imfe.jpg
  English
.
.
.

 

Широкий резонанс мали: представлення України на міжнародному рівні на виставках "Сучасне декоративне мистецтво України" до відзначення 50-ти річчя входження України в ЮНЕСКО в Парижі в рамках арт-проекту "Декоративне мистецтво України кінця ХХ сторіччя" (автор ідеї та куратор - З.А.Чегусова), на виставці на ІV Міжнародному фестивалі мистецтв в Магдебурзі в Німеччині (український проект відзначений лідером Фестивалю), на виставці "Польські народні витинанки" в рамках Року Польщі в Україні спільно з Музеєм народного мистецтва в Отренбусах (Польща) і діяльність ІМФЕ по підготовці Міжнародної конференції спільно з ІОV (Генеральна асамблея, КНР - Микитенко О. О.) та ін.

На базі Інституту впроваджено постійно діючий науковий семінар, на якому заслухано 10 наукових доповідей.

Свідченням вагомості здобутків науковців Інституту стало нагородження почесними грамотами Спілки театральних діячів Степанченко Г.В. та Степанової Г.П., Собору болгар України та Дипломом Ради національних. Товариств України - Захаржевської В.О.

Фундаментальні дослідження залишаються головним пріоритетом діяльності Інституту.

Відділ "Український етнологічний центр" виконував планову тему за напрямком: "Історико-етнографічне вивчення культури та етнічної історії українського народу, етнічних меншин України в контексті сучасних культурних процесів".    Важливою в організації науково-дослідної діяльності відділу стала робота за цільовою програмою по темі: "Етнічна на етнокультурна історія України" (І кв. 2002 - ІV кв. 2006 рр., керівник чл.-кор. НАН України Г.А.Скрипник). Продовжувалась робота над багатотомною колективною монографією "Етнічна та етнокультурна історія України". Опубліковано 3 індивідуальні монографії (обсягом 33 д.а.), 7 збірників наукових праць (обсягом 44 д.а.), 72 статті обсягом 64 д.а. З метою вивчення етнокультурних особливостей регіонів відділ здійснив 6 експедицій у Житомирську, Чернівецьку, Закарпатську області, під час яких записано більше 20 касет. Продовжилось розшифрування та занесення матеріалу до комп'ютерної бази даних Українського етнологічного центу. По плановій темі " Українська етнокультура за умов трансформацій суспільства (І кв. 2003 - ІV кв. 2005 рр., керівник чл.-кор. НАН України Г.А. Скрипник) триває написання текстів до колективної монографії "Українська етнокультура за умов трансформації суспільства". Проведено пілотажне анкетування у Закарпатській області.

Кілька відділів Інституту працювали за напрямком: "Актуальні теоретичні проблеми історії професійного мистецтва і народної творчості". Відділ образотворчого мистецтва - над виконанням теми "Проблеми історії та теорії українського образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та архітектури (І кв. 2000 - ІV кв. 2005 рр., керівник, д.мист. В.М.Фоменко). Продовжувалась робота над колективними виданнями: "Історія українського мистецтва", "Словник художників України", "Звід пам'яток історії та культури України", до яких написано текстів загальним обсягом 36, 8 друкованих аркушів. Опубліковано 2 індивідуальні монографії (117 д.а.), співробітниками у співавторстві написані розділи до багатотомних та енциклопедичних видань "Історія української культури". "Кіномистецтво України в біографіях", "Звід пам'яток історії та культури України", "Енциклопедія сучасної України" (80 д.а.). Підготовлено 6 каталогів-альбомів, більше 100 наукових статей обсягом 35 д.а. Відредаговано і видано 2 збірники обсягом 30 д.а.

Науковці відділу культурології та етномистецтвознавства (керівник, д. мист. І.М.Юдкін) успішно завершили тему: "Проблеми цілісності культури в перспективі українських гуманітарних традицій" (І кв. 2001 - ІV кв. 2004 рр.). Головним результатом є підготовлена колективна монографія (49 д.а.). Продовжувалась робота над плановими темами "Історія української культури" (4-й том), що виконувалась у координації з відділом театрознавства (11 д.а.) та "Історія українського театру" (4 д.а.). Опубліковано колективну монографію (13 д.а.) та 40 статей обсягом близько 30 д.а.

