imfe.jpg
  English
.
.
.

Шановні користувачі!

 

Звертаємо увагу, що вся інформація сайта є інтелектуальною власністю Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Користувачі можуть послуговуватися матеріалами сайта з пізнавальними чи науковими цілями (за умови посилання на інтернет-ресурс Інституту). Забороняється копіювання, тиражування (на паперових чи електронних носіях) та розміщення матеріалів на приватних сайтах з комерційною або іншою метою. Користувачі-порушники цього застереження нестимуть відповідальність згідно із чинним законодавством.

 

Монографії

 

2023,2022,2021,2020,2019,2018,2017,2016,20152014,2013,2012,2011,

2010,2009,2008,2007,2006,2005,2004,2003,2002,2000

 

 

 Темченко А. І. Традиційні замовляння: семантичні трансформації та обрядові парадигми. Монографія / Темченко А. І. - Черкаси, «ІнтролігаТОР», 2014. - 572 с.

ISBN-978-966-2545-81-4

У монографії досліджено символіку лікувальних замовлянь, яка проявляється на всіх рівнях структурного творення обрядового тексту (звуковому, лексичному, синтаксичному), а також його образній організації. Основними смисловими парадигмами, навколо яких групується образна система замовлянь, є тіло, час, простір і число, що дозволяє розглянути лікувальні тексти в загальному культурному контексті.

 

 


Активное изображениеБондаренко Г. Українська етнокультура в контексті глобалізаційних викликів. – К.: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 2014. – 226 с., 23 іл.

ISBN 978-966-02-7272-9

У книзі досліджено актуальні проблеми сучасних етнокультурних досліджень в Україні, зокрема на українському порубіжжі. Розглянуто зміни у сфері народної культури, пов’язані з міжкультурними впливами. На прикладі трансформацій етнокультурної спадщини українців в Україні та за її межами окреслено перспективні моделі її трансляції в сучасному культурно-інформаційному просторі.

Завантажити

 


Активное изображениеБорисенко В.К. Етнокультурні зв’язки українців та поляків Східного Поділля (кінець ХІХ – початок ХХ сторіччя). – К. : ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 2014. – 206 с. іл.

ISBN 978-966-02-7313-9

У монографії  на етнографічному матеріалі вперше розглядаються процеси культурної взаємодії між місцевим українським населенням Східного Поділля та етнічною групою поляків, які проживають на території України впродовж чотирьох віків. У дослідженні охоплено традиційну культуру на зрізі 1960 років, коли ще певною мірою були збережені традиційні реалії матеріальної та духовної культури. Простежено взаємовпливи у таких ділянках традиційної культури як житло, народний одяг, повсякденна та обрядова їжа, родинні звичаї та обряди. Виявлено як спільні, так і відмінні риси культури двох етносів.


Активное изображениеЗабашта Р.В. Образ оленя в християнському мистецтві на теренах України (від Середньовіччя до раннього Нового часу). – К.: Вікопомність, 2014. – 176 с., іл.

ISBN 978-966-02-7267-5

Знакова система християнства містить значну кількість зооморфних (анімалістичних) образів. Біблійні, різноманітні богословські та агіографічні тексти повняться згадками про реальних і фантастичних тварин, які зазвичай мисляться своєрідними іномовними (символічними / алегоричними) кодами змістового плану того чи іншого релігійного сюжету, тієї чи іншої богословської чи релігійно-дидактичної думки. У цій системі образ оленя – один з найприкметніших і найпоширеніших символів. Названа тварина згадується в багатьох релігійних текстах, а також представлена відповідними іконографічними мотивами й сюжетами церковного та сакралізованого мистецтва більшості, якщо не всіх, християнських країн. Не є винятком і відповідна художня практика, що сформувалася на теренах України. Образ оленя набув у ній певного поширення й розвою, особливо в період раннього Нового часу, та деяких місцевих специфічних іконографічних рис. Висвітленню питання християнського ідейно-тематичного виміру образу оленя, особливостей його втілення у вітчизняній художній культурі й присвячено цю книжку.


Активное изображениеІваницький А. Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії. – Вінниця : Нова книга, 2014. – 326 с. : іл., фото.

ISBN 978-966-382-512-0

У книзі подано вибрані фольклористичні праці. Перший звід містить польові записки з музичними, етнографічними, побутовими спостереженнями, у тому числі нотатки про традиційну народну культуру сіл Луб’янка і Товстий Ліс, які згодом потрапили в зону чорнобильської трагедії. Другий звід – статті, написані за матеріалами фольклорних експедицій. Третій звід – статті теоретичні. Звід четвертий містить рецензії автора, а також колег на його праці.
Видання адресоване науковцям, педагогам, студентам, шанувальникам народної музично-традиційної творчості.


Активное изображениеКімакович І. Анекдот, як фольклорний жанр: Монографія. – К. : Освіта України, 2014. – 316 с.

