imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012, 2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Активное изображение

Етнічна та етнокультурна історія України : у 3 т. / відп. ред. Г. А. Скрипник. – К., 2011. – Т. 2. – 528 с.

ІSBN 966-00-0276-9;
ІSBN 978 -966-02-6062-7  (Т. 2)

У другому томі «Етнічної та етнокультурної історії України» висвітлюються особливості становлення та розвитку розмаїтої матеріальної культури України, що обіймає традиційну виробничу сферу, промисли й ремесла, житло будування, одяг та народне харчування. Реалії культури життєзабезпечення розкриваються в тісному функціональному взаємозв’язку матеріальних пам’яток та пов’язаних з їхнім виготовленням навиків, знань і вивірених віками народних прийомів високої естетизації побутового середовища.

 


Активное изображение

Єфремова Л. Частотний каталог українського пісенного фольклору.  Ч. 3. Покажчики / Єфремова Людмила. – К. : Наук. думка, 2011. – 512 с. : ноти.

ІSBN 978-966-00-1149-6

Третя частина частотного каталогу українського пісенного фольклору містить дванадцять основних покажчиків, за якими можна ідентифікувати записи української народнопісенної творчості. Це покажчики кодів пісень українською та англійською мовами з посиланнями на першу та другу частини каталогу; ключових слів та ініціалів, за якими можна відшукати або ідентифікувати більшість поширених українських народних пісень. Покажчики будови поетичних строф та віршової ритміки зосереджені на стильових особливостях поетичних текстів пісень. Покажчики музичної ритміки та будови метафор, ладових звукорядів та ладових констант, а також покажчик мелотипів висвітлюють характерні особливості мелодики традиційних українських народних пісень. У загальному покажчику можна знайти частотні характеристики найпоширеніших українських пісень, вміщених до частотного каталогу.


Активное изображение

Історія декоративного мистецтва України : у 5 т. / ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2011. – Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли ХХ ст. – 512 с. : іл.

ISBN 978-966-02-6057-3

У четвертому томі «Історії декоративного мистецтва України» висвітлено історію народного мистецтва ХХ ст., охарактеризовано розвиток основних його видів – ткацтва, вишивки, вбрання, килимарства, гончарства, різьблення по дереву, плетення з рослинних матеріалів, художньої обробки металу, хатнього й станкового малювання, витинанки, писанкарства; розглянуто творчість народних майстрів провідних осередків різних регіонів, діяльність земських майстерень та підприємств в системі народних художніх промислів.

Завантажити


Активное изображение

Історія українського мистецтва : у 5 т. / ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України; голов. ред. Г. Скрипник ; ред. т.: Д. Степовик. – К., 2011. – Т. 3 : Мистецтво другої половини ХVI–XVIII століття. – 1088 с.

ISBN 966-024-103-8 (загальний);
ISBN 978 – 966-02-6134-1  (Т. 3)

У третьому томі «Історії українського мистецтва» висвітлюються розвиток, жанрове й стильове розмаїття української архітектури, образотворчого та декоративного мистецтва козацько-гетьманської доби, що охоплює фактично три століття – ХVІ, ХVІІ, ХVІІІ, національні варіанти європейських стилів ренесансу й бароко, які стали набутком більшості визначних пам’яток, розглянутих у цьому виданні.

Завантажити


Активное изображение

Історія української культури / голов. ред. М. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2011. – Т. 5. – кн. 1. Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. – 863 с.

ІSBN 978 -966-00-0541-5;
ІSBN 978-966-00-0874-0 (т.5, кн. 1)

Часовий відрізок, розглядуваний у завершальному томі п’ятитомної «Історії української культури», охоплює період ХХ – початку ХХІ ст. Том виходить у трьох книгах. Книги перша і друга містять історичний нарис етапів розвитку української культури від початку ХХ ст. до сьогодення, а також огляд змінюваного протягом десятиліть стану української мови, вагомих надбань  національного мистецтва та архітектури. У книзі третій представлено культурологічний аспект поступу у галузях соціогуманітарних, точних та технічних наук, зроблена спроба з’ясувати загальнокультурне значення національних наукових відкриттів та технічно-цивілізаційних здобутків. Значну частину книги третьої присвячено питанням збереження, відтворення, функціонування й збагачення культурних феноменів та структур.
Дослідження драматичних процесів, що відбувалися упродовж ХХ ст. у багатьох культурних сферах та в українській культурі в цілому, а також панорамний огляд стану культури доби незалежності України підсумовують її багатовікову історію, окреслену у книгах попередніх томів, переконливо засвідчують значущість української культури у світовому культурному розвитку.


Активное изображение

Історія української культури / голов. ред. М. Жулинський. – К. : Наук. думка, 2011. – Т. 5, кн. 2 : Українська культура ХХ – початку ХХІ століть. – 1032 с.

