imfe.jpg
  English
.
.
.

| Надрукувати |
Правила користування науковою Бібліотекою
ІМФЕ ім. М. Т. Рильського
Національної академії наук України

 

1. Загальні положення

1.1. Правила користування бібліотекою розроблено відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Типових правил користування бібліотеками в Україні" та "Положення про бібліотеку науково-дослідної установи НАН України".
1.2. На підставі типових правил бібліотека НДУ розробляє та затверджує у керівника установи правила користування бібліотекою, які не суперечать даним правилам.
1.3. Правила встановлюють порядок користування бібліотекою, її фондами та послугами, визначають права та обов'язки користувача і бібліотеки.
 

2. Порядок користування Бібліотекою

2.1. Користувачами бібліотеки можуть бути працівники НДУ НАН України, організацій і установ інших міністерств і відомств, аспіранти, студенти вищих навчальних закладів, громадяни України та інших країн, які перебувають в Україні на законних підставах.
2.2. Бібліотечне обслуговування здійснюється за умови наявності читацького квитка або читацького формуляра.
2.3. Запис до бібліотеки здійснюється на підставі таких документів:
- працівників установи - за службовим посвідченням;
- працівників із інших установ - лист-клопотання від організації на ім`я директора установи, за паспортом;
- аспірантів - за паспортом і аспірантським посвідченням;
- студентів - за паспортом і студентським квитком;
- громадян України - за паспортом і документом про освіту;
- іноземних громадян - за паспортом ; іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, користуються бібліотечними фондами та каталогами на загальних засадах.
2.4. Щороку в бібліотеці проводиться перереєстрація читачів.
2.5. Користування бібліотекою безплатне. Додаткові види послуг можуть бути платними відповідно до переліку платних послуг, затвердженого керівником установи.
2.6. Індивідуальним абонементом користуються лише працівники постійного складу НДУ. Тимчасові працівники установи та інші читачі користуються документними ресурсами лише в читальному залі.
2.7. Бібліотечні документи, які видаються користувачам, фіксуються в їхніх читацьких формулярах або в інших облікових документах. Не дозволяється виносити з бібліотеки матеріали, не зафіксовані в цих документах.
2.8. За кожне видання, отримане на індивідуальний абонемент, користувач розписується в читацькому формулярі або документі, що його замінює.
2.9. Чергова видача документів на індивідуальний абонемент можлива лише за умови повернення читачем попередньо взятих документів або подовження терміну користування ними. Кількість взятої читачем літератури не може перевищувати:
          для докторів наук - 25 прим.;
          для кандидатів наук - 20 прим.;
          для аспірантів, наукових співробітників - 15 прим.
Разова книговидача не повинна перевищувати 5 прим. Книги видаються на термін 60 днів, періодичні та продовжувані видання - 15 днів, видання підвищеного попиту - 5 днів
2.10 Кількість документів, з якими працюють користувачі в читальних залах з відкритим доступом до фонду, не обмежується, у читальних залах із закритим доступом до фондів - 5 прим.
2.11 Енциклопедичні видання, словники, довідники, рідкісні та цінні документи, бібліографічні, періодичні та продовжувані видання, надходження поточного року, документи, які зберігаються в бібліотеці в одному примірнику, матеріали, отримані за міжнародним міжбібліотечним абонементом (ММБА) та за міжбібліотечним абонементом (МБА), видаються лише для роботи в читальному залі.
2.12 Порядок видачі неопублікованих матеріалів (дисертацій, наукових звітів тощо), матеріалів обмеженого користування визначається адміністрацією установи. Видача дисертацій працівникам здійснюється у читальному залі за письмовим дозволом керівника установи. Користувачі з інших установ можуть отримати ці документи за листом-клопотанням установленого зразка за дозволом адміністрації установи, у складі якої перебуває бібліотека.
2.13 Книги, журнали, електронні носії інформації, верстки та ін. документи можна вносити до приміщення бібліотеки лише з дозволу чергового бібліотекаря.
2.14. У разі виходу з читального залу користувач має повернути черговому бібліотекарю всі отримані в залі документи.
2.15. Використання комп'ютерної техніки, призначеної для інформаційного обслуговування користувачів, здійснюється з дозволу бібліотекаря.
 

3. Права користувачів Бібліотеки

3.1. Користувачі бібліотеки мають право на отримання безплатних і платних бібліотечних послуг.
3.1.1. Безплатні бібліотечні послуги:
- отримання інформації про склад документального фонду за довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки;
- консультаційна допомога у пошуку та доборі документів із фондів бібліотеки та їх отримання у тимчасове користування;
- одержання документів або їхніх копій за профілем основної діяльності установи через МБА;
- участь у заходах, здійснюваних бібліотекою для користувачів.
3.1.2. Платні послуги:
- визначення індексів УДК, ББК та авторського знаку до наукових робіт;
- консультація зі складання та оформлення бібліографічного списку до наукових робіт і дисертацій;
- бібліографічне редагування списків літератури до наукових робіт (згідно з вимогами чинних стандартів);
- користування рідкісними, цінними книжками, довідниками та документами з наданням права для ксеро- та фотокопіювання.
 

4. Обов'язки користувачів 

4.1. Користувачі бібліотеки зобов'язані:
- берегти та не псувати документи, технічні засоби, меблі та приміщення бібліотеки;
- повертати одержані з фондів бібліотеки документи у встановлені терміни, у разі порушення термінів користування документами сплатити пеню за кожний прострочений день (розмір пені визначається бібліотекою);
- переконатися у відсутності дефектів у документах і технічних засобах, які отримує читач у тимчасове користування. У разі виявлення одразу повідомити про це бібліотекаря;
- замінити втрачені або пошкоджені бібліотечні документи на рівноцінні або відшкодувати їхню ринкову вартість у розмірах, визначених правилами користування бібліотекою;
- здати або пред'явити працівнику бібліотеки (для продовження терміну користування) всю літературу, зафіксовану в бібліотечних облікових документах на час перереєстрації або відпустки користувача;
- своєчасно повідомляти бібліотеку про зміни місця роботи чи навчання, прізвища, адресних даних;
- повністю розраховуватись з бібліотекою в разі звільнення з установи або довготривалого відрядження;
- дотримуватися тиші та порядку в бібліотеці, не заходити до приміщення бібліотеки у верхньому одязі і з великими сумками. Палити у приміщенні бібліотеки категорично забороняється.

 

5. Права Бібліотеки 

5.1. Бібліотека НДУ відповідно до чинного законодавства України має право : 
- визначати розміри збитків, заподіяних користувачами бібліотеки, у тому числі розміри пені за порушення термінів користування документами;
- визначати умови використання документних фондів бібліотеки за угодами з юридичними та фізичними особами;
- захищати створені бібліотекою бази даних, інші об'єкти інтелектуальної власності.

 

6. Обов'язки Бібліотеки 

Бібліотека НДУ зобов'язана : 
- надавати у тимчасове користування свої фонди, створювати можливості для використання електронних інформаційних ресурсів;
- вивчати та задовольняти інформаційні потреби користувачів згідно з профілем діяльності установи;
- створити комфортні умови читачам для використання документних ресурсів бібліотеки;
- інформувати користувачів про всі послуги, які надає бібліотека;
- сприяти формуванню у користувачів інформаційної культури та бібліотечно-бібліографічної грамотності;
- здійснювати контроль за своєчасним поверненням документів, виданих користувачам;
- звітуватися перед читачами та адміністрацією установи про роботу бібліотеки;
- щоденно виділяти 2 години на внутрішню роботу; 
- щомісяця проводити санітарний день.