imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,20192018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Сауляк Б. М. Розвиток деревообробних ремесел Східного Поділля кінця ХІХ - початку ХХІ ст. / Б. М. Сауляк / НАН України, ІМФЕ ім.М.Т.Рильського. - Київ : НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2018. - 214 с.

ISBN 978-966-00-1645-3

У монографії на основі аналізу широкого кола джерел (експедиційних, архівних, опублікованих, музейних) та наукової літератури проведено комплексне узагальнююче дослідження розвитку деревообробних ремесел Східного Поділля кінця XIX - початку ХХI ст. Основна увага в пропонованій читачеві роботі приділяється регіональним особливостям деревообробних ремесел, охарактеризовано вироби, сировину, технологію виготовлення, інструментарій та місце деревообробки в системі традиційно-побутової культури. Простежено поступову зміну ролі виробів із дерева в житті людини протягом досліджуваного періоду. Встановлено, що вони мали широке функціональне призначення: створювали житлове середовище подільського селянина, допомагали в приготуванні, зберіганні та споживанні їжі, використовувалися для транспортування різноманітних вантажів та як знаряддя в сільському господарстві, застосовувались у багатьох обрядах та звичаях тощо.

Книга адресована історикам, етнологам, краєзнавцям, культурологам, а також всім, хто цікавиться особливостями української етнокультури.

Завантажити


Бех М. В. Традиції і трансформації в етнокультурі та побуті села Бехи на Житомирщині кінця ХІХ - першої половини ХХ століття / М. В. Бех / НАН України, ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - К.: НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2018. - 142 с.

ISBN: 978-966-00-1647-7

У монографії наведено результати перших комплексних досліджень локальних особливостей розвитку традиційно-побутової культури села Бехи на Житомирщині наприкінці ХІХ - у першій половині ХХ століття. Розглянуто ключові напрями локальних монографічних досліджень на мікрорівні у вітчизняній історіографії. Розглянуто історико-географічні та соціально-політичні особливості заселення Бехів. Охарактеризовано типи житла та особливості забудови села. Дослідженно функціонування і трансформації традиційних галузей господарства (землеробства, тваринництва, бджільництва, збиральництва, мислиства та рибальства), простежено особливості харчового раціону населення Бехів. Підтвердженно, що народний одяг був виразником ідентичності «околичної» шляхти, реконструйовано традиційні жіночі та чоловічі костюми. Висвітлено особливості килимового ткацтва Бехів, охарактеризовано знакові функції килимових виробів.

Результати досліджень автора, проведених на регіональному рівні, створюють джерельну базу для подальших етнологічних студій та можуть бути викорастані у навчальному процесі як фактаж для викладання педагогічних, соціологічних та історичних курсів у школах та вишах. Крім того, дослідження буде актуальним для науковців і краєзнавців, а також музейних працівників при створенні експозицій, у виставковій роботі, при комплектуванні музейних фондів тощо.

Скляренко Г. Я. Українські художники : з відлиги до Незалежності. У 2-х книгах. Книга перша - К.: Huss, 2018. - 288 с. : іл.

ISBN 978-617-7110-17-9

Присвячена українському мистецтву другої половини ХХ століття, книга висвітлює процеси його поступу через творчі біографії видатних художників кількох поколінь - з відлиги до Незалежності. Уважний аналіз мистецтва кожного з них - живопису, графіки, скульптури, фотографії, нових концептуальних практик - дає можливість не лише певною мірою реконструювати складні колізії та суперечності епохи, ту еволюцію, якої зазнали уявлення про мистецтво у вітчизняному художньому середовищі у пізньорадянські десятиліття, а й висвітлити особливості культурно-мистецьких процесів в Україні, зокрема, неоднозначне розшарування творчих сил у офіційному та неофіційному просторі, вплив на мистецтво ідеологічних коливань у суспільно-культурному кліматі країни, ідивідуальне осмислення національних традицій та світового художнього досвіду. Творчість кожного з представлених у книзі художників постає як яскраве та своєрідне явище, що у свій спосіб не лише віддзеркалювало свій час, а й надавало йому нового змісту. Видання розраховане на істориків мистецтва, критиків, художників та зацікавлених читачів.


Скляренко Г. Я. Сучасне мистецтво України. Портрети художників. Видання третє, українською мовою. Доповнене. - К. : Huss. 2018. -472 с.: іл.