ISBN 978-617-7111-58-9

Монографія І. І. Кімакович “Анекдот як фольклорний жанр” присвячена проблемам, які стосуються осмислення анекдоту як традиційного фольклорного жанру, з одного боку, та явища популярної культури, з іншого. Монографія актуалізує ряд теоретичних питань щодо сутності сміху та функцій сміхових форм у архаїчній та сучасній народній культурі. Розгляд анекдоту в різних контекстах (у розмові, в літературі, ЗМІ) дозволив сформувати нові наукові погляди щодо механізмів побутування жанру та залежності використання його повних та стягнених форм від умов та завдань комунікації.

 

 


Активное изображение

Коваль-Фучило І. Українські голосіння: антропологія традиції, поетики тексту. – К.: ТзОВ «Простір-М», 2014. – 360 с.

ISBN 978-966-02-7308-8

У монографії проаналізовано усі жанрові різновиди української голосильної традиції: похоронні, поминальні, рекрутські, оказіональні, метафоричні, пародійні, сороміцькі. Описана історія записів, публікації і дослідження голосінь, стратегії і способи фіксації жанру. Основна увага зосереджена на похоронних голосіннях, а саме в їх функціональному навантаженні, системі уявлень і вірувань, яка зумовлює регламентації побутування цього жанру, його сприйнятті й розумінні носіями традиції, на поетичних властивостях. Визначено стилістично-композиційні прийоми організації текстів оплакування, проаналізовано основні мотиви і концепти жанру.

Завантажити


Активное изображениеКорнієнко Н.М. «Нелинейное театроведение: постнеклассический ландшафт. От Фауста до Протея». – К.: “Альтерпресс”, 2014. – 310 с.

ISBN 978-966-542-560-1

Автор ініціює новий напрям у гуманітаристиці, зокрема, у мистецтвознавстві. Це вже третя монографія на цьому шляху, орієнтованому на театр і художню культуру як нелінійні, відкриті, самоорганізуючі системи з високими ступенями свободи. Напрям може бути означений як синергетика художньої культури, або ширше – як нелінійне мистецтвознавство. Дослідження таких феноменів, як Принцип недіяння, нанотехнології  в художній культурі, театр у контексті квантового світу; суб’єктність художньої культури, постнекласичний ресурс театру екзистенційного, метафізичного та психологічного; парсичні енергії театру; експансії театру; інноваційний лідер в культурі ХХІ ст.; актуальне мистецтво; принципово нова роль культури у третьому тисячолітті; шлях від Фаустівської культури до Протеєвої, – неуникно ставить на порядок денний питання про можливість нового онтологічного прецедента.


Активное изображениеКурочкін О.В. Святковий рік українців (від давнини до сучасності). – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – 2014. – 385 с.

ISBN 978-617-604-045-3

Книга висвітлює історію календарних свят українців. Спираючись на різноманітні джерела, автор розповідає як крізь товщу століть проростало могутнє дерево традиційних звичаїв і обрядів, коріння якого сягає язичницько-міфологічної архаїки, міцний стовбур сформувався у добу феодалізму і християнізації, розкішна крона є витвором нового і новішого часу.
Значна увага приділена аналізу головних віх річного кола українського хлібороба, змістовному наповненню цих дат у різних етнографічних регіонах: Наддніпрянщина, Поділля, Полісся, Слобожанщини, Буковини, Волині, Прикарпаття тощо.
Ґрунтовно простежуються у книзі ті зміни, що відбуваються у сучасному святковому просторі нашої країни, де відчутно заявляють про себе процеси глобалізації, вестернізації, комерціалізації.


Активное изображениеМаховська С.Л. «Ой з-за гори старостоньки…»: Весільні традиції Слобожанщини кінця ХІХ – початку ХХІ ст. – К. : ПП «Фоліант», 2014. – 316 с. : іл.

ISBN 978-966-15-2865-8

Читачеві пропоновано історико-етнографічну реконструкцію весільного обряду Слобідської України як у традиційних, так і в трансформаційних формах його побутування. Територія дослідження охоплює історико-етнографічний регіон Слобожанщини в межах сучасного адміністративно-територіального поділу України: Харківська область, південно-східні райони Сумщини, північні райони Донеччини та Луганщини. До наукового обігу введено та проаналізовано значний за обсягом новий фактографічний матеріал щодо традиційної та сучасної весільної обрядовості, зібраний авторкою під час польових досліджень.

 


Активное изображениеМушкетик Л. Славістичні студії в Угорщині: історія та сучасний стан. – К.: ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2014. – 401 с.

ISBN 978-966-02-7259-0

У книзі висвітлено історичні особливості  та сучасні виміри угорської славістики. Простежено її розвій у різні періоди на різних теренах, особливу увагу звернуто на сучасний стан. Розглянуто основні осередки, публікації, збірники, а також персоналії  славістів. У монографії показано також розгортання україністичних студій в Угорщині, центри підготовки спеціалістів, питання наукового співробітництва, спрямування та зміст окремих видань. З’ясовано також рецепції угорської культури та літератури  в Україні.

Завантажити


Активное изображениеСергійчук В. Північний Кавказ: українські аспекти заселення, розвитку господарства та національної свідомості. – К.: ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України, 2014. – 292 с.

