imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Народознавча та мистецька спадщина

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012, 2011,2010,2009,2008,2007,2006,2005

 

 

Активное изображениеТруды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдълъ. Матеріалы и изследованія собранныя д. чл. П. П. Чубинскимъ; изданъ подъ наблюденіемъ д. чл. Н. И. Костомарова : репринт. вид. В 7 т. Т. 5. Песни любовныя, семейныя, бытовыя и шуточныя / відп. за вип. Г. Скрипник; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – К., 2011. – 1242 с.

ІSBN 978-966-02-5851-8 (загальний);
ІSBN 978-966-02-5856-3 (Т. 5)

П’ятий том репрезентує зібрання українських народних пісень, згрупованих за кількома загальними розділами (любовні, сімейні, побутові та жартівливі), кожен з яких має ще й вужчу тематичну класифікацію. Розділ «Пісні побутові» включає козацькі, гайдамацькі, рекрутські, солдатські, бурлацькі, чумацькі, «п'яницькі», станові та пісні часів кріпацтва.

Завантажити


Активное изображениеТруды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдълъ. Матеріалы и изслъдованія собранныя д. чл. П. П. Чубинскимъ; издан. подъ наблюденіемъ чл..-сотр. П. А. Гильтебрандта : репринт. вид. В 7 т. Т. 6. / відп. за вип. Г. Скрипник ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. – К., 2011. – 432 с.

ІSBN 978-966-02-5851-8 (загальний);
ІSBN 978-966-02-5857-0 (Т. 6)

Шостий том «Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край», присвячений звичаєвому праву українців, містить описи сільських правничих звичаїв та кримінальних і цивільних справ волосних судів. Том складається з трьох частин, перша з яких – це нариси волосного суду і народних юридичних звичаїв, що включають розвідки О. Кістяківського та П. Чубинського; друга представляє розлогий огляд «Кримінальних рішень волосних судів»; третя репрезентує «Громадські рішення волосних судів».

Завантажити


Активное изображениеТруды этнографическо-статистической экспедиціи въ Западно-Русскій край, снаряженной Императорским Русскимъ Географическимъ Обществомъ. Юго-Западный отдълъ. Матеріалы и изслъдованія собранныя д.-чл. П. П. Чубинскимъ; издан подъ наблюденіемъ чл.-сотр. П. А. Гильтебрандта : репринт. вид. У 7 т. Т. 7. / відп. за вип. Г. Скрипник; НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського. – К., 2011. – 608 с.

ІSBN 978-966-02-5851-8 (загальний)
ІSBN 978-966-02-5858-7 (Т. 7)

Сьомий том «Трудов этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край» присвячено висвітленню етнографічних особливостей українців та національних меншин Південно-Західного краю. Том складається з трьох частин, у першій з яких міститься ґрунтовний етнографічно-статистичний опис єврейського населення українських земель, а в другій подано етнографічно-статистичний нарис про поляків, а також представлено короткі відомості про великоросів, німців, чехів, молдован та ін.
Окрему частину тому складає розлоге дослідження «Малороси Південно-Західного краю», що присвячене етнографії та антропології, і є, по суті, однією з найраніших синтетичних праць про етнокультурну самобутність та етнопсихологію українців.


 Українці Башкирії : у 2 т. – К. : ІМФЕ НАН України : Уфа, 2011. – Т. 1: Дослідження і документи / голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. В. Бaбenko; відп. ред. Д. Чернієнко ; упоряд.: Ю. Сіренко, І. Чернієнко, Л. Єфремова, М. Пилипак. – 492 с.

ІSBN 978 -966-02-6247-8 (загальний);
ІSBN 978 -966-02-6248-5 (Т. 1)

Збірник репрезентує значну частину творчої спадщини видатних українських учених і діячів культури (істориків, етнографів, мовознавців, письменників), які плідно здійснювали науково-дослідну роботу на теренах Башкирії в період евакуації Академії наук УРСР в Уфу в 1941–1943 роках. Колективна монографія, наукові статті й щоденники є підсумком експедиції та численних спостережень, проведених у різних селах Башкирії, що були засновані українськими переселенцями наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

  


Активное изображениеКолесса Ф. М. Обнова української етнографії й фольклористики на Західних областях УРСР. Листування Ф. Колесси й М. Азадовського / Упорядкування, підготовка тексту, передмова, коментарі, додатки, покажчик Ірини Коваль-Фучило. – К. : Логос, 2011. – 239 с.

ІSBN 978 -966-171-441-9

Книга репрезентує досі невідомі архівні матеріали, які висвітлюють трагічну сторінку історії народознавчої української науки 1939–1949 років, зокрема діяльність Відділу фольклору та етнографії Львівського філіалу Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН УРСР.

Для фольклористів, етнографів, краєзнавців і широкого кола читачів.

Завантажити