ISBN 978-617-7110-17-9

Жанр творчої біографії художника, як відомо, є одним з найтрадиційнішим у мистецтвознавстві. Однак він не втрачає своєї актуальності, навпаки, все більше приваблює любителів мистецтва, даючи можливість розповісти і про окремі твори, і про творчий шлях художника, у якому так чи інакше віддзеркалюється життя країни і культури. Українські художники, яким присвячена ця книга, належать до покоління «перебудови», котре чи не вперше окреслило «український простір» як сучасну тему для дискусій, наповнило його яскравими образами, новими ідеями, заново відкритими традиціями. Їхні твори визначили особливості українського мистецтва останніх десятиліть. Однак есеї про художників, написані глибоко, цікаво, а нерідко й несподівано, виходять за межі окремих біографій, розповідають про ставлення сучасного мистецтва в Україні, про його особливості, різновиди, форми, художні мови.

Найден О. С. Українська народна картина. Поетика. Семантика. Космологія. - К. : Видавничий дім «Стилос», 2018. - 240 с.

ISBN 978-966-193-106-9

Народна картина, як і, наприклад, народна ікона, народна лялька, тривалий час залишалася поза увагою вчених-мистецтвознавців, етнографів, фольклористів, культурологів, а також працівників музеїв, почасти й колекціонерів. Між тим, ці види іконографічного або образотворчого фольклору мають глибоке історичне коріння, яке сягає давніх загальнолюдських та етнічних онтологічно-сутністих основ буття.

У книзі робиться спроба подати українську народну картину у зв'язку з традиційним народним орнаментом, предметно-образним, міфологічним перетворенням якого вона є. Автор описує примітив і кітч як закономірні явища культури, які образно оживляють і семантично збагачують народну картину. У книзі досліджується походження основних сюжетів народної картини, їх образно-поетичні та історичні витоки, пов'язані з основами тотемізму, родовою давниною і героїчно-трагічними подіями козацької доби.

Розрахована на науковців, аспірантів, студентів гуманітарних вишів й усіх, хто зацікавлений у поглиблених знаннях української культури.


Костюк Н. Українська богослужбова музична кільтура 1801-1916 років (науково-дидактичний, ужитково-співочий, концертно-виконавський і композиторський аспекти) = Ukrainianliturgical musical culture of 1801-1916 (scientific-didactic, practical-singing, concerto-performer and composer aspects): монографія / Наталія Костюк. Київ, 2018. 654.

ISBN 978-966-02-8497-5

У монографії розглянуто основні аспекти функціонування української богослужбово-музичної культури і тенденції, що виявлялись у цій сфері в період 1801-1916 років. Музично-релігійна діяльність роглядається як практична реалізація духовних потреб різних верств віруючих в синкретичній взаємодії дидактично-освітньої і наукової сфер, а також творчому й світоглядному ракурсах. Окреслено етапи розгортання основних процесів, підходи до вивчення, збереження і оновлення церковно-співочих традицій, а також пов'язані з цим творчі здобутки та суперечності.

Для науковців, викладачів, студентів, шанувальників духовної спадщини українців.


Летичевська О. М. Хорове виконавство в оперній виставі: творчість Л. М. Венедиктова. : монографія / Оксана Миколаївна Летичевська; [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України, ІМФЕ. - Київ, 2018. - 230 с.

ISBN 978-966-02-8508-8

У монографії розглянуто музично-інтерпретаційний аспект оперно-хорового виконавства як спосіб реалізації функцій хорової складової в композиційній структурі та драматургії оперної вистави. Досліджено систему професійних засад головного хормейстера Національної опери України (1972-2013) Л. М. Венедиктова, наголошено значення його індивідуального творчого методу у формуванні виконавського стилю хорового колективу, у створенні музично-сценічних інтерпретацій оперних творів. Фахова еволюція хормейстера аналізується в контексті його творчої біографії.

 Завантажити


 Корній Л. П. Історія української музичної культури від давнини до початку ХХ століття / Лідія Пилипівна Корній. - К. : Муз. Україна, 2018. - 364 с.

ISBN 978-966-8259-84-5

У монографії історія української музичної культури розглядається як цілісний процес від витоків до початку ХХ століття. Автор використовує комплексний підхід, яким передбачено розкриття розвитку музичної культури в історичному та загальнокультурному контекстах. Пріорітетним у висвітленні цього процесу на різних історичних етапах є музично-стильовий аспект.

Книга орієнтована на музикознавців, культурологів, а також усіх, хто цікавиться історією української музичної культури.