ІSBN 978-966-00-0541-5;
ІSBN 978-966-00-1043-0 (т.5, кн. 2)

Часовий відрізок, розглядуваний у завершальному томі п’ятитомної «Історії української культури», охоплює період ХХ – початку ХХІ ст. Том виходить у трьох книгах. Книги перша і друга містять історичний нарис етапів розвитку української культури від початку ХХ ст. до сьогодення, а також огляд змінюваного протягом десятиліть стану української мови, вагомих надбань  національного мистецтва та архітектури. У книзі третій представлено культурологічний аспект поступу у галузях соціогуманітарних, точних та технічних наук, зроблена спроба з’ясувати загальнокультурне значення національних наукових відкриттів та технічно-цивілізаційних здобутків. Значну частину книги третьої присвячено питанням збереження, відтворення, функціонування й збагачення культурних феноменів та структур.
Дослідження драматичних процесів, що відбувалися упродовж ХХ ст. у багатьох культурних сферах та в українській культурі в цілому, а також панорамний огляд стану культури доби незалежності України підсумовують її багатовікову історію, окреслену у книгах попередніх томів, переконливо засвідчують значущість української культури у світовому культурному розвитку.


Активное изображение

Найден О. Марія Приймаченко : орнамент простору та простір орнаменту : нариси жанрової поетики творів. – К. : ВД «Стилос», 2011. – 240 с.

ІSBN 978-966-193-053-6

У книзі зроблена спробу наукового аналізу творчості Марії Приймаченко – художниці, 100-річчя з дня народження якої українська громадськість відзначала у 2009 р. У результаті дослідження автор дійшов висновку, що М. Приймаченко – повноправний майстер-художник ХХ ст. У її творчості орнаментально-просторовий дискурс, образна система близькі до «класичних» зразків європейського авангарду й постмодернізму. Водночас щодо символіки, жанрових особливостей, характеру емоційного сприйняття життєвих факторів, подій та явищ Марія Приймаченко є виразником суто українських психоментальних критеріїв.

 


Активное изображение

Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція) : 2-ге вид., виправл. і допов. – К. ; Дрогобич, 2011. – 559 с.

ІSBN 978-966-2405-79-8

Монографія розглядає складні проблеми історії, теорії та наукової виконавської реконструкції сучасного українського етноінструментознавства. У ній вперше здійснюється спроба опису, класифікації і структурно-типологічної аналізи традиційних музичних інструментів українців та музики, що на них виконується.

 

 


Активное изображение

Хай М. Українська інструментальна музика усної традиції. – К. ; Дрогобич: Коло, 2011. – 467 с.

ІSBN 979-0-9007049-1-7

У фольклористичному збірнику вміщено 100 унікальних нотних зразків пастівницької, календарно-, побутово-обрядової і танцювальної музики українців, які дивом збереглися в усній традиції до наших днів і були зафіксовані автором на цифрову плівку впродовж 1989-2007 рр. Інструментальні сигнали, награвання і танці упорядковано за регіональним та жанровим принципами.

 

 

 


Босий О.Г. Священне ремесло Мокоші. Наукове видання - Вінниця: ФОП Рогальська І.О., 2011. - 212 с.

ISBN 978-966-2585-12-4

Людина з прадавніх часів живе у світі ритуалів і символів. Вони до сьогодні зберегли архаїчні уявлення про модель Світу, життя і смерть, добро і зло, що є однією з основ традиційної культури українців. Автор досліджує проблему походження, міфологічного змісту та закономірностей функціонування предметів символів - продуктів ткацтва у звичаєво-обрядовій сфері українських жінок, якими здавна опікувалась богиня Мокош - покровителька жіночих ремесел, володарка Нитки Життя і Долі. На обширному етнографічному матеріалі розкривається специфіка магічної практики українців, зокрема народних засобів і прийомів ворожби, знахарства, гадань; пояснюється психологічні механізми традиційних магічних обрядів, які передбачають спілкування людини з «надприродним» (дух, магічна сила, манна), розкривається міфологічна семантика виробів ткацтва: рушників, поясів, ниток, магічних вузлів та ін. 


Дмитренко М. Символи українського фольклору: Монографія. - К.: УЦКД, 2011. - 400 с.

ISBN 978-966-452-085-7

У книзі висвітлено історію дослідження символу та народнопоетичної символіки, значення основних символообразів українського фольклору. З'ясування символічних явищ проілюстровано багатьма прикладами з різних жанрів усної творчості, традиційної обрядово-ритуальної, звичаєвої культури, що дозволить глибше пізнати світогляд, менталітет українців.

Розраховано на філологів, істориків, культурологів, учителів, студентів, усіх, хто вивчає мову, традиційну творчість, психологію, літературу і мистецтво.