imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

Активное изображение

Боньковська О. На маргінесі театральних ювілеїв (до історіографії проблеми) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України /. – Львів: ТеРус, 2010. – 132 с.

ISBN 978-966-7987-20-67

У дослідженні простежено традицію святкувань ювілею утворення першого в Галичині професійного українського театру товариства «Руська Бесіда»(«Українська Бесіда») за останні вісім десятиріч після його закриття. На основі найрізноманітніших театральних публікацій, які з’явились в українській пресі у ювілейні 1924-2009 рр. тут аналізуються орієнтири, засади, співмірність сприйняття і трактування означених ювілейних дат у національному театральному просторі. Виводиться певна послідовна і методична типологія відзначення усіх цих театральних ювілеїв.

 


Активное изображение

Єфремова Л. О. Частотний каталог українського пісенного фольклору. Ч. 2. Антологія-хрестоматія / Єфремова Людмила: НАН України, ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К.: Наукова думка, 2010. – 480 с.: ноти.

ISBN 978-966-00-0995-Х

Друга частина частотного каталогу українського пісенного фольклору містить 578 варіантів записів найпоширеніших творів дитячого, календарного та родинно-обрядового фольклору, народних балад, пісенної лірики та ліро-епічних пісень. Антологія-хрестоматія містить записи найпоширеніших українських народних пісень за частотним каталогом. Кількість варіантів кожної пісні подано в залежності від загальної їхньої кількості у картотеці каталогу. Найхарактерніші варіанти відібрано з повних текстів пісень у друкованих та рукописних зібраннях. Кожна пісня має відповідну паспортизацію, коротку стильову характеристику, посилання на першу частину каталогу.


Активное изображение

Іваннікова Л. Яків Новицький. Фольклорист, історик, педагог / Людмила Іваннікова; За ред. С. В. Мишанича. – Запоріжжя: АА Тандем, 2010. – 388 с.

ISBN 978-966-188-061-6

Ця книга – перше монографічне дослідження, яке на основі архівних та малодоступних друкованих джерел ґрунтовно висвітлює біографію і фольклористичну діяльність Я. П. Новицького (1847–1925), історика Запорізького краю, археолога і джерелознавця, педагога і краєзнавця, члена-кореспондента ВУАН, засновника Запорізького обласного краєзнавчого музею та Державного архіву Запорізької області.

 

 

 


Активное изображение

Історія декоративного мистецтва України (у 5 т.) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України/. – К., 2010. – Т. 1. – 680 с.: 252 с. іл.

ISBN 978-966–02–5822–8

У першому томі «Історії декоративного мистецтва» досліджено перші кроки художньої творчості та розвиток декоративного мистецтва на українських теренах від доби палеоліту до середньовіччя включно; подано мистецтвознавчий аналіз творів коропластики, художньої кераміки, торевтики та ювелірного мистецтва, гліптики, художнього скла, різьблення по дереву та кістці, які збереглися до нашого часу. 

Завантажити


Активное изображение

Історія українського мистецтва (у 5 т.) / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України/. – К., 2010. – Т. 2. – 1296 с.

ISBN 966 – 024–103–8 (загальний)
ISBN078 – 966 – 02 – 5821 – 1 (Т. 2)

Другий том «Історії українського мистецтва» присвячено історії художніх процесів на українських теренах у добу середньовіччя (кінець ІV/VІ – ХV/ середина ХVІ). Важливим наміром авторів та упорядників стало висвітлення родоводу та стильових особливостей вітчизняного мистецтва, його видової специфіки. У дослідженнях архітектури, монументальної скульптури, мозаїк, фресок, іконопису, оздоблення рукописної книги, художніх ремесел окреслено риси, які й нині маркують процес творення українського світу.

Завантажити


Активное изображение

Калашник М. П. Музичний тезаурус композитора. Аспекти вивчення: монографія/ Марія Калашник; Національна акад. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського. – Х.: Мосякін В. М.; К.:  б. в., 2010. – 251 с. : іл.; 20 см.

ISBN 978-966-8624-16-6

У монографії розглядається музичний тезаурус як сховище музичних знань, що поділяються на дві категорії: знання музики й знання про музику. Автором виділено форми музичного тезауруса, визначено його структуру, сформульовано наукові положення стосовно можливих підходів до створення музичного тезаурус-словника, прослідковано віддзеркалення особливостей музичного тезауруса у композиторській творчості на прикладі австрійської (віденської) культури.

 


Активное изображение

Микитенко О. Балканослов’янський текст поховального оплакування: прагматика, семантика, етнопоетика. – Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України. – К. б. в. – К., 2010. – 424 с.

ISBN 978–966–02–5517–3

У монографії розглядається бакланослов'янський текст поховального оплакування як вербальний компонент одного з найбільш "закритих" родинних обрядів, позначеного високою стабільністю традиційної основи. Погляд на фольклорний текст як категорію культури дозволяє аналізувати прагматичні характеристики поховального тексту, його семантичну структуру та поетичну систему. Етнопоетичні особливості жанру поховального оплакування розглядаються на матеріалі порівняльного аналізу текстів широкого хронологічного розрізу української та бакланослов'янської (болгарської, македонської, сербської та чорногорської) традицій.

