imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014, 2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Активное изображение

Зінків І. Я. Бандура як історичний феномен : монографія. – Київ: ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2013. – 448 с.: іл.

ISBN 978-966-02-6704-6

Монографія є універсальним інструментознавчим дослідженням, присвяченим генезі й еволюції українського музичного інструмента – бандури. Здійснено огляд теорій його походження. На основі аналізу археологічних, писемних та іконографічних джерел Євразії (IV ст. до н. е. – XX ст.) встановлено вихідні прототипи бандури, виявлено міру впливу кожного з них на її формування, спо¬сіб гри та манеру тримання інструмента як визначальних ознак національної інструментальної традиції, досліджено походження її назви.
У праці висвітлено складні шляхи еволюції бандури у XX – на початку XXI століть. Визначено функції давніх інструментів у ритуалах, зокрема, шийкових хордофонів з народних картин «Козак Мамай». Показано вплив індоіранського музичного пласта на формування бандурного репертуару (думи), який позначився також на національні характерних ритмо-часових та фактурно-просторових архетипах. Дня музикологів-фахівців, студентів ВМНЗ та широкого кола поціновувачів бандури.  


Активное изображение

Корнієнко Н.М. Нелінійне театро(мистецтво)знавство: постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея. – К. : Альтерпрес, 2013. – 263 с.

ISBN 978-966-542-543-4

Автор ініціює новий напрям у гуманітаристиці – синергетика художньої культури, або, точніше, нелінійне мистецтвознавство. Це вже друга монографія на цьому шляху, орієнтованому на театр і художню культуру як нелінійні, відкриті, самоорганізуючі системи з високими ступенями свободи. Напрям може бути означений як синергетика художньої культури, або ширше – як нелінійне мистецтво. Дослідження таких феноменів, як Принцип недіяння, нанотехнології в художній культурі, театр у контексті квантового світу; суб’єктність художньої культури, постнекласичний ресурс театру екзистенційного, метафізичного та психологічного; парсичні енергії театру; експансії театру; інноваційний лідер в культурі ХХІ ст.; актуальне мистецтво; принципово нова роль культури в третьому тисячолітті; шлях від Фаустівської культури до Протеєвої, – неуникно ставить на порядок денний питання про можливість нового онтологічного прецеденту.


Активное изображение

Мушкетик Л.Г. Фольклор українсько-угорського порубіжжя. – К. : Український письменник, 2013. – 496 с.

ISBN 978-966-579-378-6

У монографії розглянуто етнофольклорні  взаємовпливи в народній культурі Закарпаття, як самобутнього історико-культурного регіону.  У книзі  висвітлено регіонально-локальну специфіку  фольклору краю в межах окремих жанрових груп  – народної пісенності, народної прози, проаналізовано  угорські запозичення  в уснопоетичній  творчості українців-русинів, виокремлено їх типи і форми,  з’ясовано модифікації у   мові-приймачі. Окремий розділ присвячено образам відомих діячів угорської історії – королю Матяшу Корвіну, князю Ференцу Ракоці ІІ, Лайошу Кошуту в українському фольклорі. У праці також простежено історію фольклористики краю – від найдавніших часів до сучасності, зокрема  збирання,  систематизацію та  публікацію, дослідження усної словесності.


Активное изображение

Найден О. С.,  Ходак І. О. Квітка на комині. Настінні розписи Уманщини першої половини ХХ століття : історія, семантика, образи. – К. : Стилос, 2013. – 302 с., 80 с. іл.

ISBN 978–966–193–080–2

У книзі зроблено спробу по-новому осмислити і проаналізувати розписи селянських хат Уманщини 1900-1950-х рр. Орнаментальні утворення, мотиви й елементи розглянуті у комплексі їх семантичних, символічних та образних зазад. Уперше поряд із власне розписами значну увагу приділено їх збирачам – людям, завдяки подвижницькій діяльності яких сотні зразків хатніх стінописів стали безцінним надбанням української культури. Біографічні нариси про збирачів доповнені ре публікацією їхніх розвідок і найповнішим донині ілюстративним блоком.

