imfe.jpg
  English
.
.
.

 

ГОЛОВКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

 


  Дата і місце народження 16.03.1990 р. н., Вінницька обл., Бершадський р н, с. Джулинка.

 

  Відділ Відділ архівних наукових фондів, рукописів та фонозаписів (провідний етнолог).

 

  Коло наукових зацікавлень Етнокультурні взаємовпливи; пограничні студії; українські звичаї та обряди життєвого циклу; традиційна культура молдован; питання методики польових етнографічних досліджень; історія вітчизняної та зарубіжної етнології.

 

  Кандидатська дисертація ЕТНОКУЛЬТУРА УКРАЇНО-МОЛДАВСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ: ВЗАЄМОВПЛИВИ, ТРАНСФОРМАЦІЇ, РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА. Науковий керівник - д. і. н., проф., академік НАН України Г. А. Скрипник.

 

  Освіта

2007-2012 - Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського, Інститут історії, етнології та права, спеціальність «Історія. Українознавство. Організація туристично-краєзнавчої роботи».

 

  Професійна діяльність

серпень 2012 - жовтень 2012 - учитель історії та правознавства Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Р.А. Скалецького (с. Михайлівка Бершадського р ну Вінницької обл.).
2012-2015 - аспірант із відривом від виробництва відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористки та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

З листопада 2015 р. працює на посаді провідного етнолога відділу «Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів». Займається виготовленням резервних цифрових копій архівних документів. Один із ініціаторів створення та модератор науково-популярного ресурсу «Етнографія»: http://ethnography.org.ua/ .

 

  Публікації 

1. Головко О. М. Проблеми національної ідентичності постсоціалістичної Молдови в антропологічних студіях Дженіфер Кеш / Олександр Миколайович Головко // Етнічна історія народів Європи. - Випуск 41. - К., 2013. - С. 123-130.

2. Головко О. М. Матеріальна культура україно-молдовського пограниччя (за даними експедиції у Ямпільський район Вінницької області) / Олександр Миколайович Головко // Спільність молдовської та української культур. Матеріали Міжнародної наук.-практ. конференції (27-28 вересня 2013 р.), м. Чернівці / Олександр Миколайович Головко. - Одеса : «ВМВ», 2013. - С. 23-32.

3. Головко О. М. Подорожуючи Поділлям (етнографічні спостереження учасників експедиції у Могилів-Подільський район Вінницької області) / О. М. Головко, Б. М. Сауляк // Народна творчість та етнологія. - 2013. - № 4. - С. 117-122. 

4. Головко О. М. ІІ Міжнародні наукові читання пам'яті Костянтина Федоровича Поповича / Олександр Миколайович Головко // Народна творчість та етнологія. - 2014. - № 1. - С. 129-131.

5. Головко О. М. Міжетнічні взаємовпливи на україно-молдовському пограниччі: актуальність та особливості вивчення / Олександр Миколайович Головко // Народна культура Поділля у національному вихованні дітей та молоді: проблеми та перспективи. Матеріали наук.-практ. круглого столу, 17 жовт. 2013 р., м. Вінниця. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - С. 23-29.

6. Головко О. М. Поховальна обрядовість Подільсько-Бессарабського пограниччя: міжетнічні взаємовпливи та локальна специфіка / Олександр Миколайович Головко // Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості. - Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2014. - С. 71-81.

7. Головко О. М. Історіографія проблем міжетнічної взаємодії на українсько-молдовському пограниччі / Олександр Миколайович Головко // Народна творчість та етнологія. - 2014. - № 5. - С. 60-68.

8. Головко О. М. Відрядження до Кишинева: результати та подорожні спостереження / Олександр Миколайович Головко // Народна творчість та етнологія. - 2015. - № 2. - С. 121-123.

9. Головко О. М. Виноградарство на подільському узбережжі Дністра: регіональна специфіка та українсько-молдовські господарські контакти / Олександр Миколайович Головко // Гілея. Науковий вісник : Зб. наук. праць. - Вип. 98 (№ 7). - К., 2015. - С. 89-95.

10. Golovko A. Influența relațiilor gospodărești cu Basarabia asupra dezvoltării viticulturii din Podolia // VII-a Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Probleme Actuale ale Arheologiei, Etnologiei şi Studiului Artelor": Programul şi resumatele comunicărilor / Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău, 2015. - P. 81.

11. Головко О. М. Виноробство на подільському побережжі Дністра: регіональні особливості та бессарабський вплив / Олександр Миколайович Головко // Етнокультурні процеси українсько-східнороманського порубіжжя. - Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. - С. 81-93.

12. Головко О. М. Нове видання про українсько-молдовські етнокультурні зв'язки (рец.: Міжнародні наукові читання пам'яті академіка Костянтина Поповича / авт.-уклад. : В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар ; редкол. : Т. Бедонька-Кугал та ін. ; Інститут культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова. - Кишинів, 2015. - Т. 1: Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки. - 344 с.) / Олександр Миколайович Головко // Народна творчість та етнологія. - 2016. - № 2. - С. 110-113.

13. Головко А. Традиционное овцеводство в системе жизнеобеспечения населения Среднего Приднестровья // VIII-a Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Patrimoniul Cultural - Cercertare, Valorificafre, Promovare": Programul şi resumatele comunicărilor / Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău, 2016. - P. 102-103.

14. Головко О. М. Репрезентації ландшафтно-кліматичної та етнокультурної перехідності Середнього Придністров'я у традиційному господарському комплексі його мешканців (на прикладі систем землеробства) / Олександр Миколайович Головко // Кодима: Історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій. - Одеса : «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2016. - С. 107-120.

15. Головко О. М. VII Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання» / Олександр Миколайович Головко // Народна творчість та етнологія. - 2016. - № 4. - С. 111-112.

16. Головко А. Традиционная пища населения Подольского Приднестровья: украинско-молдавские этнокультурные взаимовлияния // Patrimoniul etnologic: concepte, tendințe și abordări : Programul şi resumatele comunicărilor / Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. - Chişinău, 2017. - P. 71-72.

17. Головко О. Питання українсько-молдовських етнокультурних взаємозв'язків у науковому доробку Валентина Зеленчука // Тези Міжнародної наукової конференції «Знакові постаті вітчизняної гуманітаристики в національно-культурному самоствердженні України» (Київ, 25 травня 2017 року) / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. - Київ, 2017. - С. 31-32.

18. Головко О. Міжетнічні взаємовпливи в поминальній обрядовості населення україно-молдовського пограниччя / Олександр Миколайович Головко // Українсько-молдовські етнокультурні зв'язки: Міжнародні наукові читання пам'яті академіка Костянтина Поповича / За ред. К. С. Кожухар, В. Г.Кожухаря; Інститут культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова. - Кишинів : Stratum Plus, 2017. - Т. 3. - С. 151-159.