imfe.jpg
  English
.
.
.

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

 

про проведення у 2009 р. робіт зі збереження та забезпечення належного функціонування наукового об'єкта, що становить національне надбання, 

Наукові архівні фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України (НАФРФ)

 

 

1. Протягом 2009 року НАФРФ ІМФЕ ім.М.Т.Рильського НАН України продовжували працювати у звичному режимі. Було зафіксовано 410 відвідань архіву дослідниками та видано 1640 документів. У процесі видачі матеріалів проводилася їхня звірка. У 2009 р. було скановано 2200 аркушів архівних матеріалів фонду Василя Кравченка - біографічні документи та неопубліковані наукові праці дослідника (згідно з перспективним планом створення цифрових копій матеріалів архіву). Внаслідок цієї роботи було продовжено видання архівних матеріалів В.Кравченка і, зокрема, 2009 року вийшов другий том його спадщини.

Значний обсяг роботи виконано у фонотеці архівних фондів. За 2009 рік оцифровано 4 бобіни та 46 касет аудіо матеріалів, що походять з різних регіонів України - Полтавської, Черкаської, Чернігівської, Чернівецької областей, а також записів, здійснених у Російській Федерації від українців, що є нащадками переселенців початку ХХ століття, - Пензенської та Новосибірської областей. Окрім пісень різних жанрів - весільних, родинно-побутових, жартівливих, козацьких, балад та зразків інструментальної музики, в записах представлено також і прозові жанри - казки, розповіді, усна історія та ін. Поряд з цим продовжено поповнення електронного каталогу фонозаписів, до якого 2009 року заведено 1900 одиниць аудіо інформації.

2. Періодичність проведення регламентних та профілактичних робіт по збереженню об'єкта НН обґрунтовується Статутом ІМФЕ, розпорядженнями Президії НАН України №198 від 17.03.2004 р. та №449 від 21.06.2004 р. ("Інструкція з організації державного обліку документів Архівного фонду України та порядку оформлення облікових документів у архівних підрозділах установ НАНУ, яким надано право постійного зберігання документів"), розпорядженням Президента України від 13.04.2005 р. №957/2005-р "Про невідкладні заходи щодо збереження національних архівних цінностей України". 

3. У заходах зі збереження та забезпечення належної роботи архіву беруть участь: 1 старший науковий співробітник, 4 мол. наук. співробітники. Залучено 3 співробітники для роботи над матеріалами фоноархіву, їхнього розшифрування, нотування та перенесення на електронні носії.

4. Архів працює як державна установа. Право на користування архівними фондами надається дослідникам, що проводять наукові дослідження у галузі образотворчого, кіно- та театрального мистецтва, музикознавства й архітектури та в різних напрямках народознавства. Співробітники підрозділу опрацьовують матеріали, укладають каталоги, надають консультації дослідникам та публікують архівні матеріали.

5. Основні наукові публікації за 2009 рік, які оформлені науковими установами з використанням об'єктів НН:

 

Колективні праці:

 § Історія декоративного мистецтва України. У 5-ти тт. - К., ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2009; ISBN 978-966-02-5414-5 (заг.);

Том.3. ISBN 978-966-02-5415-2;

Матеріали фондів використано:

С. 43. - Ф. 48, од. зб. 14, арк. 81;

С. 44. - Ф. 48, од. зб. 45, арк. 25;

С. 137. - Ф. 48-5, од. зб. 41.

§ Історія української музики. - Т.2. - К., ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2009; ISBN 966-02-3165-2 (заг.)

Том.2. ISBN 966-02-5276-9;

Матеріали фондів використано:

С.354. - Ф.36-3, од. зб. 139 (3);

С.667. - Ф.36, од. зб. 11.

§ Історія українського театру. - Т.2. - К., ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2009; ISBN 978-966-02-5416-9 (заг.)

Том 2. ISBN 978-966-02-5417-6

Матеріали фондів використано:

С.294. - Ф.45-5;

С.416. - Ф.42, од. зб. 47-48;

С. 430. - Ф.42, од. зб. 49;

С.436. - Ф.42, од. зб.24;

С.438. - Ф.42, од. зб. 38;

С.475. - Ф.42, од. зб. 18;

С.493. - Ф.42-19. 