 


Активное изображение

Степовик Д. В. Наслідуючи Христа: Віруючий у Бога Тарас Шевченко. – К. : Видавництво ім. О. Теліги, 2013. – 480 с.

ISBN 978–966–355–094–7

Монографія про християнські погляди Т.Г. Шевченка охоплює аналіз його поетичної творчості у ставленні до євангельських істин, а також проаналізовано відношення Т. Шевченка до християнської релігії на основі його мистецької творчості, щоденник та особистісне листування з різними особами.

 

 

 


Активное изображение

Халюк Л. М. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України. – К., 2013. – 202 с.

ISBN 978-966-02-7122-7

Монографія присвячена прозовому фольклору про переселення українців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння у 1947 році у Польщі. У праці проаналізовано усні наративи про переселення 1947 року як конкретно-історичну й художню цілісну систему та досліджено коло питань, які досі були вивчені недостатньо: з’ясовано історичні передумови формування прози про переселення досліджуваного терену, висвітлено основні етапи збирання та вивчення усної прози Лемківщини, Холмщини Підляшшя та Надсяння, розглянуто теоретичні аспекти жанрової специфіки усного народного оповідання та проаналізовано його дефінітивні ознаки, визначено тематичні і сюжетні групи усних наративів, їхню художню специфіку. Рекомендується фольклористам, мистецтвознавцям, історикам, викладачам і студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто цікавиться як духовним минулим нашої Батьківщини, так і її сьогоденням.

Завантажити


Активное изображение

Чаплик К.М. Екзистенція лемківських переселенців в умовах сучасної України: монографія / К. М. Чаплик; наук. ред. С. Грица. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – 240 с. : іл.

ISBN 978-966-489-226-8

У монографії вперше на основі польових матеріалів автора, а також вітчизняних та зарубіжних джерел простежено буття лемківських переселенців у нових соціально-економічних і культурних умовах. Велику увагу приділено пісенному фольклору лемків, як фактору самоідентифікації групи, виявленню змін в його жанрово-тематичному складі, репертуарній традиції, спричинених зміною побуту, впливом нового оточення, сприйняттям лемківської культури в Україні.

До книги додається аудіодиск із кращими зразками лемківського музичного фольклору, записаних автором в експедиціях.


Активное изображение

Черков Г. А. Екранний світ – діалог реальностей: монографія. – К., 2013. – 224 с.

ISBN 978-966-02-6783-1

Кіномистецтво є специфічним уособленням загальної здатності мистецтва інтерпретувати оточуючу людину дійсність: кіно технічно здатне створювати екранний світ  рухомих зображень, який може однаковою мірою і документально наслідувати звуко-зоровий образ реальності з граничною точністю, і трансформувати цей образ у будь-яких фантастичних художніх формах.

Книгу присвячено дослідженню критеріїв сприйняття глядачем мистецького екранного твору. Автором запропоновано підхід до проблеми сприйняття екранного світу сучасного ігрового кіно з позиції виявлення і мистецького аналізу критеріїв художньої правди, «правил гри»; діалог між автором, твором, реципієнтом розглядається як співвідношення різних типів реальності.


Мішалов В. Харківська бандура: культурологічно-мистецькі аспекти генези і розвитку виконавства на українському народному інструменті / Віктор Мішалов. - Харків: Видавець Савчук О.О., 2013. - 368 с.; 109 іл. - Серія «Слобожанський світ». Випуск 7.

ISBN 978-966-2562-47-7

Монографія В. Ю. Мішалова «Харківська бандура» є чи не першим науковим виданням в історії українського мистецтвознавства, що присвячено мало вивченій темі - генезі і розвитку виконавства на харківській бандурі.
Праця грунтується на унікальних документах та наукових матеріалах, виявлених автором як на теренах України, так і у митців української діаспори Австралії, Північної та Південної Америки. Узагальнюючи багатий фактологічний матеріал та аналізуючи його у історико-культурній та музикознавчій площинах, автор повертає у вітчизняну науку достеменне знання про історію бандурного виконавства в Україні.