imfe.jpg
  English
.
.
.

ІМФЕ ім. М.Т. Рильського - провідна в Україні багатопрофільна наукова установа, яка об'єднує основні народознавчі та мистецтвознавчі дисципліни. Наукові дослілдження пороводять 7 наукових відділів: образотворчого мистецтва, театрознавства, кінознавства, культурології та етномистецтвознавства, митсецтвознавства та народної творчості зарубіжних країн, фольклористики та "Український етнологічний центр".

Колектив учених Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України за звітний період здійснював результативне дослідження фундаментальних проблем етнокультури та професійного мистецтва, історії та теорії народної й професійної творчості українців, етнічних меншин України, народів зарубіжних країн. Вивчення минулого, духовної та матеріальної культури, тенденцій їх сучасного розвитку, основних жанрів професійного мистецтва засвідчують невід'ємність національної культури від європейської та загальносвітової, і сприяє утвердженню України як рівноправного учасника глобальних цивілізаційних проблем.


Подальше реформування суспільно-політичного та соціально-економічного життя активізує історичну пам'ять народу, спричиняє зростання національної свідомості, підвищення уваги суспільства до культурної спадщини та сучасних мистецьких процесів.

За таких умов розгортання наукового пошуку в галузі народознавства та мистецтвознавства стає формою участі вчених Інституту у забезпеченні державотворчих процесів.

Інститут є провідною в Україні науково-дослідною установою у таких напрямках наукових досліджен:

- Історико-етнографічне вивчення культури та етнічної історії українського народу, етнічних меншин України в контексті сучасних культурних процесів.

- Актуальні теоретичні проблеми історії професійного мистецтва і народної творчості.

- Етнокультура та мистецтво зарубіжних країн: історія, проблеми та тенденції сучасного розвитку.

- Сучасні фольклористичні дослідження: історія, теорія, інноваційні тенденції.

Впродовж звітного періоду наукові дослідження здійснювали 8 наукових відділів Інституту. В Інституті діяли наукові ради з проблем "Збереження і дослідження традиційної культури" та "Національна спадщина і сучасний мистецький процес". Науковий колектив забезпечує діяльність двох спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій, які охоплюють всі галузі наук, представлені в Інституті; на базі Інституту діяла наукова організація - Міжнародна Асоціація українських етнологів. Друкованими органами Інституту є наукові журнали "Народна творчість та етнографія" та "Студії мистецтвознавчі". Продовжувався вихід двох профільних щорічників - "Матеріали до української етнології" та "Матеріали до українського мистецтвознавства".

Функціонування Інституту забезпечували господарсько-економічні підрозділи, науково-галузевий архів та наукова бібліотека. Науково-галузевий архів Інституту включений до переліку об'єктів, які становлять національне надбання.

Інститут здійснював науково-організаційні заходи по забезпеченню діяльності позаструктурних підрозділів у Миколаєві, Слов'янську, Хмельницькому. Укладено угоду про утворення позаструктурного відділення Інституту на базі історичного факультету Одеського університету ім. І.І. Мечнікова. Мистецтвознавці, фольклористи, етнологи та культурологи Інституту посідають провідні позиції в Україні в широкому діапазоні досліджень історії та теорії традиційно-побутової культури, народного і професійного мистецтва українців в Україні та діаспорі, національних меншин України, народів Європи.

Наукові дослідження проводять 7 наукових відділів: образотворчого мистецтва, театрознавства, кінознавства, культурології та етномистецтвознавства, мистецтва та народної творчості зарубіжних країн, фольклористики та "Український етнологічний центр".

Фундаментальна діяльність Інституту здійснюється у напрямках:

- Історико-етнографічне вивчення культури та етнічної історії українського народу, етнічних меншин України в контексті сучасних культурних процесів;

- Актуальні теоретичні проблеми історії професійного мистецтва і народної творчості;

- Етнокультура та мистецтво зарубіжних країн; історія, проблеми та тенденції сучасного розвитку.

Сучасні фольклористичні дослідження: історія, теорія, інноваційні тенденції.

Головним завданням Інституту є видання фундаментальних наукових праць, академічних "Історій" (музики, театру, кіно, образотворчого мистецтва) та народознавчих дисциплін (етнології, фольклористики), підготовка енциклопедій. ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України завершує написання таких загальнодержавної ваги наукових праць: "Етнографічна енциклопедія", "Українські думи" (у 5-ти томах), багатотомну серію "Усна народна творчість", "Історія української етнографії" (у 3-х томах), багатотомний корпус "Етнографічна спадщина" (у 10-ти томах), "Українська музична енциклопедія" (у 3-х томах), "Словник художників України", "Український енциклопедичний словник" (у 3-х томах), "Історія українського театру" (у 3-х томах), "Історія українського образотворчого мистецтва" (у 3-х томах), "Етнічна та етнокультурна історія України" (у 3-х томах) тощо.

ІМФЕ ім. М.Т.Рильського належить пріоритетна роль у збереженні та належному використанні пам'яток нематеріальної культурної спадщини. Велике значення для формування джерельної бази народознавчої та мистецтвознавчої науки має унікальний за історико-культурним значенням архівний фонд фольклорно-етнографічних рукописів та фонозаписів - безцінна збірка історико-етнографічних пам'яток та творів народної творчості - "Національні архівні рукописні фонди" Інституту. В Інституті створена електронна база даних на основі експедиційних матеріалів з етнографії українців та національних меншин - фундаментальний науково-інформаційний ресурс з етнографічного джерелознавства та представлення загальної моделі культури України.