imfe.jpg
  English
.
.
.

Статут Інституту

Ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти

 

 

Законодавча база:

 

Розпорядження № 409

Закон України про вищу освіту

Закон України про наукову і науково-технічну діяльність

 

 

Положення, що регламентують наукову діяльність та освітньо-науковий процес Інституту:

 

Положення про Приймальну комісію

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність

Положення про гаранта освітньо-наукової програми

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про академічну доброчесність наукових співробітників та учасників освітнього процесу

Положення про асистентську педагогічну практику здобувачів третього рівня вищої освіти

Положення про Раду молодих учених

Положення про порядок процедури врегулювання конфліктних ситуацій

Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих в неформальній освіті

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук

Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Положення про укладання та оновлення освітніх програм

Положення про стейкхолдерів освітньо-наукової програми

Положення про підсумковий іспит зі спеціальності 032-«Історія та археологія»

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про систему модульно-рейтингового навчання

Положення про стажування та підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників

  

 

Додаткові нормативні та методичні матеріали:

 

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Концепція розвитку Національної академії наук України на 2014-2023 роки

Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації