imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,20222021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

 Україна і світ: музичний полілог. Колективна монографія / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 164 с.

ISBN 978-966-02-9785-2

У колективній монографії комплексно досліджено різноманітні аспекти розвитку української музичної культури в контексті світових полівекторних тенденцій. Тісний музичний зв'язок України зі світом розкрито на прикладі творчості українських композиторів і виконавців, визнаних світовою спільнотою, теоретичних музикознавчих розробок, фестивального руху, діяльності провідних мистецьких інституцій країни.

Видання адресовано науковим установам академічного гуманітарного профілю, вищим та середнім навчальним закладам (університети, інститути, академії, коледжі, гімназії, ліцеї), середнім закладам культури, музичним організаціям та установам, засобам масової інформації, бібліотекам.

Завантажити

 


 Артюх Лідія. Культура народного харчування українців: історико-етнографічні ракурси. Монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 358 с. + іл.

ISBN 978-966-02-9690-9

У книзі досліджуються витоки та історія українських кулінарних традицій. За історичними джерелами та етнографічними польовими матеріалами прослідковується поява певних сільськогосподарських культур на теренах України та використання їх у їжу, усталеність національних смаків та зміни харчових уподобань українців. Проаналізовано повсякденні та святкові страви різних верств населення, гостьовий етикет та харчові заборони, гедонізм та досвід голодування. Читачі ознайомляться також з історією та традиціями споживання алкогольних напоїв, регіональними аспектами традиційної кулінарії.

Завантажити

 


 Українська музична культура 1930-1941 років у європейському контексті: нові погляди, матеріали : колективна монографія. / [відп. ред. О. М. Немкович] ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 456 с.

ISBN 978- 966-02-9788-3

У пропонованому дослідженні під кутом зору новітніх напрацювань сучасного музикознавства висвітлено складне і багато в чому трагічне десятиліття в історії української музичної культури ХХ ст. - 1930-ті роки. Розділи колективної монографії згруповано у три блоки, які вміщують унікальні матеріали про композиторську творчість з погляду становлення її жанрової системи, про здобутки і втрати у побутуванні музично-сценічних жанрів, а також культуротворчі процеси в українській музиці цього періоду у зв'язку із суспільними обставинами. Видання призначене для фахівців різних галузей гуманітаристики, студентів мистецьких вишів та широкого кола шанувальників українського музичного мистецтва.

Завантажити

 


Образотворення в українському мистецькому просторі: від середньовіччя до сучасності. Колективна монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 506 с.

ISBN 978-966-02-9783-8

Колективна монографія присвячена темі еволюції українського образотворення в широкому історичному та ідейно-формальному вимірі. Різноаспектна за мистецтвознавчими методиками, вона висвітлює цілу низку проблем, вводячи в науковий обіг як нові художні пам'ятки і творчий доробок окремих мистців, так і архівні матеріали, що збагачують джерельну базу дослідницьких пошуків, а відтак - об'єктивнішого сприйняття вітчизняного художнього процесу різних історичних епох.

Завантажити

 


 Художні перетворення і культурні видозміни в образотворчому та декоративному мистецтві України. Колективна монографія / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 380 с.

ISBN 978-966-02-9782-1

У колективній монографії представлено дослідження з декоративного мистецтва України ХІХ - початку ХХІ ст., а також розвідка з історії іконопису XIV-XVII ст., здійснені в контексті розвитку європейських художніх традицій і спрямовані на піднесення значення й ролі гуманітарної складової в розвитку сучасного соціуму та формуванні нового позитивного її бачення та осмислення.

У науковий обіг уведено значний фактологічний матеріал про сучасний стан і особливості функціонування декоративного мистецтва, зокрема іконопису, вишивки, гончарства, гутного скла, ткацтва, стінопису, витинанки. Виявлено роль традиційного мистецтва в процесах консолідації та розвитку етносу, етнічної самоідентифікації. Проаналізовано зміни етнічної ідентичності за нових суспільно-політичних реалій України, входження у світовий художній процес.

Видання буде цікавим для мистецтвознавців, студентів художніх вишів і всіх шанувальників української культури.

Завантажити

 


 Історія українського кіно. Т. 3 : Олександр Довженко / [голов. ред. Г. Скрипник] ; НАН України ; ІМФЕ ім. М. Т. Риль-ського. Київ, 2021. 408 с.