ISBN 978-966-02-7283-5

У книзі досліджено формування українського етнічного масиву на Північному Кавказі, де з часів Київської Русі існувало Тьмутараканське князівство, а з XVI ст. наші предки почали освоювати Нижнє Подоння, пізніше – Чорноморщину, Кубань і Ставропілля. Особливу увагу звернуто на процеси українського національного відродження на Північному Кавказі в 1920–1930-х роках. Видання розраховане на широке коло читачів.

Завантажити


Активное изображениеСтеповик Д. В.  Християнство Тараса Шевченка. – Львів: Видавництво «Місіонер», 2014. – 392 с.

ISBN 978-966-658-307-2

Монографія про християнські погляди Т.Г. Шевченка охоплює аналіз його поетичної творчості у ставленні до євангельських істин, а також проаналізовано відношення Т. Шевченка до християнської релігії на основі його мистецької творчості, щоденник та особистісне листування з різними особами.

 

 

 

 


Активное изображениеСтеповик Д.В. Третій Патріарх: Святійшому Патріархові Київському і всієї Руси-України Філарету – 85 років. – К.: вид-во «Дніпро», 2014. – 376 с.

ISBN 978-966-578-235-3

Ювілейне видання до 85-річчя від дня народження знакової постаті новітньої історії України — Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарета, у світському житті й побутуванні – Михайла Антоновича Денисенка. Книга висвітлює багатогранну духовну працю Патріарха як в Україні, так і серед українців діаспори. Передмова Раїси Іванченко. Видання розраховано на усіх людей, які шанують і люблять подвижників Української Держави – осіб славних, сильних духом, безкомпромісних патріотів нації.


Активное изображениеУкраїнський фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування: Колективна монографія / За редакцією М. К. Дмитренка. – К.: Паливода А. В., 2014. – 252 с.

ISBN 966-437-396-5

До колективної монографії ввійшли студії з методології дослідження фольклору, історії фольклористики. Автори зосередили увагу на актуальних проблемах вивчення фольклору, специфіки функціонування традиційної екматеріальної культури українців.
У колективну монографію війшли статті співробітників відділу фольклористики: Миколи Дмитренка, Ірини Кімакович, Людмили Іваннікової, Тетяни Шевчук, Ірини Коваль-Фучило, Лідії Козар та Оксани Шалак.

 


Активное изображениеШалак О. Український фольклор Поділля в записах і дослідженнях ХІХ-початку ХХ століття. – К.: Освіта України, 2014. – 464 с.

ISBN 978-617-7241-01-9

У монографії здійснено комплексний аналіз фольклорних колекцій і наукової спадщини фольклористів – дослідників Поділля, визначено їхні текстологічні принципи. Розкриття актуальних для ХІХ – початку ХХ ст. проблем, порушуваних у фольклористичних працях і періодиці, поєднано з висвітленням едиційних засад видань, у яких опубліковано український фольклор подолян. Процес розвитку науки про усну традиційну культуру на Поділлі осмислено в контексті основних етапів історії української фольклористики та її особливостей в регіоні.

 


Активное изображениеСільська фотографія Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – ХХ ст. (колективна монографія – Бабак М.П., Ганечко В., Найден О.С., Борисенко В.К., Борисенко М.В.). – Черкаси : Видавництво  Інтертехнології : 2014. – 720 с.

ISBN 978-966-97-352-01

Сільську фотографію досліджено в площині семіотичних, соціологічних, художніх аспектів. Подано зібрання унікальних пам’яток історії різних регіонів України. Простежується еволюція ментальності українців за свідченнями фотографування від архаїчної обрядової свідомості через катастрофи ХХ ст. Виявлені джерела соціального зубожіння українського селянства за свідченнями самосвідомості, поданими фотодокументами.


 Мушкетик Л. Персонажі української народної казки. – К. : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України / Український письменник, 2014. – 360 с.

ISBN 978-966-579-440-0

У монографії розглянуто персонажну систему української народної чарівної та побутової казки, в якій  згідно з дидактичною, аксіологічною  спрямованістю жанру образи-персонажі чітко поділено по осі добра і зла. Протагоністів у чарівних казках репрезентують  безіменні герої, богатирі, приховані герої (попелюхи),  жінки-чарівниці, сирітки тощо, у  побутових – хитрун і дурень, «розумниці» та ін. До добротворців належать також помічники героя (люди, звірі, чарівні предмети). Серед його антагоністів зустрічаються  фантастичні істоти (відьма / баба-яга, чорт, змій, Ох тощо), а також дійові особи в межах  діади: бідний / багатий (цар, пан, піп, корчмар), які уособлюють найгірші людські якості (скупість, брехливість, лінь). У монографії простежено ґенезу образів-персонажів, їх основні функції, номінацію та атрибути, морально-етичні якості. З’ясовано художньо-стилістичні, мовні засоби оформлення казкових постатей. 

У книзі також вміщено огляд  основних збірників українських народних казок, а також праць з казкової персонології.

Завантажити