уявити сучасний стан побутування традиційної української кухні в суспільстві, простежити механізми збереження та трансформації окремих елементів як щоденної, так і святково-обрядової їжі в умовах глобалізаційних процесів кінця ХХ - початку ХХІ ст.

Видання розраховане на науковців, викладачів і всіх, хто цікавиться питаннями збереження традиційної кулінарної культури українців.

Завантажити