§ Музична україністика: сучасний вимір. Вип.4. - К.: ТОВ "КОД", 2009; ISBN 978-966-02-5271-4 (серія)

Вип. 4. ISBN 978-966-02-5272-1

Матеріали фондів використано: С.119. - Ф.136-3, од. зб. 139(ІІІ);

§ Українські народні думи. у 5-ти тт. - Т.1. - К., ТОВ "Друкарня "Бізнесполіграф", 2009; ISBN 978-966-02-5414-5 (заг.)

Том 1. ISBN 978-966-02-5415-2

Видання 5-томного корпусу "Українських народних дум" великою мірою базується на матеріалах НАФРФ. Зокрема, при підготовці до видання сюжету "Плач невольників" (у різних варіантах) було використано матеріали наступних фондів:

Ф.11. - від од. зб. 62 до од. зб. 954;

Ф.8, колекція 2. Од. зб. 56;

Ф.14-10. - Од. зб. 852, 166, 1022, 584, 1072, 717, 1415.

Для думи "Плач невольника" (різні варіанти) використано:

Ф.11. - Од. зб. 725, 899, 954;

Ф.8, колекція 2. Од. зб. 1.

Для думи "Маруся Богуславка" використано:

Ф.3-3. - Од. зб. 209;

Ф.1. - Од. зб. 500;

Ф.11-4. - Од. зб. 596;

Ф.11. - Од. зб. 601, 674, 714, 757;

Ф.6-4 - Од. зб. 194, 185, 161/4, 954;

Ф.14-2. - Од. зб. 405.

Для думи "Іван Богуславець" використано:

Ф.11. - Од. зб. 665, 724, 954, 997.

Для думи "Сокіл і соколя" використано:

Ф.11. - Од. зб. 565, 623.

Для думи "Федір Безродний" використано:

Ф.3-3. - Од. зб. 130;

Ф.11. - Од. зб. 565, 666, 665, 623, 725, 95.

Для думи "Самійло Кішка" використано:

Ф.11. - Од. зб. 565, 665, 716, 725, 926, 954.

Для думи "Олексій Попович" використано:

Ф.11. - Од. зб. 592, 714, 910, 593;

Ф.6-4. - Од. зб. 194, 161/4;

Ф.6. - Од. зб. 194, 183.

Для думи "Буря на Чорному морі" використано:

Ф.3-3. - Од. зб. 198, 565, 714;

Ф.14-10. - Од. зб. 1147.

Для думи "Отаман Матяш старий" використано:

Ф.11. - Од. зб. 725, 665, 714.

§ Етнографічна спадщина В.Кравченка. - Т.2. - К., "Поліграф-експрес", 2009; ISBN 978-966-02-4614-0 (заг.)

Том 2. ISBN 978-966-02-5535-7

Робота повністю підготовлена на матеріалах фондів.

 

Індивідуальні монографії:

§ Кара-Васильєва Т., Коваленко Г. Відроджені шедеври. - К.: Новий друк, 2009; ISBN 978-966-8527-76-0.

Матеріали фондів використано: С. 17, 28. - Ф. 48-5, од. зб. 49, арк.6;

С. 25, 28. - Ф. 48-2, од. зб. 12. - арк. 1-2.

§ Сторчай О.В. "Мистецька освіта в Київському університеті (1834-1924)". - К.: "Щек", 2009; ISBN 978-966-203-07-1.

Матеріали фондів використано: С.332. - Ф.13-1/1.

 

Журнал "Народна творчість та етнографія" (3 номери).

Рукописні матеріали використано у наступних статтях журналу:

Чуркіна В. Загальнолюдські цінності в системі навчання кобзарів та лірників Слобожанщини. - НТЕ. - Ч.2., 2009. - С.33-39. - Ф.8-4, од. зб. 276, арк.1-83;

Новійчук В. Автобіографічні спогади Г.Світлицького. - Там само. - С.118-134. - Ф.32, од. зб. 4; Ф.32, од. зб. 9;

Білокінь С. Автобіографія Федора Ернста початку 1930-х років. - Там само. - С.135-150. - Ф.13-1, од. зб. 2;

Чибирак С. Фольклорно-етнографічні матеріали на сторінках журналу "Основа". - НТЕ, 2009. - № 4-5. - С.125-129; Ф.3, од. зб. 1056;

6. Найвагоміші наукові результати, досягнуті за 2009 рік з використанням об'єкта НН:

Матеріали наукового архіву рукописів та фонозаписів використовувались як джерельна та джерелознавча база для написання розділів монографій та їхнього ілюстрування, про що свідчать наступні праці:

§ "Українські народні думи" у 5-ти тт.

