imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

20232022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

 Коломийчук О. Календарна обрядовість українців Бойківщини: осінньо-зимовий цикл (кінець ХІХ - 30-ті рр. ХХ ст.). Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2022. 376 с., іл.

ISBN 978-966-286-249-2

У монографії на основі широкого кола праць вітчизняної та європейської етнології, результатів польових досліджень автора, даних із українських та польських архівів, опублікованих джерел і мемуарів комплексно проаналізовано осінньо-зимову календарну обрядовість Бойківщини кінця ХІХ - 30-х рр. ХХ ст. Простежено головні мотиви та семантичне наповнення осінньо-зимових християнських свят на теренах історико-етнографічного масиву; уточнено календарні межі сезонів у традиційних народних уявленнях українців Бойківщини; розглянуто генезу й сучасні форми побутування окремих архаїчних явищ звичаєво-обрядової культури горян; виокремлено й досліджено маловідомі у сучасній українській етнології реліктові обрядодії в різдвяно-водохресному циклі свят на Бойківщині; введено до наукового обігу матеріали етнографічних експедицій, що зафіксовані автором на теренах Польщі від українців Західної Бойківщини - переселенців у рамках акції «Вісла» 1947 р.

Книга адресована усім, хто цікавиться витоками та ціннісним змістом рідних традицій.

Завантажити

 


 Мех Н.О. Етос українського народу: ціннісні домінанти культурного простору. Київ, 2022. 187 с.

ISBN 978-966-02-9826-2

У представленій монографії увагу зосереджено на проявах високої моралі та піднесеного духу українців у діахронії й синхронії. Заглибившись у скарби історії різних часових зрізів, розглядаються біблійні тексти в культурній пам'яті народу, осмислюється поняття рідної мови як основи духовно-культурного зростання, акцентується увага на важливості знань про свій край і народ, про історичні події, знакові постаті, про етос українців у творчості видатних митців, розглянуто давні зв'язки з європейським світом, наголошено на богоцентризмі як домінанті середньовічної східнослов'янської культури, зроблено спробу осмислити вчення Григорія Палами як фундаменту православної культури та ін.

Особливу увагу приділено поняттю свободи у сакральному вимірі в євро¬пейському культурному просторі, осмисленню свободи в концепції особис¬тості Вселенського патріарха Варфоломія, сутності етосу людини в богослов¬ських поглядах X. Яннараса, розглянуто поняття часу як свободи любити в єпископа Калліста (Уера). Окремий підрозділ монографії присвячено Православній церкві України та її шляху до свободи.

Видання розраховане на культурологів, філологів, істориків і всіх зацікавлених питаннями української культури й духовності.

 


 Курочкін О. В. Різдвяний вертеп: шляхи історичної трансформації: монографія. Київ : Видавництво Лipa-K, 2022. 188 с.

ISBN 978-617-520-243-2

У монографії на основі міждисциплінарного підходу простежено шляхи ґенези й еволюції різдвяного вертепу в країнах Європи, зокрема в Україні. Конкретно-історичний аспект дослідження передбачає не тільки узагальнення певного масиву фактів, а й аксіологічний аналіз з метою визначення реліктових і життєздатних форм народної культури

 

 

 


 Мушкетик Л. Г. Моральний канон української традиційної культури: за фольклорними джерелами. Київ-Кам'янець-Подільський: ТОВ "Друкарня "Рута", 2022. 752 с.

ISBN 978- 617-8021-69-6

В основі пропонованого нами дослідження лежить розгляд традиційної етики (етноетики, народного етосу, доброзвичаєвості), притаманної українському суспільству XIX - початку XX століття, через окуляр його уснопоетичної традиції, прикметних фольклорних кодів. На взірцях різножанрових творів простежено специфічні аспекти вияву народної моралі, як загальнолюдські, так і партикулярні, як вищі духовні устремління, так і прагматичні, утилітарні, а ще громадські, працецентричні та родинні цінності традиційної спільноти, її поведінкові норми, гендерні ролі, моральну самосвідомість окремого індивіда та ін. Моральнісна правда отримує своєрідне втілення в образах і символах фольклору, набуваючи відповідних смислів у кореляції з реальністю. У всі віки вивищувалася виховна, дидактична функція народної філософії, виховання у координатах добра і зла, що персоніфікувалося в художніх образах, було особливо дієвим стосовно дітей та молоді, передавалося через покоління. Моральний ідеал людини, як зразок для наслідування, відбивав ідеальну художню (фольклорну) дійсність. Виразною рисою української усної словесності, де поєдналися поняття добра, істини (правди) і краси, є калокагативність.