Колектив відділу музикознавства проводив дослідження по темі: "Українська музика в контексті світової культури: історичні традиції на актуальні проблеми" (І кв. 2003 - ІV кв. 2005 рр., керівник, д.мист. А.І. Муха). Продовжувалась робота над плановими темами: "Здобутки українського мистецтва ХХ ст.", "Зв'язки музичних культур України та інших країн світу", "Творчі процеси в українській музиці. Цикл тематичних розробок", "Українська музична енциклопедія". Опубліковано 113 робіт обсягом 86,75 д.а., серед яких колективна та індивідуальна монографії (49,2 д.а.), фундаментальна праця "Історія української музики (V том - 33,3 д.а.).

Відділ театрознавства здійснював наукову роботу над темою "Історія української театральної культури" (І кв. 2003 - ІV кв. 2005 рр., керівник, чл.-кор. АМУ, д.мист. Ю.О. Станішевський): завершив роботу над другим томом колективної праці "Історія українського театру ХХ століття", над "Енциклопедією українського театру". Опубліковано дві монографії (69 д.а), понад 30 статей обсягом понад 15 д.а.

Відділ кінознавства працював над темою "Історія українського кінематографу" (І кв. 2003 - ІV кв. 2005 рр., керівник С.Д. Безклубенко). Здійснювалась робота над колективною монографією. Опубліковано 3 індивідуальні монографії (40,1д.а.), колективну монографію (41д.а.), один науковий збірник (15 д.а.), 23 статті обсягом 5 д.а. Перекладена монографія з польської мови (Авксентьєва В.В.).

У напрямі "Етнокультура та мистецтво зарубіжних країн: історія, проблеми та тенденції сучасного розвитку" виконувалась тема "Українська культура у міжнародних зв'язках" (ІІІ кв. 2000 - ІІІ кв. 2005 рр., керівник чл.-кор. НАН України, д.мист. О.К. Федорук). Продовжувалася робота над індивідуальними та колективними монографіями. Опубліковано 4 індивідуальні монографії, 3 каталоги ( обсягом 100 д.а.), 45 статей обсягом 20 д.а. Завершено 7 розділів з планової теми, 5 - як монографічне дослідження, 1 опубліковано як альбом.

Відділ фольклористики проводив дослідження за напрямом "Сучасні фольклористичні дослідження: Історія, теорія, інноваційні процеси", виконуючи тему "Актуальні проблеми фольклористики: історія, теорія фольклористики, класична спадщина" (І кв. 2003 - ІV кв. 2007 рр., керівник, к.іст.н., М.К. Дмитренко). Продовжилась праця над плановими темами "Фольклористика: енциклопедичний словник", "Історія української фольклористики", "Українські народні думи" (Керівник, д.мист. С.Й.Грица) Опубліковано 3 монографії (72 д.а.), 23 статті у збірниках (6,85 д.а.) та періодиці обсягом 17,8 д.а. Здійснено експедиційні фольклорні виїзди до Житомирської, Київської, Чернігівської, Волинської, Івано-Франківської, Рівненської областей. Продовжувалась робота над створенням комп'ютерної верстки путівника рукописних фондів.

Вчені Інституту досліджували питання етногенезу та етнічної історії, сучасні національні етнокультурні та етнодемографічні процеси, проблеми розвитку українського мистецтва. За результатами дослідження багатогранних явищ культури видано колективні та індивідуальні праці з проблем історії національного театру, кіномистецтва, фольклористики, музикознавства та етнології, грунтовні наукові збірники.

Балушок В. Г. "Етногенез українців". - К., ІМФЕ (10 д. а.).

Безклубенко С.Д. Відеологія: основи теорії, екранних мистецтв. - К., Альтапрес (17,32 д.а.).

Безклубенко С.Д. Політекономія мистецтва. - К,, Альтапрес (13,41).

Безклубенко С.Д. Українське кіно: начерк історії. - К., Альтапрес (9,5 д.а.).

Боньковська О. "Львівський театр товариства "Українська бесіда 1915 - 1928".- Львів, Літопис (35,38).

Бріцина О. Ю., Головаха І. М. "Прозовий фольклор села Плоске на Чернігівщині (тексти та розвідки)" - К., ВІПОЛ ( ум. 36,5 друк. арк.).

Микола Лисенко та українська композиторська школа. Збірник наукових праць. - Київ, ІМФЕ ( 15,7 друк.арк.).

Українське мистецтвознавство": матеріали, дослідження, рецензії. Збірник наукових праць. Вип. 5, ІМФЕ (25 д.а.).