§ "Історія української музики" у 6-ти тт.

§ "Історія українського театру" у 3-х тт.

§ "Художньо-етнографічна спадщина Ю.Павловича" у 3-х тт.

§ "Етнографічна спадщина В.Кравченка" у 3-х тт.

Матеріали архіву використовувалися для підготовки матеріалів до конференцій:

§ Народна культура України: традиція і сучасність. - Міжнародна наукова конференція, присвячена 40-річчю заснування Національного Музею народної архітектури та побуту України.

§ 13-та Міжнародна конференція "Читання пам'яті А.Кримського" (Київ).

§ Міжнародна конференція "200 років від дня народження М.Гоголя" (Київ).

§ 150 років від дня народження П.К.Саксаганського (Київ).

Матеріали архіву надавалися відвідувачам для написання дисертаційних досліджень за етнофольклорною тематикою. До них відносяться роботи Величко Т.В. "Етнографічне музейництво Півдня України: історична та регіональна своєрідність, сучасні тенденції"; Малютіна І.Т. "Родинно-шлюбні взаємини українців у контексті правової культури"; Копиця М.Д. "Епістологічні документи історії української музики: методологія, історія, практика". Усі захищені 2009 р.

Етнофольклорна та мистецько-культурна тематика, відтворена у матеріалах інститутського архіву, використовувалась дослідниками України та з-за кордону, зокрема з КНУ ім.Т.Шевченка, НДІ українознавства Міністерства освіти та науки України, ЛНУ ім.І.Франка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, ОНУ ім.Мечникова, Інституту історії НАНУ, Інституту літератури ім.Т.Шевченка НАНУ та Альбертського університету (Канада).

7. Основні проблеми, які заважають належному функціонуванню наукового архіву рукописів та фонозаписів ІМФЕ:

а) надалі актуальною залишається проблеми збереження рукописів архіву. Сьогодні одного приміщення для зберігання матеріалів є недостатньо, оскільки помітно зріс страховий фонд рукописів.

б) три місця у кімнаті для роботи читачів також не задовольняють потреб дослідників.

8. Доцільність подальшої підтримки наукового архіву рукописів та фонозаписів ІМФЕ зумовлена потребою актуалізації та поглиблення народознавчих та мистецтвознавчих досліджень про етнокультуру українців і нацменшин та їхнє професійне мистецтво. Цим завданням сприятимуть необхідні заходи для функціонування архіву Інституту:

а) збереження, наукового опрацювання та оприлюднення джерельної бази народознавчої та мистецтвознавчої галузей в науковій діяльності Інституту, а також за його межами;

б) продовження створення страхового фонду архівних матеріалів на цифрових носіях, що є важливою умовою архівного зберігання й запорукою збереження наукової інформації, яку містять архівні документи;

Дослідження національної культури (традиційної й професійної) набуває особливого сенсу в наш час за умов дії глобалізаційних процесів у всіх сферах життя. Архіви зберігають матеріали минулого і служать джерельною базою таких досліджень. Щодо цього Наукові архівні фонди ІМФЕ потребують постійної уваги, підтримки для забезпечення їхнього оптимального збереження та використання. З цією метою на часі створення електронного Каталога рукописів. Необхідність полегшення дослідникам пошуків джерельних матеріалів вимагає додаткового поглибленого архівного опрацювання, тотального оцифрування та оприлюднення у вигляді окремих публікацій, добірок та на електронних носіях.

 

 

Директор Інституту мистецтвознавства,

фольклористики та етнології

ім. М. Т. Рильського НАН України,

академік НАН України                                                                                                                                                 Г.А.Скрипник

 

Науковий керівник                                                                                                                                                       Г.А.Скрипник