ISBN 978-966-02-8073-1 (загальний)
ISBN 978-966-02-9779-1 (т. 3)

Третій том «Історії українського кіно» присвячено постаті кінорежисера, кінодраматурга, письменника, фундатора вітчизняної екранної культури Олександра Довженка. У книзі відтворено еволюцію творчого шляху мит-ця, з акцентуванням на його укоріненості в джерелах української та європейської культур.

Завантажити

 

 


 Фольклорні пограниччя європейських країн у контексті сучасних трансформацій та глобалізаційних викликів : колективна монографія. До ХІІІ міжнародного з'їзду славістів (Париж 2023) / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2021. 384 с.

ISBN 978-966-02-9781-4

У колективній монографії здійснено аналіз широкого спектру питань з дослідження сучасного фольклорного пограниччя в Центральній та Східній Європі. У центрі уваги перебуває фольклор української діаспори в різних європейських країнах (Польщі, Хорватії, Болгарії, Угорщині), який розглядається крізь призму його сприйняття, зокрема, і в сучасній українській фольклористичній науці.

Культурні надбання України представлено як цивілізаційну складову сучасного європейського простору.

Видання розраховане на фольклористів, істориків, етнологів, літературознавців, студентів кафедр фольклористики та слов'янської філології у вишах України.

Завантажити

 


 Терещенко А. К. Українська кантата і ораторія : монографія. Київ-Дніпро: Ліра, 2021. 364 с.

ISBN 978-966-981-436-4

У монографії поетапно розглянуто періоди становлення та еволюції в українському музичному мистецтві кантатно-ораторіального жанру - від часів його зародження до сучасності. Дослідження адресоване музикознавцям, композиторам, культурологам, диригентам, виконавцям та студентам музичних закладів вищої освіти, а також усім, хто цікавиться українським академічним вокально-хоровим мистецтвом.

 

 

 


 Українське мистецтво на переломах епох: Образ. Трансформація. Стиль / гол. ред. кол. Г. Скрипник ; наук. ред. Л. Ганзенко, Р. Забашта. Київ : НВП «Видавництво "Наукова думка" НАН України», 2021. 398 с. : іл.

ISBN 978-966-00-1770-2

У монографії досліджено специфіку феномену перехідних епох у ракурсі мистецтвознавчого погляду на тисячолітню історію розвитку художньої традиції на українських теренах. Акцент зроблено на виявленні перехідних естетичних концепцій, дифузних явищ в образотворчому мистецтві. Публікація цих матеріалів дозволить розширити горизонти наукових уявлень про історію українського мистецтва, виявити специфіку національної художньої традиції.

Для мистецтвознавців, культурологів, широкого кола читачів, зацікавлених історією вітчизняної культури, зокрема образотворчого мистецтва.

Завантажити

 

 Бурковська Л. В. Давні українські ікони. Дослідження іконографічних та стильових перетворень в іконописі XV-XVIII століть. Київ, 2021. 480 с. : іл.

ISBN 978-966-09-9184-3

У книзі розглянуто особливості еволюційних процесів в українському іконописі XV-XVIII ст. на матеріалі колекції давнього малярства Національного музею народної архітектури та побуту України. До наукового обігу введено значну групу малодосліджених пам'яток. Системно розкрито характерні ознаки стилю, іконології, іконографії та образності кожної з них; уточнено датування й атрибуцію творів.

The book considers the peculiarities of evolutionary processes in Ukrainian icon painting of the 15th-18th centuries, on the material of the collection of ancient paintings of the National Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine. A significant group of little-studied monuments has been put into scientific circulation. The characteristic features of the style, iconology, iconography and imagery of each of them are systemically revealed; the dating and attribution of the works are specified.

 


Скляренко Г Я. Нова українська скульптура. К. : Huss, 2021. 304 с. : іл.