Для славістів, фольклористів, етнологів, лінгвістів та всіх, хто цікавиться народною культурою слов'ян. 


Активное изображение

Мушкетик Л. Г. Людина в народній казці Українських Карпат: на матеріалі оповідальної традиції українців та угорців. – /Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України./ – К., 2010. – 318 с.

ISBN 978–966–2471–03–8

Монографія присвячена розгляду людини в народній казці, що зберігає уявлення про неї в різні періоди існування, починаючи з найдавнішого. Роботу виконано на матеріалі українських та угорських казок регіону Українських Карпат, що репрезентують основний тип європейської казки.

  

 


Активное изображение

Сегеда С. П. Вовк Хв. Студії з антропології України / С. П.Сегеда, переднє сл., комент., антрополог. терм. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2010. – 218 с.

ISBN 978-966-608-818-8

Книга репрезентує науковий доробок Хв. Вовка в царині вітчизняної антропології. Вона містить оцінку ролі визначного українського вченого кінця ХІХ – початку ХХ ст. у розвитку українського народознавства; тексти двох його основних розвідок в антропології українського народу та бібліографію наукових праць; розгорнутий коментар, присвячений аналізу поглядів вченого в світлі сучасних наукових даних; антропологічні терміни. Стверджено, що основні положення концепції антропологічного складу українського народу, запропонованої Хв. Вовком, витримали випробування часом.

 


Активное изображение

Студенець Н. Традиційний стінопис Поділля кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. - /Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України./ – К., 2010. - 224 с., 20 с. кол. іл.

ISBN 978-966-02-5719-1

Монографія присвячена унікальному явищу традиційної культури Поділля - настінному розпису. На основі значного, уперше введеного до наукового обігу архівного та музейного матеріалу, висвітлено особливості хатнього малювання як своєрідної системи художнього мислення, розглянуто типові мотиви стінопису в ансамблі житла, господарчих споруд Подільського регіону, охарактеризовано технологію і техніку малювання, окремі осередки, творчість майстрів. У праці проаналізовано також взаємовпливи різних мистецьких традицій у стінописах Подільського Придністров'я.


Активное изображение

Сегеда С. П.  Гетьманські могили. – К.: Інформаційно-аналітична агенція «Наш час». – 2010. – 444 с.

ISBN 978-966-1530 –45 –3;
ISBN 966-8174-12-7 (серія)

Тарас Шевченко на сторінках поеми «Гайдамаки». Справді – де? Чи збереглося місце останнього спочинку славетного гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного? Які таємниці криються довкола поховання Богдана Хмельницького?
Це далеко не повний перелік питань, відповіді на які читач знайде на сторінках нашої книги.

 

 


ВОВК Мирослава Петрівна Міфо-символічні джерела прозової спадщини Василя Барки: монографія / Вовк Мирослава Петрівна. - К.: «Основа», 2010. —  252 с.

ISBN 978-966-699-584-4

У монографії досліджено багатогранний вплив фольклорної традиції на образний, сюжетний, стилістичний виміри прозової спадщини Василя Барки. Проаналізовано символічну образну структуру прози письменника як модифікованої моделі Світового Дерева в імпліцитному та експліцитному планах. Розкрито важливі аспекти понять "інтерференція фольклору та літератури", "міф", "символ'", "реміфологізація", "колективна пам'ять" тощо.

 

 


Привітання, побажання, тости /Упоряд., передмова М.Дмитренка; Худ. оформл. М.Коваленко. — К.: Вида­вець Микола Дмитренко, 2010. — 100 с (Серія «Нар. творчість». — Кн. 12).

ISBN 966-7421-37-6

До збірки ввійшли такі різновиди народних паремій, як привітання» побажання, тости: обрядові весільні поба­жання молодятам; родильні, хрестинні доброзичливі на­станови, а також зразки, що стосуються дня народження, ювілею, новосілля тощо.

 

 

 


Юр М.В. Українські мальовані весільні скрині: Типологія, іконографія, художні особливості / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України; Ін-т проблем сучасн. мист-ва Нац. Акад. мист-в України. - К.: 2010. - 276 с.: іл.

ISBN 978-966-96284-7-3

У монографії досліджуються еволюція декоративних розписів на виробах з дерева, особливості виготовлення та побутування мальованих весільних скринь у середині ХІХ - початку ХХ століття, як найбільш репрезентованої групи мальованих дерев'яних виробів. Проведено комплексний аналіз типології скринь, принципів поділу їх форми конструктивними та декоративними елементами, композиційних схем розписів, їх стилістики на рівні мотивів та елементів, колористичних співвідношень. Встановлено національну специфіку українських весільних скринь у відповідності до східно- і західноєвропейських народів. Для фахівців у галузі мистецтвознавства, історії та теорії культури, етнології, історії, а також експертів, музейних працівників, художників, викладачів, студентів.