ISBN 978-617-7799-92-3

Скульптура належить сьогодні до того виду мистецтва, де новаційні процеси відбиваються чи не найпомітніше, залучаючи до її образного світу широкий діапазон нових тем, мотивів, художніх мов, матеріалів та засобів виразності. Як простежуються ці процеси в сучасній українській скульптурі? Які ідеї, образи, формальні новації пропонують її автори? Книга «Нова українська скульптура» - одна з відповідей на ці запитання. Вона присвячена творчості нового покоління українських митців, яке активно заявило про себе в останні десятиліття, суттєво змінивши традиційні візії не лише скульптури, а й українського мистецтва в цілому. Твори Назара Білика, Дмитра Грека, Петра Гронського, Єгора Зігури, Олексія Золотарьова, Іллі Новгородова, Віталія Протосені, Данила Шуміхіна позначають сучасний простір української образотворчості, додають до неї нові змісти, накреслюють нові шляхи залучення скульптури до життєвого середовища.

 

 Іваневич Л. А. Традиційний одяг українців Поділля (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні та регіонально-локальні особливості: монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2021. 797 с. : іл.

У монографії здійснена спроба репрезентувати регіонально-локальну специфіку традиційного вбрання українців Буковинської, Західної, східної та Центральної зон Поділля другої половини ХІХ - початку ХХІ ст. Подано класифікацію народного одягу регіону за його конструктивно-художніми й функціонально-вжитковими характеристиками. 

Видання розраховане на істориків, етнографів, краєзнавців, культурологів і мистецтвознавців, усіх тих, кому небайдужа українська історія та культура.

 Завантажити

 


 Кара-Васильєва Т. В. Стиль модерн в Україні / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2021. 216 с.: іл.

В монографії розглядаються процеси формування стилю модерн в Україні, який перетворився в національний стиль, ідеї якого на початку ХХ ст. активно функціонували як у Західній, так і у Східній Україні, процес був всеукраїнським, хоча мав свої локальні відмінності, свої джерела інспірації. На східній Україні, завдяки активній позиції В. Кричевського, М. Самокиша відбувалася орієнтація на здобутки українського бароко, на західній Україні - на використання традицій народного мистецтва Гуцульщини. В роботі розглядаються особливості взаємодії просторових мистецтв, аналіз творів архітектури, образотворчого та декоративного мистецтва, їх художньо-виражальні засоби образно-пластичної мови доби модерну. Процеси формування стилю модерн в Україні розглядаються в контексті європейської синхронності.

Книга розрахована на мистецтвознавців, художників, викладачів та студентів вузів, широкого кола читачів-шанувальників мистецтва. 

 


 Культура і мистецтво Чернігово-Сіверщини: міста, події, постаті / Колективна монографія. Ред-упор. Кузик В.В., Кавунник О.А. Ніжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2021, 256 с. з іл.

ISBN 978-617-640-522-1

Дослідження вчених-музикознавців, культурологів, теологів, бібліотекознавців, краєзнавців присвячені культурі й мистецтву Чернігово-Сіверського краю ХХ - початку ХХІ століть. Вивчено та поціновано культуротворення митців, колективів регіону, як носіїв традицій та інновацій Чернігово-Сіверщини в контексті національної культури України минулого й сьогодення. Тексти статей подаються в авторській версії.

Для науковців, аспірантів, студентів мистецьких закладів освіти, краєзнавців, широкого кола читачів, бажаючих знати свій рідний край та роль його митців в життя України, світу.

 


 Найден О. С. Катерина Білокур. «Стихії світу» і космологічна самотність. К. : Видавничий дім «Стилос», 2021. 208 с.

ISBN 978-966-193-134-2

Серед імпозантних та артистично-епатажних постатей митців ХХ ст. постать Катерини Білокур - української селянки в «кухвайці» й хустці - видається не лише чужою та випадковою, а такою, що, поряд із зовнішнім спокоєм і впевненістю в собі, внутрішньо відчуває щемливу гіркоту своєї фатальної самотності. Проте в картинах К. Білокур оптимізм і віра в непереможну силу духовних начал, які продукує сама «матінка природа», домінують над дедалі більше наявною погрозою світові бути поглинутим хтонічною темрявою.

Не досить любима й недостатньо оцінена за життя Катерина Білокур - дочка України, котра прозрівала в ментально-природну сутність нашого життя з його буянням казкової радості, трагічними суперечностями, нестримним волінням поринути в безмежність і болісними зусиллями в намаганнях переступити межу можливостей...

Книга стане в пригоді всім, хто не байдужий до української культури, хто цікавиться процесами та напрямами світового культурного розвитку.